Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Filosofia del Llenguatge II

Codi de l'assignatura: 360965

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Josep Macia Fabrega

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

80

 

 

Recomanacions

 

— Poder llegir i comprendre textos de filosofia en anglès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la lògica, la metafísica, l'epistemologia, la filosofia del llenguatge i la filosofia de la ment (disciplines enteses en un sentit ampli).

   -

Capacitat d'usar i de comprendre la terminologia filosòfica especialitzada.

   -

Capacitat de presentar temes i qüestions filosòfiques amb claredat, oralment i per escrit.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer algunes de les contribucions contemporànies més significatives en l’estudi filosòfic de les relacions entre el llenguatge, el pensament, la conducta humana i la realitat extralingüística.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’identificar i analitzar els arguments que ofereixen els diversos autors per a les seves tesis, i ser capaç de crear arguments propis per defensar tesis filosòfiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mantenir una actitud crítica en la lectura de qualsevol tipus de text i en la discussió de qualsevol temàtica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Actes de parla

2. Intencions i significat: el programa de Grice

3. El significat com a ús en les «Investigacions» de Wittgenstein

4. La concepció chomskiana del llenguatge

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En cada grup de l’assignatura es tractaran com a mínim tres dels quatre temes esmentats en el temari. L’estudi de cada tema del curs es farà sobre la base de la lectura i discussió d’un text central breu. A les classes, la professora o professor explicarà els diferents temes del curs, i també es comentaran i es discutiran els textos seleccionats, que els estudiants hauran d’haver llegit prèviament. La professora o professor proposarà que es facin exercicis que busquen ajudar a comprendre i assimilar millor els temes tractats; caldrà fer aquests exercicis (que es corregiran a classe) com a part de les activitats no presencials i de treball autònom.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Requisits per acollir-s’hi: no hi ha requisits addicionals als requisits generals establerts per la normativa.

Caràcter: individual.

Característiques: dos exàmens parcials de tipus teòric/pràctic. Cada examen representa entre un 40 % i un 60 % de la qualificació final. La distribució exacta l’assenyala cada professor abans que es faci el primer examen parcial.

Període temporal: el primer examen parcial serà cap a la meitat del període de classes i el segon al final d’aquest període.

 

Avaluació única

Requisits per acollir-s’hi: s’hi podran presentar tots els estudiants que no hagin fet el segon examen parcial. (Segons la normativa, per fer avaluació única cal lliurar una sol·licitud demanant acollir-se a aquesta convocatòria; en aquest curs, es podrà emplenar aquesta sol·licitud el mateix dia de l’examen d’avaluació única (es facilitarà l’imprès junt amb l’examen). Per tant: el termini per lliurar la sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única serà el mateix dia que la data oficial de l’examen d’avaluació única).

Caràcter: individual.

Característiques: examen únic, presencial, de tot el temari impartit, incloent les classes pràctiques.

Data: establerta en el calendari docent.

 

Reavaluació

Requisits per acollir-s’hi: s’hi podran presentar tots els alumnes que no tinguin encara aprovat el curs.

Caràcter: individual.

Característiques: examen únic, presencial, de tot el temari impartit, incloent les classes pràctiques.

Data: l’establerta en el calendari docent.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

LYCAN, W. (2000) Philosophy of Language. A Contemporary Introduction. New York: Routledge
  Enllaç

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura.

PÉREZ OTERO, Manuel (2001): Aproximació a la filosofia del llenguatge. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
  Enllaç

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura.

GARCÍA-CARPINTERO, M. Las palabras, las ideas y las cosas. Barcelona: Ariel Filosofía , 1996
  Enllaç

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura.

SOAMES, SCOTT, (2003) Philosophical Analysis in the Twentieth Century. Volume II: The Age of Meaning

  Llibre de text avançat que tracta alguns dels temes del temari

GARCÍA SUAREZ, A. Modos de significar: una introducción temática a la filosofía del lenguaje. Madrid: Tecnos, 1997.  Enllaç

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura.

VALDÉS VILLANUEVA, L. M. (Comp.) La Búsqueda del significado: lecturas de filosofía del lenguaje. Madrid: Tecnos, 2000
  Enllaç

  Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge.

MARTINICH, A.P. The Philosophy of Language. Oxford: OUP. 1085. (4a edició: 2000)
  Enllaç

  Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge.

LUDLOW, P. (1997), Readings in the Philosophy of Language MIT Press. 1997

  Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge.

PÉREZ OTERO, Manuel y GARCÍA-CARPINTERO, Manuel (2000): Filosofía del lenguaje. (Texto Guía), Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 2000.  Enllaç

  Presentació molt esquemàtica dels temes inclosos al manual Pérez Otero, M. (2001): Aproximació a la filosofia del llenguatge. Inclou exercicis pràctics i altres qüestions per a l’avaluació.

