Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió d'Infermeria

Codi de l'assignatura: 361289

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Lucia Benito Aracil

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Professorat

 

Grup A. Professora: Imma Rodríguez

Grup B. Professora: Lia Tamar Sánchez

Grup C. Professora: M. José Morales

Grup D. Professora: Montserrat Montaña
 

 

 

Llengua d’impartició

 

Català i castellà

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

33

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

9

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

9

 

-  Altres pràctiques

Presencial i no presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

3 Desenvolupament professional.3.5 Contribuir activament al desenvolupament professional continuat per millorar la pràctica infermera.3.6 Contribuir al desenvolupament professional d'altres membres de l'equip de salut.

   -

2 Prestació i gestió de les cures.2.1 Gestió de cures.2.2.4. Organització de les cures.2.2.4.1 Coordinar, utilitzar i gestionar de manera eficaç i eficient els recursos materials i humans.2.2.4.2 Fomentar, gestionar i avaluar la introducció d'innovacions i canvis en la pràctica infermera i en l'organització de les cures.

   -

3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.

   -

3 Desenvolupament professional.3.4 Prendre part en les activitats de millora de la qualitat.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Descriure l’evolució i desenvolupament del sistema sanitari espanyol i català, elaborant un treball de síntesi del sistema sanitari català.
— Conèixer les polítiques sanitàries del nostre país i les més rellevants en l’àmbit internacional.
— Comprendre els conceptes relacionats amb la gestió sanitària, descriure les etapes del procés administratiu, i aplicar l’esmentat procés als serveis d’infermeria.
— Identificar les característiques de la funció de lideratge dels serveis d’infermeria i la gestió de les cures, i elaborar un informe d’observació sobre les funcions esmentades.
— Identificar les característiques de la gestió que es porta a terme en els diferents àmbits sanitaris.
— Explicar els conceptes de qualitat i seguretat així com les seves repercussions en els serveis de salut.

 

Referits a habilitats, destreses

— Diferenciar els models sanitaris existents, fent un treball de síntesi sobre el sistema sanitari espanyol, el seu marc legal i el seu finançament.
— Analitzar, mitjançant un cas, les relacions entre les polítiques institucionals i el model d’infermeria / sistema de valors infermer, adoptat pel departament d’infermeria.
— Analitzar i descriure els components dels processos assistencials.
— Identificar la responsabilitat de l’infermer generalista en la gestió dels recursos humans, materials i econòmics, i aplicar-los a una situació simulada d’una unitat o servei d’infermeria.
— Descriure els principals mètodes de garantia de qualitat assistencial, i dissenyar un procés d’avaluació de la qualitat de les cures infermeres.
— Capacitar-se per treballar com a infermer en el si d’una organització sanitària, tenint en compte el mitjà social i econòmic i col·laborant amb l’equip interdisciplinari de salut.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Analitzar el valor afegit que aporten les cures d’infermeria a la persona, la família i la comunitat, en el lideratge, avaluació i prestació de cures infermeres integrals.
— Identificar el desenvolupament de les funcions infermeres tant pel que fa a l’àmbit individual com a l’àmbit col·lectiu i en el si d’un equip de salut.
— Identificar i conèixer les polítiques institucionals així com el valor afegit que aporten les cures infermeres.
— Promoure el paper gestor que un infermer generalista duu a terme com a membre d’una institució sanitària.
— Orientar les accions en funció dels objectius prèviament establerts i de les pròpies competències professionals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Anàlisi dels entorns sanitaris

*   Concepte i característiques dels sistemes de salut
Conceptes bàsics d’economia de la salut
Desenvolupament del sistema sanitari espanyol i del sistema sanitari català

2. Conceptualització de la gestió sanitària i la seva aplicació als serveis de salut

*  Evolució i concepte de gestió sanitària
Teories administratives
Concepte i desenvolupament del procés administratiu
Relació infermeria-gestió
 

3. Gestió dels serveis infermers

*  Processos de planificació i organització dels serveis de salut i d’infermeria
Polítiques de personal
Lideratge i gestió dels serveis infermers
Qualitat assistencial i seguretat del pacient

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals i participatives
— Seminaris
— Tutories

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació continuada

— Prova escrita de coneixements. Té un valor d’un 60 % repartit en un 30 % per a la part de les 20 preguntes d’elecció múltiple (els errors resten un 0,25) i 30 % per a la part de les 5 de resposta curta.

Les dates són:
• Grups A i C: 11 de gener de 2021
• Grups B i D: 12 de gener de 2021

— Seminaris. Tenen un valor del 40 % de la nota final. S’avaluen 4 treballs de seminaris cadascun dels quals consta de la presentació d’un treball escrit i la corresponent presentació oral.

