Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dināmica Sedimentāria Litoral

Codi de l'assignatura: 561781

Curs acadčmic: 2010-2011

Coordinaciķ: Jordi Serra Raventos

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geocičncies Marines

crčdits: 2,5

 

 

Professorat

 

Jordi Serra Raventós (serra@natura.geo.ub.es)

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autōnom

22.5

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Assignatura orientada a donar un coneixement del conjunt del medi litoral, i més concretament els processos sedimentaris que hi tenen lloc, enfocada a una perspectiva aplicada a complementar els treballs aplicats a la gestió del litoral.

 

Referits a habilitats, destreses

Els aspectes metodològics i tècnics es tracten en funció dels temes i de l’alumnat, sense deixar de donar un major paper als temes aplicats al litoral (costes) i aspectes concrets de l’offshore (plataforma interna i marge continental, si escau), amb la seva metodologia pròpia, principalment, geofísica. Al llarg del curs s’introdueixen casos pràctics, actuals o recents, amb què l’alumnat ha de fer un treball o participar activament en algun dels estudis en curs. Com a exemple pràctic i de camp, es tracta un dels temes actuals amb més incidència social: el delta de l’Ebre o d’altres, si és el cas.

 

 

Blocs temātics

 

1. Introducciķ al medi litoral

1.1. L’estudi del litoral dins de les ciències marines

1.2. L’aportació diferenciadora de la geologia i sedimentologia marines en el camp de la gestió del litoral

1.3. Perspectives davant els fets de l’ocupació i del CC

2. El sistema litoral

2.1. Aportacions sedimentāries. Tipologies

2.2. Energia incident: processos

2.3. Transport, formes i resultat

2.4. Esdeveniments extraordinaris

2.5. Variabilitat morfolōgica

2.6. Balanį sedimentari i evoluciķ de la costa

3. Sistemes de protecciķ litoral

3.1. Sistemes de protecció i restauració: actuacions dures i «toves»

3.2. Recursos litorals per a la regeneració: prospecció d’arenes i EIA

3.3. Incidència de les activitats antròpiques en l’equilibri dels sistemes litorals

3.4. Nova filosofia del «sediment» (EUROSION findings and recomendations)

4. Anālisi de casos

4.1. Maresme-Tordera, Ebre, Holland, Aveiro, Fortaleza, etc.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode docent es basa en tres tipus d’activitats presencials:
— Classes magistrals de teoria, dedicades a presentar els continguts de l’assignatura i a induir la reflexió sobre els temes tractats.
— Classes pràctiques d’aprenentatge a partir de casos d’estudi intercalades sense discontinuïtat amb les teòriques.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Tot l’alumnat que no sol·liciti acollir-se a l’avaluació única s’avalua de manera continuada al llarg del curs. Aquesta modalitat d’avaluació té en compte el següent i amb les proporcions següents:
— Participació i seguiment del curs teòric i pràctic, 60 %.    
— Treball monogràfic personal, 40 %.

La nota mínima per a cada un dels dos apartats ha de ser un 4 sobre 10 per poder superar l’assignatura.

 

Avaluaciķ única

L’alumnat ha de sol·licitar per escrit aquest tipus d’avaluació abans del transcurs de tres setmanes des de l’inici de les classes. Aquesta sol·licitud implica la renúncia a l’avaluació continuada. L’alumnat que s’aculli a aquesta opció obté la qualificació a partir de la nota resultant del treball dut a terme durant la sortida de camp (que, per tant, és obligatòria) i d’un únic examen final. La nota de camp val un 20 % i la de l’examen un 80 %. La nota mínima per a cada un dels dos apartats ha de ser un 4 sobre 10 per poder superar l’assignatura.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Blondel, P. and Murton, B.J. (1997). Handbook of seafloor sonar imagery; Wiley-Praxis Ser. in Remote Sensing, John Wiley & Sons, Chichester (UK); 314 p.

EUROSION, 2004.- “Living with coastal erosion in europe: sediment and space for sustainibility” Eu Comm. 38 pp. També a: www.eurosion.org

Hailwood, E.A., Kidd, R. B. (1990). Marine geological surveying and sampling; Luwer Acad. Publ., Dordrecht (Hol.); 168 p.

McQuillin, R. and Ardus, D.A. (1977). Exploring the geology of shelf seas; Grahan & Trotman Ltd., London (UK); 234 p.

Open University, 1988. Oceanography (Series in) 6 vol.

Seibold, E. and Berger, W.H. (1993): The Sea Floor: An Introduction to Marine Geology. 2nd Ed. Springer-Verlag. 356 pp.

CERC, 1984. Shore Protection Manual, Dept.of the Army, US ACE, 2 vol.

Pye, K. (Ed), 1994. Sediment transport and depositional processes; Blacwell Sc. Pub, 397 pp.

Summerhayes, C.P. and Thorpe, S.A.; 1996. Oceanography: An illustrated guide. Manson Publ., 352 pp

Van der Velden, E.T.J.M., 1989. Coastal Engineering. TU Delft, 283 pp.