Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recursos i Serveis de Referčncia

Codi de l'assignatura: 360046

Curs acadčmic: 2012-2013

Coordinaciķ: Lluis Agusti Ruiz

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana a l’alumnat haver cursat prèviament les assignatures Cerca i Ús d’Informació i Recuperació d’Informació.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar, categoritzar i avaluar recursos d’informació.

 

— Analitzar i seleccionar diferents recursos d’informació d’acord amb necessitats d’informació concretes.

 

— Fer cerques d’informació per a usuaris externs o dins d’un equip de gestió de projectes.

 

 

Blocs temātics

 

1. Fonaments en recursos i serveis d’informaciķ i de referčncia

1.1. Concepte i abast dels serveis d’informació i de referència

1.2. Concepte i abast dels recursos d’informació per al treball de referència

2. Identificaciķ, caracteritzaciķ i avaluaciķ d’obres de referčncia i de recursos d’informaciķ

2.1. Concepte, característiques i avaluació de les obres de referència

2.2. Cercadors i directoris

2.3. Enciclopèdies i diccionaris

2.4. Estadístiques, fonts d’informació geogràfiques i biogràfiques

2.5. Imatges

3. Identificaciķ, caracteritzaciķ i avaluaciķ de fonts d’informaciķ sobre publicacions unitāries

3.1. Identificació i control de monografies

3.2. Identificació i control retrospectiu de monografies

3.3. Localització de monografies

3.4. Fonts per seleccionar i adquirir monografies

3.5. Identificació, selecció i adquisició d’altres suports

3.6. Fonts per a la literatura grisa

4. Identificaciķ, caracteritzaciķ i avaluaciķ de fonts d’informaciķ sobre publicacions periōdiques

4.1. Característiques, identificació i control de publicacions periòdiques

4.2. Localització i accés de publicacions periòdiques i articles de revistes

4.3. Premsa impresa i digital

5. Eines i recursos del web 2.0 per al treball de referčncia

5.1. Les xarxes socials en la bibliografia crítica i selectiva

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als alumnes matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.  

La metodologia de treball és teòrica i pràctica.
Tret del primer bloc de l’assignatura, que és exclusivament teòric i que es basa en les explicacions del professorat, en la resta dels apartats s’exposen les característiques principals d’una selecció de recursos d’informació segons l’accés directe a la informació o el control d’aquesta informació. Es complementa el treball directe amb els recursos i les lectures relacionades.

Finalment, es proposa a l’alumnat que faci un treball de curs en què presenti un recull de recursos d’informació sobre un tema determinat amb l’objectiu de respondre a una necessitat informativa i documental d’una unitat d’informació. Aquest treball consisteix a descriure un mapa de recursos pertinents i comentats basat en supòsits pràctics hipotètics que el professorat planteja a principi de curs.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als alumnes matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’avaluació continuada es basa en un examen final teoricopràctic (55 % de la nota), un treball individual de curs obligatori (30 %) i tres exercicis pràctics també individuals i obligatoris (15 %), un dels quals consisteix en el lliurament d’un avançament parcial del treball de curs. Per aprovar l’assignatura és indispensable haver superat (5 sobre 10) tant el treball com l’examen.
Els tres exercicis pràctics individuals es fan, aproximadament, a l’octubre, novembre i desembre.
El treball de curs obligatori s’ha d’entregar, aproximadament, una setmana abans de la data de l’examen final.
En cas que l’alumne no entregui l’examen final i/o no entregui el treball de curs, obté la qualificació de no presentat.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en un examen final teoricopràctic (70 % de la nota) i un treball individual de curs obligatori (30 %). Per aprovar l’assignatura és indispensable haver superat (5 sobre 10) tant el treball com l’examen.

El treball de curs obligatori s’ha d’entregar, aproximadament, una setmana abans de la data de l’examen final.

En cas que l’alumne no entregui l’examen final i/o no entregui el treball de curs, obté la qualificació de no presentat.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, durant els 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

Reavaluació (continuada i única)
Els alumnes que hagin suspès l’examen final teoricopràctic i/o el treball de curs obligatori amb una nota d’entre 4,0 i 4,9, es poden presentar novament a un examen de reavaluació que inclou tot el temari de l’assignatura i/o presentar el treball de curs obligatori millorat.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Abadal, Ernest. Acceso abierto a la ciencia. Barcelona: UOC, 2012. 108 p. (El profesional de la información, 5). ISBN 978-84-9788-548-5.

Catāleg UB  Enllaç

Abadal, Ernest; Guallar, Javier. Prensa digital y bibliotecas. Gijón: Trea, 2010. 170 p. ISBN 978-84-9704-446-2.

Catāleg UB  Enllaç

Accart, Jean-Philippe. Les services de référence: du présentiel au virtuel. Paris: Cercle de la librairie, 2008. 283 p. ISBN 978-2-7654-0969-4

Catāleg UB  Enllaç

Bopp, Richard E.; Smith, Linda C. (eds.). Reference and information services: an introduction. 4th ed.Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2011. XXIX, 743 p. ISBN 978-1-59158-374-5.

Catāleg UB  Enllaç

Cassell, Kay Ann; Hiremath, Uma. Reference and information services in the 21st century: an introduction. 2nd ed. New York : Neal-Schuman Publishers, cop. 2009.  XVII, 461 p. ISBN 978-1-55570-672-2.

Catāleg UB  Enllaç

Cordón García, José Antonio; [et al.]. Las nuevas fuentes de información: información y búsqueda documental en el contexto de la web 2.0. 2.ª ed. Madrid: Pirámide, 2012. 444 p. ISBN  978-84-368-2657-9.

Catāleg UB  Enllaç

Gallego Lorenzo, Josefa; Juncà Campdepadrós, Manela. Fonts d’informació. Barcelona: UOC, 2009. [308] p. ISBN 978-84-692-4638-2.

Catāleg UB  Enllaç
Disponible també en línia  Enllaç

Merlo Vega, José Antonio. Información y referencia en entornos digitales: desarrollo de servicios bibliotecarios de consulta. Murcia: Ediciones de la Universidad de Murcia, 2009. 401 p. ISBN 978-84-8371-918-3.

Catāleg UB  Enllaç

O’Gorman, Jack (ed.). Reference sources for small and medium-sized libraries. 7th ed. Chicago: American Library Association, 2008. XVII, 329 p. ISBN 978-0-8389-0943-0.

Catāleg UB  Enllaç

Prévoteau, Marie-Hélène; Utard, Jean-Claude. Manuel de bibliographie générale. Nouvelle éd. Paris: Cercle de la Librairie, 2005. 524 p. ISBN 2-7654-0912-9.

Catāleg UB  Enllaç

Radford, Marie L.; Lankes, David R. (eds.) Reference renaissance: current and future trends. New York: Neal-Schuman Publishers, 2010. XVI, 312 p. ISBN 978-1-55570-680-7.

Catāleg UB  Enllaç

Saorín, Tomás. Wikipedia de la A a la W. Barcelona: UOC, 2012. 117 p. (El profesional de la información; 8). ISBN 978-84-9029-012-5.

Catāleg UB  Enllaç