Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Avaluaciķ i Qualitat

Codi de l'assignatura: 360051

Curs acadčmic: 2011-2012

Coordinaciķ: Aurora Vall Casas

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 9

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

80

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Teōrico-Prāctica

Presencial

 

10

 

-  Prāctiques de problemes

Presencial

 

2

 

-  Prāctiques orals comunicatives

Presencial

 

4

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

95

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

Per poder cursar aquesta assignatura és recomanable haver cursat Mètodes i Tècniques de Planificació.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Diagnosticar i identificar els factors que condicionen l’avaluació d’unitats, serveis i productes d’informació.

 

Comprendre els principis i les tècniques de gestió de la qualitat.

 

Establir un sistema bàsic de gestió de la qualitat en unitats, serveis i productes d’informació.

 

Formular propostes de millora que tinguin en consideració els recursos disponibles en l’organització o el projecte.

 

Aplicar les nocions d’avaluació i de qualitat a l’itinerari curricular propi.

 

Referits a habilitats, destreses

Establir i aplicar indicadors del rendiment i de l’impacte.

 

 

Blocs temātics

 

1. Avaluaciķ de recursos, processos, serveis i productes d'informaciķ

1.1. El concepte d’avaluació

1.2. Motivacions de l’avaluació

1.3. Abast i tipus d’avaluació

2. El procés de l'avaluaciķ a les unitats d'informaciķ

2.1. Establiment dels objectius de l’avaluació. Determinació dels criteris

2.2. Tècniques de recollida de dades

2.3. Els indicadors. Concepte i característiques. Tipus d’indicadors. Norma ISO 11620 d’indicadors de rendiment bibliotecari. Altres normes i recomanacions

2.4. Anàlisi i interpretació dels indicadors

3. Els resultats de l'avaluaciķ a les unitats d'informaciķ

3.1. Aplicacions pràctiques per a la presa de decisions. El quadre de comandament. El pla de millora

3.2. Presentació i difusió dels resultats de l’avaluació

4. La qualitat en els serveis

4.1. El concepte de qualitat en les unitats d’informació

4.2. Els principis de gestió de la qualitat total

5. Planificaciķ, control i millora contínua del sistema de la qualitat a les unitats d'informaciķ

5.1. Elements del sistema de qualitat

5.2. Els processos i els procediments. Mapa de processos

5.3. Els instruments de la qualitat

5.4. El benchmarking

6. Els compromisos de qualitat a les unitats d'informaciķ

6.1. La carta de serveis: acords per a la provisió de serveis i elements de la norma UNE 92300:2008

6.2. Models i normes de gestió de la qualitat. El model EFQM. Les normes ISO 9000 de qualitat. Certificació de qualitat

6.3. La percepció dels usuaris. El model Libqual i d’altres. Gestió de les queixes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions teòriques es completen amb sessions pràctiques dedicades a fer exercicis de treball en grup a partir de supòsits i estudis de casos, amb l’exposició a l’aula dels resultats per part del grup. Són obligatòries tres tutories, que han de permetre el seguiment dels treballs i de les pràctiques.

Metodologia específica per als tres crèdits de pràctiques
Es treballa a partir de seminaris tot aprofitant el coneixement que el marc general de l’assignatura proporciona sobre l’entorn de les unitats i els serveis d’informació i les necessitats dels usuaris.
Les pràctiques se centren en l’estudi de casos diferents (unitat d’informació, serveis, recursos, processos, etc.) a partir d’una aproximació teòrica, una visita o la presència d’un professional a l’aula i l’elaboració d’un treball breu de síntesi que s’ha de presentar i discutir a l’aula.
Cada estudiant fa una anàlisi del seu propi perfil en relació amb els seus interessos acadèmics i professionals a l’inici i al final del semestre per reflectir els avenços en la concreció de la seva especialització i la seva orientació professional. Alhora, a final de curs, ha de presentar una proposta de tipologia de centre de pràctiques en la qual vol fer la seva estada el semestre següent, tenint en compte els coneixements adquirits al llarg de l’assignatura. És obligatòria una tutoria individual.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada, en la primera convocatòria, consisteix en:

— Un treball col·laboratiu (preferentment en grups d’un màxim de tres integrants), que representa el 60 % de la nota i que consisteix en dos exercicis o supòsits pràctics, amb un valor del 30 % cadascun.