1. Seminari. Unitat didàctica 1. Té una ponderació del 10 %.
Data: 19-20 d’octubre i 26 i 27 d’octubre de 2020

2. Seminari. Unitat didàctica 2. Té una ponderació del 10 %.
Data: 2-3 de novembre i 9-10 de novembre de 2020

3. Seminari. Unitat didàctica 3. Té una ponderació del 10 %.
Data: 16-17 de novembre i 23-24 de novembre de 2020

4. Seminari. Unitat didàctica 3. Té una ponderació del 10 %.
Data: 14-15 de desembre i 21-22 de desembre de 2020

Els criteris d’avaluació per a cada seminari estan disponibles al Campus Virtual de l’assignatura.

 

Activitats mínimes per poder ser avaluat

Haver fet un mínim de 3 seminaris.

Els estudiants que no facin totes les activitats mínimes no s’avaluen i la nota final de l’assignatura és de no presentat.


Reavaluació

— Només es pot reavaluar la prova de coneixements que estigui suspesa.

— La data de reavaluació de la prova de coneixements és el 18 de gener de 2021 (grups A i B) i el 19 de gener de 2021 (grups C i D) .

— Només poden optar a la reavaluació els estudiants que tinguin una nota final de l’assignatura inferior a 5. 

 

Barem de qualificació

— 0-4,9 suspès

— 5-6,9 aprovat

— 7-8,9 notable

— 9-10 excel·lent 

 

Avaluació única

Els alumnes que es vulguin acollir a l’avaluació única ho han de sol·licitar durant els primers 15 dies de curs, mitjançant l’imprès d’avaluació única, per duplicat i dirigit a la coordinació de l’assignatura.

— Prova escrita de coneixements. Té un valor d’un 60 % repartit en un 30 % per a la part de les 20 preguntes d’elecció múltiple (els errors resten un 0,25) i 30 % per a la part de les 5 de resposta curta.

Les dates són:
• Grups A i C: 11 de gener de 2021
• Grups B i D: 12 de gener de 2021


— Elaboració del treball descriptiu i analític. Té un valor d’un 40 %.

Les dates són:
• Grups A i C: 18 de desembre de 2019
• Grups B i D: 19 de desembre de 2019

Els criteris d’avaluació per al treball estan disponibles al Campus Virtual de l’assignatura.

 

Evidències mínimes per poder-se avaluar

Haver fet una tutoria per a cada una de les tres parts del treball, sigui presencialment o bé en línia.

Els estudiants que no facin totes les activitats mínimes no s’avaluen i la nota final de l’assignatura és de no presentat.

 

Reavaluació

— Només pot ser reavaluada la prova escrita de coneixements que estigui suspesa.

— La data de reavaluació és el 18 de gener de 2021 (grups A i B) i el 19 de gener de 2021 (grups C i D).

— Poden optar a la reavaluació els estudiants que tinguin una nota final de l’assignatura inferior a 5.

 

Barem de qualificació

— 0-4,9 suspès

— 5-6,9 aprovat

— 7-8,9 notable

— 9-10 excel·lent 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ayuso Murillo D, Grande Sellera R, coordinadors. La Gestión de enfermería y los servicios generales en las organizaciones sanitarias. Madrid: Díaz de Santos; cop. 2006.  Enllaç

Balderas Pedrero ML. Administración de los servicios de enfermería. 7a ed. México D.F. : McGraw-Hill Interamericana, 2015  Enllaç

Llibre blanc de les professions sanitàries a Catalunya. Direcció del projecte: Albert Oriol i Bosch, Rafael de Oleza. 2a ed.  Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social; 2003.  Enllaç

Ed. anterior:   Enllaç
També disponible en versió electrònica  Enllaç

Marriner Tomey A. Guía de gestión y dirección de enfermería. 8a ed. Barcelona: Elsevier; 2010.  Enllaç

Teixidor Freixa M. Marc de referència professional per a la funció de supervisor/a d’infermeria de la demarcació pilot de Barcelona. Barcelona: EUI Santa Madrona de la Fundació "la Caixa" : Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; 2003.  Enllaç


També disponible en castellà  Enllaç

Legislació

Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, Ley 16/2003, de 28 de mayo,  BOE núm. 128 (29 de mayo 2003) [Internet]. [citat 28 Ago 2017]: [aprox. 22 p.]. Disponible a: http://www.msc.es/organizacion/consejoInterterri/docs/LeyCohesionyCalidad.pdf

 

Ley General de Sanidad, Ley 14/1986, de 25 de abril, BOE núm. 102 (29 abril 1986) [Internet]. [citat 28 Ago 2017]: [18p.]. Disponible a: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-10499

 

