Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Filosofia del Llenguatge I

Codi de l'assignatura: 360964

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Teresa Matos Ferreira Marques

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Este Plan Docente podrá adaptarse a la docencia virtual si la crisis del covid-19 impide que se realicen actividades presenciales, tal y como ya ha sucedido en la segunda mitad del segundo semestre del curso 2019-20.

Para la docencia, se utilizarían los diferentes recursos didácticos virtuales que están a disposición del profesorado, aunque siempre con vistas a la mejora objetiva del aprendizaje.

Respecto a la evaluación, las profesoras recibirían telemáticamente las diferentes pruebas que pusieran al alumnado.

En cualquier caso, cada incidencia será puntualmente comunicada a los estudiantes.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 

— Tenir ben assumits els continguts de l’assignatura Introducció a la Lògica.

— Poder llegir i comprendre textos de filosofia en anglès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la lògica, la metafísica, l'epistemologia, la filosofia del llenguatge i la filosofia de la ment (disciplines enteses en un sentit ampli).

   -

Capacitat d'usar i de comprendre la terminologia filosòfica especialitzada.

   -

Capacitat de presentar temes i qüestions filosòfiques amb claredat, oralment i per escrit.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre una sèrie de conceptes fonamentals i distincions bàsiques en filosofia del llenguatge que resulten indispensables per a la lectura de les obres filosòfiques contemporànies.

— Conèixer les posicions principals que es troben en la base de les discussions contemporànies relatives a la teoria de la referència i a la relació entre el llenguatge i el món, tot estudiant algunes de les aportacions dels filòsofs Gottlob Frege, Bertrand Russell i Saul Kripke.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber identificar els arguments vertebradors d’un text filosòfic o científic actual respecte del tema del llenguatge; tenir capacitat per plantejar dubtes en la lectura de textos i per trobar com resoldre’ls (anàlisi).

— Saber expressar i discutir, tant per escrit com oralment, els arguments i consideracions a favor o en contra de determinada posició filosòfica (argumentació).

— Saber utilitzar la bibliografia pertinent en relació amb l’estudi contemporani del llenguatge (gestió bibliogràfica).

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar la capacitat de reflexió i l’esperit crític.

— Desenvolupar el desig de conèixer i l’honestedat intel·lectual.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes bàsics de la filosofia del llenguatge

2. Les nocions de sentit i referència en Gottlob Frege

3. La teoria de les descripcions de Bertrand Russell

4. Kripke: referència directa i externisme lingüístic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia i l’organització de l’assignatura es basen en la integració de: les classes magistrals, que consisteixen en la discussió amb l’alumnat de diferents aspectes de les teories i els arguments que es presentaran; la realització d’exercicis, que requerirà tant el treball previ dels estudiants com la seva assistència a les sessions de discussió i correcció, fetes a classe; la discussió de textos bàsics associats als temes, que es presentaran a classe; les tutories individuals amb els estudiants; i l’estudi i l’aprenentatge autònoms.

Als temes 2, 3 i 4 se’ls associaran unes lectures breus d’autors clàssics en filosofia del llenguatge, que serviran de base de l’explicació i la discussió a classe. A més, intentarem fer una aplicació dels temes a qüestions relacionades amb la dimensió social del llenguatge, complint així amb els requisits del pla d’igualtat de la Facultat.

Si la crisi del covid-19 impedeix que es realitzin activitats presencials, hi haurà canvis concomitants en la metodologia, segons s’indica en altres apartats d’aquest Pla Docent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Dos exámenes parciales; uno hacia la mitad del período lectivo y otro al final. Cada uno cuenta el 45% de la puntuación. La participación en actividades prácticas propuestas en clase supone 10% de la nota final.

Si la crisis del covid-19 impide que se realicen actividades presenciales, habrá cambios concomitantes en la evaluación, según se indica en otros apartados de este Plan Docente.

 

Avaluació única

Examen único, de toda la materia, en fecha fijada por el Consejo de Estudios. Los primeros días de clase se indicará la fecha límite para solicitar evaluación única.

Reevaluación: Para presentarse a la reevaluación se requiere haber obtenido una nota global previa (en las pruebas de evaluación continua o en la evaluación única) no inferior a 3 ni superior a 4’9.

Si la crisis del covid-19 impide que se realicen actividades presenciales, habrá cambios concomitantes en la evaluación, según se indica en otros apartados de este Plan Docente.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

PÉREZ OTERO, M. Aproximació a la filosofia del llenguatge. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 2001.
  Enllaç

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura

MACIÀ, J. (2014) "El significado y su relación con la referencia y la verdad" a Espinal, M.T., J. Macià, J. Mateu i J. Quer: Semántica. Madrid: Akal.
  Enllaç

  El capítol 3 d’aquest llibre tracta alguns punts dels temes 1, 2 i 4 del curs

LYCAN, W. Philosophy of Language. A contemporary Introduction. New York: Routledge, 2000.
  Enllaç

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura

GARCÍA-CARPINTERO, M. Las palabras, las ideas y las cosas. Barcelona:Ariel Filosofía, 1996.
  Enllaç

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura

PÉREZ OTERO, M. y GARCÍA-CARPINTERO, M.: Filosofía del lenguaje (Textos docentes: Texto-Guía), Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 2000.
  Enllaç

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura

GARCÍA SUÁREZ, A. Modos de significar. Una introducción temática a la filosofía del lenguaje. Madrid: Tecnos, 1997.
  Enllaç

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura

LEPORE, E. i SMITH, B. (Eds.) The Oxford Handbook of the Philosophy of Language. Oxford: Clarendon Press, 2006.
  Enllaç

  Manual que tracta diferents temes en filosofia del llenguatge

VALDÉS VILLANUEVA, L. M. (Comp.) La búsqueda del significado: lecturas de filosofía del lenguaje. Madrid:Tecnos, 2000.
  Enllaç

  Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge

MARTINICH, A.P. i D. SOSA (2012). The Philosophy of Language. Sisena edició. OUP.  Enllaç

  Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge

LUDLOW, P. Readings in the Philosophy of Language. MIT Press. 1997
  Enllaç

  Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge

PÉREZ OTERO, M.: Esbozo de la filosofía de Kripke, Barcelona: Editorial Montesinos, 2006.
  Enllaç

Pàgina web

The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.)  Enllaç

  Excel·lent enciclopèdia de filosofia accessible (gratuïtament) en línia

Text electrònic

DOSSIERS DE FILOSOFIA DEL LLENGUATGE  Enllaç

  Dossiers temáticos de la autoría de profesores del area en universidades catalanas