LOCKE, John (1690): Ensayo sobre el entendimiento humano, México,  FCE,  1956. Publicación original: 1690.  Enllaç

  Alguns fragments d’aquest llibre són una lectura bàsica per al tema: "La teoria ideacional del significat"

WITTGENSTEIN, Ludwig (1953): Investigaciones filosóficas, Madrid, Crítica, 1988. Publicación original: 1953.  Enllaç

  Alguns fragments d’aquest llibre són lectura bàsica per al tema: "El significat com a ús en les «Investigacions» de Wittgenstein"

WITTGENSTEIN, Ludwig (1958): Los cuadernos azul y marrón, Madrid, Tecnos, 1968. Publicación original: 1958.  Enllaç

CHOMSKY, N. (1986): Knowledge of Language: Its Nature, Origin and use New York: Praeger. Cap. 2  (trad. cast. El conocimiento del lenguaje. Madrid: Alianza Editorial, 1989).

Article

GRICE, H. PAUL “Meaning” (1957), The Philosophical Review, Vol. 66, No. 3. (Jul., 1957), pp. 377-388 (recollit a A.P. Martinich (2000)) (trad. cast. a Valdés (1999): «Significado»)

  Text bàsic per al tema: "Intencions i significat: el programa de Grice"

GRICE, H. PAUL (1975), “Logic and conversation”, recollit a A.P. Martinich (ed) (2000). (trad. cast. a Valdés (1999): «Lógica y conversación»)

  Text bàsic per al tema: "Intencions i significat: el programa de Grice"

PAGÈS, JOAN (20003), “L’anàlisi de la noció de significat de P. Grice”. Dossier electrònic.

  Dossier electrònic que resumeix els continguts de part del tema: "Intencions i significat: el programa de Grice"

PÉREZ OTERO, Manuel (2003) Significación no literal”. Dossier electrònic.

  Dossier electrònic que resumeix part del contingut del tema: "Intencions i significat: el programa de Grice"

AUSTIN, JOHN, L. (1961), “Performative utterances”, a A.P. Martinich (ed) (2000). (trad. cast. a Valdés (1999): «Emisiones realizativas»)

  Lectura bàsica per al tema: Actes de parla

Pàgina web

The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.)
  Enllaç

  Excel·lent enciclopèdia de filosofia accessible gratuïtament, en línia.

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Adaptació del pla docent a la modalitat de docència en línia, davant la crisi de la COVID-19, durant el curs 2019-20.
S’adapten els següents punts del pla docent:

 

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES

Des del 16 de març la docència es fa de forma virtual: usant Collaborate (o altres eines semblants), i mitjançant àudios o vídeos enregistrats pel professor/a, i presentacions en Power Point i dossiers o esquemes que els professor/es han facilitat als estudiants per mitjà del Campus Virtual.

Si, com és previsible, no és possible fer l’examen d’avaluació única de forma presencial, es farà de forma virtual, en la data prevista (19 de juny), usant les eines per fer exàmens virtuals que proporciona el Campus Virtual.

Si hi ha estudiants que no disposen dels mitjans tècnics necessaris per poder realitzar les activitats virtuals programades, es buscaran solucions alternatives per als seus casos particulars, tot intentant que no es produeixin greuges comparatius, en cap dels dos sentits.

 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

Avaluació continuada

La condició:

>Període temporal: el primer examen parcial serà cap a la meitat del període de classes i el segon al final d’aquest període.

Ara es concreta així:

En el grup B1 cadascun dels dos exàmens parcials es concretarà en 4 tests més breus que es faran des de finals de març fins a final de juny. (Cada test val un 12’5 % de la nota del curs, i cada examen parcial, doncs, un 50 %.)

En els grups A1 i A2 les dates dels dos exàmens parcials seran:  els dies 21/04 (grup A1) i 12/05 (grup A2) (primer parcial, 50 % de la nota) i 9 de juny (A1 i A2, 50 % de la nota).

 

Avaluació única

Es manté la condició per acollir-s’hi: 

> el termini per lliurar la sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única serà el mateix dia que la data oficial de l’examen d’avaluació única.

Per tant, el termini per demanar acollir-se a l’examen d’avaluació única serà el dia 19 de juny.

 

Reavaluació

La reavaluació es farà al mes de setembre, en dates que caldrà concretar.

Es manté la condició:

>s’hi podran presentar tots els alumnes que no tinguin encara aprovat el curs.

Per tant, tal com ja s’havia previst:

— No hi haurà cap restricció per presentar-se a la reavaluació: s’hi podran presentar tots els estudiants que no hagin aprovat el curs al mes de juny (incloent-hi aquells que no s’havien examinat al juny).

— La nota màxima en la reavaluació serà: Excel·lent. No serà possible obtenir una Matrícula d’Honor en la reavaluació.