Medidas urgentes para gantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, BOE núm 98 (24 abril 2012) [Internet].. [citat 28 Ago 2017]: [aprox. 35 p.]. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf

Corrección de errores del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, BOE núm 116 (15 maig de 2012) [Internet]. [citat 28 Ago 2017]: [aprox. 5 p.]. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/15/pdfs/BOE-A-2012-6364.pdf

 

Ordenación de las profesiones sanitarias, Ley 44/2003, de 21 de noviembre, BOE, núm. 280 (22 noviembre 2003) [Internet]. [citat 28 Ago 2017]:[aprox. 17 p.]. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41442-41458.pdf

Article

Abizanda A. Desarrollo operativo de un programa de calidad: protocolización y monitorización de las actividades de enfermería. Nursing.  2004; 22(4): 60-72.  Enllaç

  També disponible en versió electrònica. Accés restringit a usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE)

Abizanda A, Peya M. Evaluación de la calidad asistencial. Nursing. 2004; 22(2): 62-3.  Enllaç

  També disponible en versió electrònica. Accés restringit a usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE)

Alberdi Castell R, Cuxart Ainaud N. Las enfermeras y el derecho a la salud: la defensa del Servicio Nacional de Salud. Metas Enferm. 2013; 16(10): 21-27.  Enllaç

Alberdi Castell RM, Cuxart Ainaud N. Cuidados, enfermeras y desarrollo profesional: una reflexión sobre las bases del ejercicio profesional. Presencia [Internet].  2005 jul-dic [citat 28 Ago 2017];1(2): [aprox. 5 p]. Disponible a: http://www.index-f.com/presencia/n2/r23articulo.php

 

  Enllaç

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. Anàlisi provisional des de la Direcció de Programes del COIB sobre el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones [Monografia a Internet]. [citat 28 Ago 2017]. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona; 2012; Disponible a: https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/e1368a6c-d800-402d-968b-4afb0a999867

 

  Enllaç

Cuxart Ainaud N. La gestión de los cuidados: el poder de las enfermeras y su legitimación social. Nursing. 2010;28(4): 56-63.  Enllaç

  També disponible en versió electrònica. Accés restringit a usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE)

Macphee M, Suryaprakash N. First-line nurse leaders’ health-care change management initiatives. J Nurs Manag. 2012 Mar; 20 (2): 249-59.  Enllaç

  També disponible en versió electrònica per als membres de la UB. (Cal identificació amb SIRE).

Peya Gascons M. El modelo europeo de calidad. Nursing. 2004; 22(10): 62-5.  Enllaç

  També disponible en versió electrònica per als membres de la UB. (Cal identificació amb SIRE).

Peya Gascons M. Un repaso a la evolución de los estudios de calidad de los cuidados de enfermería. Nursing. 2004; 22(9): 56-65.  Enllaç

  També disponible en versió electrònica per als membres de la UB. (Cal identificació amb SIRE).

Ridao March M, Garzón Martinez P, Garcia Diez A, Salazar Soler A, Corbella Virós X. Incorporar la enfermera clínica y la enfermera gestora en los nuevos modelos organizativos de enfermería. Nursing. 2011;29(3):56-61.  Enllaç

  També disponible en versió electrònica per als membres de la UB. (Cal identificació amb SIRE).

Vidal Milla A. Implantación de un sistema de calidad global basado en el modelo europeo de calidad en el Instituto Catalán de Oncología (ICO). Nursing. 2005;23(1):62-5.  Enllaç

  També disponible en versió electrònica per als membres de la UB. (Cal identificació amb SIRE).

Alberdi Castell, R. La competencia política enfermera: Contexto, conecptualización y ámbitos de desarrollo. Revista Rol de Enfermería 2019 ; 42(1) : 22-30

Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). Enfermería, una voz para liderar. La salud es un derecho humano. Carpeta del Día Internacional de la Enfermera 2018. Disponible a: https://2018.icnvoicetolead.com/wp-content/uploads/2017/04/ICN_Guidence_Pack_2018_ES_Low-Res.pdf

https://2018.icnvoicetolead.com/wp-content/uploads/2017/04/ICN_Guidence_Pack_2018_ES_Low-Res.pdf  Enllaç

Pàgina web

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona [Internet]. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona [citat 28 Ago 2017]. Disponible a: http://www.coib.cat/home.aspx

 

  Enllaç

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; [citat 28 Ago 2017]. Disponible a: http://www.msc.es/

 

Pla de Salut de Catalunya [Internet]. Barcelona: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; [citat 28 Ago 2017]. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/pla-de-salut-2016-2020/

 

Temes de Salut. Departament de Salut [Internet]. Barcelona: Generalitat de Catalunya [citat 6 Set 2016]; Disponible a: http://www.gencat.cat/temes/cat/salut.htm