Pla docent de l'assignatura

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Trastorns del Llenguatge, la Comunicació i l'Aprenentatge: Intervenció en Psicologia Infantojuvenil

Codi de l'assignatura: 563527

Curs acadèmic: 2009-2010

Coordinació: Monica Sanz Torrent

Departament: Departament de Psicologia Bàsica

Crèdits: 2,5

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials

20

 

-  Teoria

 

5

 

-  Teòrico-Pràctica

 

5

 

-  Tutorització per grups

 

2,5

 

-  Pràctiques de problemes

 

3,5

 

-  Pràctiques amb documents

 

3

 

-  Altres pràctiques

 

1

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

22,5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

- Aplicar els coneixements que ofereix la psicologia cognitiva i la psicolingüística actual per tal d’aprofundir en les diverses patologies del llenguatge i de l’adquisició del llenguatge.

 

- Conèixer els marcs teòrics explicatius dels continguts de l'assignatura.

 

- Adquirir el suport teòric que permeti assolir criteris psicolingüístics per tal de distingir l’evolució i els aprenentatges naturals (immaduresa), els de risc (retard) i els problemàtics (trastorn).

 

- Identificar les competències ben assolides, les que estan en procés i les que encara s’han d’iniciar.

 

- Entendre i assimilar els nous coneixements en un model evolutiu d'aprenentatge.

 

- Aprendre principis que guien la intervenció (genèrica).

 

- Ser capaç de seleccionar la informació pertinent per reflexionar i aprofundir els continguts i aprendre habilitats comunicatives i discursives.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Integrar els coneixements teòrics actuals sobre comunicació (perspectiva i inferència en cultura i context), llenguatge (lingüística cognitiva) i aprenentatge.

 

- Ser capaç d'aplicar les principals teories sobre l'etiologia dels trastorns psicològics explicats.

 

- Ser capaç d'aplicar correctament criteris diagnòstics dels diferents trastorns estudiats.

 

- Saber valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes psicològics en el desenvolupament dels trastorns.

 

- Tractar la diagnosi i el tractament segons els models de producció i comprensió del llenguatge per tal de situar psicològicament els focus dels problemes, amb l’objectiu de saber com actuar quan apareixen i de conèixer-ne les conseqüències en altres nivells del processament o del comportament.

 

Referits a habilitats, destreses

- Saber identificar els aspectes pertinents per a l’anàlisi de les dades i la comparació evolutiva dels aprenentatges.

 

- Saber fer observació, recollida de dades, transcripció selectiva i anàlisi informatitzada (introducció a CLAN - CHILDES).

 

- Saber interpretar i integrar les dades i la simptomatologia en funció del desenvolupament i el context.

 

- Saber operativitzar en categories observacionals els símptomes nosològicament rellevants.

 

- Aprendre habilitats comunicatives i divulgatives.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Ser capaç de buscar i avaluar l'evidència científica i clínica per sustentar les afirmacions i les intervencions.

 

- Mostrar curiositat intel·lectual i interès per l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements.

 

- Els propis del màster.

 

 

Blocs temàtics

 

Bloc 1. Llenguatge, audició i parla

1. Bases conceptuals i metodològiques
1.1. Conceptuacions de la comunicació, la parla i el llenguatge: factors i components i la seva interacció en l’adquisició
1.2. Procediments d’anàlisi. Avaluació i perfil del llenguatge

2. Percepció auditiva i adquisició del llenguatge
2.1. Implicacions en la percepció de la parla dels diferents graus de pèrdua auditiva
2.2. Comunicació, llenguatge i pensament en la pèrdua auditiva profunda

3. Fonologia i parla
3.1. L’adquisició de la fluïdesa i els seus trastorns: disfèmia i taquifèmia
3.2. Dificultats fonològiques evolutives: retard i trastorn de parla
3.3. Dificultats d’articulació secundàries a: trastorns neurològics (dispràxia, disàrtria) i malformacions anatòmiques (disglòssia)

4. Lèxic i morfosintaxi
4.1. Condicions interactives, intencionals, simbòliques i cognitives en l’inici i el creixement del lèxic, la morfologia i la sintaxi
4.2. Retard i trastorn específic del llenguatge (antiga disfàsia)
4.3. Dificultats secundàries a: retard mental (síndromes de Down, Williams i X fràgil) 

5. Pragmàtica i discurs
5.1. Intencionalitat, coneixement del món i expressió
5.2. La comunicació i el discurs en els estats de psicosi i en l’autisme

Bloc 2. Lectura i escriptura

6. Dificultats i trastorns de lectura i escriptura
6.1. Evolució del procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura
6.2. Aspectes psicolingüístics implicats en els processos de lectura i l’escriptura
6.3. Avaluació i propostes d’intervenció segons els models i programes existents 
6.4. Retards i trastorns de l’aprenentatge del llenguatge escrit

Bloc 3. Matemàtica i càlcul

7. Dificultats i trastorns en matemàtica i càlcul
7.1. Processos psicològics implicats en el coneixement matemàtic
7.2. Dificultats en les operacions bàsiques, en el llenguatge i la notació gràfica i en la resolució de problemes matemàtics d’aplicació a la realitat
7.3. Avaluació de les dificultats específiques i propostes d’intervenció

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia és principalment de tipus participatiu. Consistirà en activitats pràctiques i aplicades amb la participació activa de l’alumnat. A partir de tècniques de dinàmica de grups, treball cooperatiu i del conexement generat pel propi estudiant, s’articularan i abastaran els continguts de l’assignatura.

