Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Projectes I

Codi de l'assignatura: 363616

Curs acadèmic: 2012-2013

Coordinació: Carlos Aguilar Paredes

Departament: Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica

crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

60

Aprenentatge autònom

90

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per dur a terme produccions audiovisuals i multimèdia.

   -

Capacitat per desenvolupar la curiositat i la creativitat per aplicar-les en l'anàlisi i la creació de productes audiovisuals.

   -

Capacitat per analitzar els llenguatges i models audiovisuals, entendre'n els principis teòrics i saber-los aplicar.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el procés de creació d’un producte comunicatiu en els àmbits del vídeo o el multimèdia.
— Analitzar els llenguatges i models audiovisuals per poder-los aplicar quan sigui necessari.

 

Referits a habilitats, destreses

— Elaborar un producte audiovisual en l’àmbit del vídeo o del multimèdia.
— Aprendre a gestionar el treball creatiu en equip.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Saber respectar les opinions dels altres en el procés de construcció compartida d’aprenentatges i mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
— Adquirir capacitat crítica i autocrítica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Elaboració d’un projecte

*  Projecte en grup de cinc persones que ha de tenir en compte els vessants de guió, de vídeo i de multimèdia. S’ha de treballar l’avantprojecte, el projecte d’idees i el projecte executiu o la preproducció, la producció i la postproducció.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Tres equips, cadascun de tres professors, tutoren els projectes. Cada equip està format per un professor de l’àmbit de la comunicació audiovisual, un de l’àmbit de la llengua (català, castellà o anglès) i un altre de l’àmbit del dret, la documentació o el so. A més, hi ha una persona encarregada de la coordinació general de l’assignatura.

A principi de curs s’assigna un equip docent a cada grup d’alumnes perquè el tutori al llarg de tot el curs. Hi ha sessions teòriques per a tot el grup i sessions de seguiment o tutoria amb cada equip docent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Requisits
L’assistència a les reunions de presentació, tutoria i seguiment de l’assignatura és obligatòria.

Activitats i criteris d’avaluació

L’avaluació és continuada i hi ha una sola convocatòria. L’avaluació la fa, per una banda, l’equip docent i, per l’altra, un tribunal format per professionals de l’àmbit audiovisual externs a la UB. Com a culminació del procés d’aprenentatge, l’alumnat ha de defensar públicament el seu projecte davant d’aquest tribunal. Cada grup disposa d’un temps màxim de deu minuts per presentar el projecte.

El procés d’aprenentatge s’estructura en quatre grans fases:
Fase 1: presentació de l’avantprojecte a l’equip docent.
Fase 2: desenvolupament del projecte.
Fase 3: presentació del projecte a l’equip docent.
Fase 4: defensa del projecte davant del tribunal.

Complementàriament al desenvolupament del projecte, els grups han d’elaborar una memòria que reculli les mostres del procés d’aprenentatge.

Criteris de qualificació
L’avaluació té dues parts: l’equip docent avalua les fases de la 1 a la 3, i la fase 4 l’avalua el tribunal.
La primera part (fases 1-3) té un pes del 70 % sobre la nota final de l’assignatura, i la segona (fase 4, nota atorgada pel tribunal), un pes del 30 % sobre la nota final.

S’han d’aprovar les dues parts per separat per superar l’assignatura. L’alumnat que no aprovi l’avaluació de les fases 1-3 no pot presentar el projecte davant del tribunal.

Reavaluació

Requisits
Tenir una nota igual o inferior a 4,9 i haver superat les dues parts de l’assignatura amb una nota superior a 4.

Procediment
És personalitzat per a cadascun dels estudiants (no grups) que es presentin a la reavaluació.

Després de publicar les notes finals, el professor demana als estudiants activitats específiques que demostrin l’assoliment de les competències no assolides en l’avaluació habitual.

 

Avaluació única

Ateses les característiques de l’assignatura, no es preveu l’opció d’acollir-se a l’avaluació única.