— Un treball individual que representa un 20 % de la nota i que consisteix en un exercici o supòsit pràctic i la presentació oral dels resultats.
— L’elaboració d’un dossier que inclogui un informe final d’autoanàlisi i un exercici, el qual representa l’altre 20 % de la nota.
Per superar l’assignatura han de presentar-se tots els exercicis els dies establerts i totes les notes han de ser iguals o superiors a 5. També cal haver assistit a un mínim del 80 % de les visites i dels seminaris programats per als crèdits pràctics (el calendari es presenta en començar l’assignatura).
L’avaluació, en la segona convocatòria, consisteix en un examen i en l’entrega del dossier convenientment revisat.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única, en la primera convocatòria, consisteix en un examen i en l’entrega del dossier, a més d’un segon exercici l’enunciat del qual es dóna prèviament.

Durant el curs es visiten diverses unitats d’informació i es fan diversos seminaris. Per superar l’assignatura és obligatori assistir, com a mínim, al 80 % d’aquestes activitats (el calendari es presenta en començar l’assignatura).
L’avaluació única, en la segona convocatòria, consisteix en un examen (sense apunts) i en l’entrega del dossier d’autoanàlisi, a més d’un segon exercici l’enunciat del qual es dóna prèviament.
Durant el curs es visiten diverses unitats d’informació i es fan diversos seminaris. Per superar l’assignatura és obligatori assistir, com a mínim, al 80 % d’aquestes activitats (el calendari es presenta en començar l’assignatura).

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Abad García, M. F. Evaluación de la calidad de los sistemas de información. Madrid: Síntesis, 2005. (Biblioteconomía y Documentación; 26). 202 p. ISBN 849756264X

Catāleg UB  Enllaç

Guia per a l’elaboració de cartes de serveis. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Modernització de l’Administració, 2008. 73 p.

Catāleg UB (en línia)  Enllaç

Mathews, J. R. The Evaluation and measurement of library services. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2007. XX, 372 p. ISBN 9781591585329.

Catāleg UB  Enllaç

Stueart, R. D.; Moran, B. B. Gestió de biblioteques i centres d’informació. Lleida: Pagès; Barcelona: Diputació de Barcelona, 1998. (Materials per a la biblioteca pública; 2). 443 p. ISBN 8479355034.

Catāleg UB  Enllaç

UNE 93200:2008 Cartas de servicios. Madrid: AENOR, 2008. 9 p.

Catāleg UB  Enllaç

Article

Cruellas Serra, R. M.; Petit Cibiriain, C. "La implantació d’un sistema de gestió de la qualitat a l’Arxiu Nacional de Catalunya, d’acord amb la Norma ISO 9000:2000". Lligall, n. 24 (2005), p. 321-366.

Catāleg UB  Enllaç

Pinto, M.; Balagué, N.; Anglada, L. "Evaluación y calidad en las bibliotecas universitarias: experiencias españolas entre 1994-2006". Revista Española de Documentación Científica, v. 30, n. 3 (2007), p. 364-383.

Catāleg UB  Enllaç
Disponible en línia [Consulta: 25 d'agost 2011]  Enllaç

Poll, R.; Boekhorst, P. "Medición de la calidad. Medición del rendimiento en las bibliotecas". Boletín de la ANABAD, v. 59, n. 3 (2009), p. 17-260.

Catāleg UB  Enllaç

Comunicacions, pončncies

Álvarez, M.; et al. "Les cartes de servei de les biblioteques de recerca, biblioteques públiques i arxius catalans: un estat de la qüestió". En: 11es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. Barcelona: COBDC, 2008, p. 407-422.

Disponible en línia  Enllaç