Activitats i material:
- Presentació de qüestions i informació rellevants.
- Lectures i seminaris de discussió.
- Presentació del material corresponent a vídeos, proves, transcripcions, perfils d’avaluació, tests, etc.
- Presentació de temes i qüestions d’interès per part de l’alumnat i la seva discussió.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La metodologia que s’emprarà en l’assignatura serà bàsicament de tipus participatiu. L’avaluació continuada consistirà en l’avaluació de la participació en les activitats dutes a terme a l’aula i de l’assoliment dels continguts de l’assignatura mitjançant l’elaboració d’un treball, la seva presentació i discussió a classe.

El treball consistirà en un assaig (màxim 12 pàgines) sobre algun dels temes o apartats del temari, que s’haurà de consensuar amb el professor i que estarà sota la seva tutorització en les primeres sessions. L’esborrany del treball s’haurà de presentar abans del 25 de març de 2010 i la data límit de lliurament del treball redactat serà el 22 d’abril de 2010. La puntuació de cada part per avaluar és la següent: treball (60 %), presentació i exposició del treball (30 %), participació en les activitats a l’aula (10 %).

 

Avaluació única

L’avaluació única consistirà en l’elaboració d’un treball de tipus assaig sobre un tema prèviament determinat i el resum de les lectures treballades a les classes o bé de referència, també prèviament determinades. El treball consistirà en un assaig (màxim 12 pàgines) sobre algun dels temes o apartats del temari, que s’haurà de consensuar amb el professor. Aquest té un valor del 50 % de la nota final. El resum de les lectures (màxim 12 pàgines) ha d’abastar els aspectes principals de les lectures, i també ha de tenir un comentari crític sobre aquestes; té un valor del 50 % de la nota final. Cal aprovar ambdues parts per poder sumar les dues notes. La data límit per al lliurament dels treballs (assaig i resums) serà el 22 d’abril de 2010.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Llibre

Serra, M., Serrat, E., Sole, R., Aparici, M., i Bel, A.(2000). La adquisición del lenguatge. Barcelona: Ariel.

Pérez, E., i Serra, M. (1998). Anàlisi del retard del llenguatge. Barcelona: Ariel.

Aguilar, E., i Serra, M. (2005)A-RE-PA: Anàlisi del Retard de la Parla. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.

Blanken, G. (ed.), (1993.) Linguistic Disorders and Pathologies. Berlin: de Gruyter.

Bishop, D. (1997) Uncommon understanding. Hove: Psychology Press. 

Belinchon, M., Riviere, A., Igoa, J.M. (1992) Psicologia del Lenguaje. Investigación y Teoria. Madrid: Trotta.

Baroody, A. J. El pensamiento matemático en los niños. Madrid: Aprendizaje Visor, 1988.

Baroody, A. J. & Dowker, A. (2003). The development of arithmetic conepts and skills. Mahwah, NJ.: Erlbaum Associates.

Chiat, S. (2001) Los problemas de lenguaje en los niños. Cambridge: Cambridge University Press.

Dickson, L. Brown, M. & Gibson, O. El aprendizaje de las matemáticas. Madrid: Labor, 1991. MEC.

Dockrell, J. & Mcshane, J. (1997) Dificultades de aprendizaje en la infancia. Barcelona: Paidós.

Sepúlveda, A. & Teberosky, A. (2007). Dificultades de aprendizaje en la lengua escrita. En J. Bonals I M. Sáchez (eds.), Manual de asesoramiento psicopedagógic. Barcelona: Graó.

Rondal, J. A., Esperet, E., Gombert, J.E., Thibaut, J. P. & Comblain, A. (2003). Desarrollo del lenguaje oral. En M. Poyuelo & J.-A. Rondal (Comp.), Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje (pp. 1-86). Madrid: Masson.

Snowling, M & J. Stackhouse. (2006) Dislexia, Speech and Language – A Practitioner’s Handbook.

Blanken, G. (1993). Linguistic Disorders and Pathologies. Berlin: de Gruyter.

Bouton, C. P. (1976) El desarrollo del lenguaje: Aspectos normales y patológicos. Buenos Aires: Huemul.

Gernsbacher, M. A. (1994), Handbook of Psycholinguistics. San Diego: Academic Press.

Lenneberg, E E. i Lenneberg, E H., (1983) Fundamentos del desarrollo del lenguaje. Madrid: Alianza.

Lund, N.J., and Duchan, J.F. (1993) Assesing children’s language in naturalistic contexts. N J: Prentice Hall.

Luria, A. R. (1984) Conciencia y lenguaje. Madrid: Visor.

Newmeyer, F.J. (1992), Lingusitics: The Cambridge survey. Cambridge: Cambridge University Press.

Schiefelbusch, R. L. (1986) Bases de la Intervencion en el lenguaje. Madrid: Alhambra.

Segalowitz, S. J., and Rapin, I., (1992) Handbook of Neuropsychology. Vol 7. Amsterdam: Elsevier.