Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Geologia Hist˛rica

Codi de l'assignatura: 131023

Curs acadŔmic: 2010-2011

Coordinaciˇ: Luis Cabrera Perez

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i GeociŔncies Marines

crŔdits: 4,5

 

 

Recomanacions

 

Haver aprovat la major part possible de les assignatures troncals i obligatòries fonamentals dels tres primers cursos de la llicenciatura (Estratigrafia, Paleontologia, Geodinàmica Interna i Externa, Geologia Estructural, Mineralogia, Petrologia, etc.) i estar matriculat simultàniament de Geologia de la Península Ibèrica.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Com a objectiu general, comprensió del significat i la dimensió del temps geològic i la integració dels coneixements adquirits a diverses assignatures del grau en el marc evolutiu de la Terra.

- Coneixement dels mètodes i les tècniques que calen per avançar en l’establiment de la història de la Terra a partir del registre geològic, especificats en el bloc temàtic II.

- L’escala estratigràfica estàndard. Línies generals del registre geològic i de la història de la Terra a través del temps geològic. Mètodes i tècniques de l’anàlisi paleogeogràfic i paleoclimàtic. Factors de control i possibles causes dels grans canvis històrics a la Terra.

 

Referits a habilitats, destreses

- Capacitat de recollir la informació geològica disponible en una regió o un segment temporal del registre geològic i elaborar una síntesi històrica.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Bloc teoria I. Introducciˇ

2. Bloc teoria II. Perspectiva hist˛rica dels registres estratigrÓfics

3. Bloc teoria III. Subdivisiˇ temporal de la hist˛ria de la Terra

4. Bloc teorÝa IV. Hist˛ria de la Terra. Evoluciˇ-interacciˇ dels subsistemes terrestres

5. Bloc prÓctic. PrÓctiques de camp

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode docent es basa en tres tipus d’activitats presencials:

- Classes magistrals de teoria, dedicades a presentar els continguts de l’assignatura i a induir a la reflexió sobre els temes tractats.

- Conferències introductòries de les observacions a fer en el campament.

- Campament en el qual es fa un itinerari amb diferents parades d’estudi. En cadascuna, després d’una introducció del professor, es dóna temps a l’alumnat per dur a terme treball personal, o en grup, supervisat, per tal de: 1) reconèixer els materials i la seva estructura; 2) identificar i descriure els diferents tipus de roques sedimentàries a l’aflorament i el seu possible contingut paleontològic; 3) fer esquemes i talls geològics. Finalitzat el temps de treball personal, es duu a terme un comentari general a tot el grup, dirigit pel professor i adreçat a remarcar els aspectes relatius a la paleogeografia i la paleoclimatologia en què es van formar els materials estudiats.

A més d’aquestes activitats, l’alumnat ha de:
- confeccionar una llibreta de camp amb les dades del campament, en la qual recollirà el treball personal fet en cadascuna de les parades;
- completar un qüestionari per a cadascuna de les parades sobre els aspectes tractats al campament.

Tant la llibreta com els qüestionaris de camp s’utilitzen com a eines d’assimilació.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

- Teoria (70 % de la nota final)
Dues proves escrites sobre els continguts teòrics de l’assignatura. La primera es farà un cop finalitzat el tema 9 del bloc temàtic III i suposarà un 50 % de la nota teòrica. La segona prova suposarà l’altre 50 % de la nota de teoria i es farà un cop acabades les classes.

- Pràctiques del campament (30 % de la nota final)
Examen dels continguts i les observacions del campament que es farà 30 dies després de la tornada.

La nota mínima de cada part per poder fer mitjana és de 4 punts.
És obligatori per a tots els estudiants assistir al campament o desenvolupar una activitat assimilada (treball de curs).

 

Avaluaciˇ ˙nica

Aquells estudiants que ho vulguin podran optar per ser avaluats amb una prova final i única sempre que ho sol·licitin per escrit en el termini de tres setmanes després d’iniciar les classes.

El pes de cada part (la teòrica i la pràctica del campament) en la nota final serà el mateix que en el cas de l’avaluació continuada: 70 % per a la teoria i 30 % per a la pràctica.

En el cas d'avaluació única també és obligatori assistir al campament o desenvolupar una activitat assimilada (treball de curs). 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ANGUITA VIRELLA, F. Origen e historia de la tierra. Madrid : Rueda, 1988.  Enlla├ž

BOULIN, J. Méthodes de la stratigraphie et géologie historique. Paris Barcelone [etc.] : Masson, 1977.  Enlla├ž

COHEE, G.V., GLAESNER, M.F., HEDBERG, H. (eds.) Contributions to the Geologic Time Scale papers given at the Geological Time Scale Symposium 106.6, 25th International Geological Congress, Sydney, Australia, August 1976 . [3rd print.] Tulsa, OKla. : American Association of Petroleum Geologists, 1978.  Enlla├ž

EICHER, D.L. El tiempo geológico. Barcelona : Omega, 1973.  Enlla├ž

EICHER, D.L.; McALESTER, A.L. History of the earth. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc., 1980.  Enlla├ž

FRAKES, L.A. Climates throughout geologic time. Amsterdam [etc.] : Elsevier Scientific ; New York : distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier/North-Holland, 1980.  Enlla├ž

ed. 1979  Enlla├ž

FRAKES, L.A.; FRANCIS, J.E.; SYKTUS, J.I. Climate modes of the phanerozoic: the history of the earth's climate over the past 600 million years. Cambridge : Cambridge University Press, 1992.  Enlla├ž

HARLAND, W.B., [et al.]. A geologic time scale 1989. Cambridge : Cambridge University Press, 1990.  Enlla├ž

OWEN, H.G. Atlas of continental displacement 200 million years to the present. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1983.  Enlla├ž

POMEROL, C. Ère cénozoïque: Tertiaire et Quaternaire. Paris : Doin, 1973.  Enlla├ž

POMEROL, C. Ère mésozoïque. Paris : Doin, 1975.  Enlla├ž

POMEROL, C.; BABIN, C. Précambrien, ère paléozoïque. Paris : Doin, 1977.  Enlla├ž

REGUANT SERRA, S. Geologia històrica. Barcelona : Ketres, 1986  Enlla├ž

REGUANT SERRA, S. Historia de la tierra y de la vida. Barcelona: Ariel, 2005.  Enlla├ž

ROGERS, J.J.W. A history of the earth. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1993.  Enlla├ž

VAN ANDEL, T.H. New views on an old planet a history of global change. Cambridge : Cambridge University Press, 1994.  Enlla├ž

WINDLEY, B.F. The evolving continents. Chichester : Wiley, 1995.  Enlla├ž

WYLLIE, P.J. The way the earth work an introduction to the new global geology and its revolutionary development. New York : John Wiley & Sons, 1976.  Enlla├ž

Article

GRADSTEIN, F.M.; OGG, J.A. "Phanerozoic time scale" dins Episodes. vol. 19, núm. 1-2, 1996, pàgs. 3-5.  Enlla├ž