Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Realització Audiovisual

Codi de l'assignatura: 363623

Curs acadèmic: 2012-2013

Coordinació: Joan Frigola Reig

Departament: Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica

crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Taller experimental

 

60

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat d'utilitzar les tecnologies de la comunicació i de la informació necessàries per a l'exercici de la professió a fi d'aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

   -

Capacitat per dur a terme produccions audiovisuals i multimèdia.

   -

Capacitat per identificar, analitzar i aplicar els mecanismes narratius de les produccions audiovisuals.

   -

Capacitat per comprendre la funció dels dispositius audiovisuals i multimèdia i saber-los usar.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Elements bàsics de realització audiovisual.

Referits a habilitats i destreses:
— Gestió de grups.
— Posada en escena.
— Direcció d’actes.

Referits a valors, actituds i normes:
—Representació ètica de realitat i ficció.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: el cinema abans del cinema

2. La fotografia: tractament visual i la il·luminació

3. La direcció d’art: decoració, vestuari i caracterització

4. El càsting: del personatge a l’actor i la direcció d’actors

5. Realització: direcció de la mirada

6. El rodatge. L’equip tècnic i artístic

7. El so. Del directe a la banda sonora

8. Formats d’exhibició: el cinema digital vs. l’analògic

9. Panoràmica sobre l’evolució de les eines de creació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge es basa en projectes que simulen situacions reals de producció audiovisual i multimèdia. Es combina amb classes magistrals, treballs en grup, seminaris i presentació de treballs escrits.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Requisits:
Projecte pactat al Pla de treball.

Activitats i criteris d’avaluació:
Avaluació continuada mitjançant entrevistes amb el professorat i tutoracions basades en el Pla de treball prèviament pactat.

— Pràctiques d’il·luminació: 30 %.
— Anàlisi del guió i posterior prepresentació amb decorats i actors: 40 %.
— Gravació d’escenes i situacions: 20 %.
— Participació activa a les classes i als tallers: 10 %.

Criteris de qualificació:
— Qualitat tècnica.
— Qualitat expressiva.
— Qualitat narrativa.

Reavaluació

Requisits i procediment:
— Només poden acollir-s’hi els alumnes que hagin lliurat totes les pràctiques i hagin assistit amb normalitat a les sessions.
— La reavaluació s’adequa a la casuística de cada alumne.
— Després de publicar les qualificacions finals i durant el període de revisió, l’alumne ha de posar-se en contacte amb el professor per conèixer el procediment a seguir per superar les competències i objectius formatius.

 

Avaluació única

Requisits:
Els estudiants que no puguin seguir l’avaluació continuada es poden acollir a l’avaluació única (http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio.pdf).
El procediment per fer la sol·licitud de convocatòria única s’efectua a través del web de l’ensenyament, i se n’informa al mateix web i a la primera sessió de classe de l’assignatura.

El termini per sol·licitar-la finalitza al cap d’un mes a comptar des del primer dia de classe de l’assignatura (mitjan octubre per a les assignatures anuals i les del primer semestre, i mitjan març per a les assignatures del segon semestre).

Activitats i criteris d’avaluació:
L’avaluació continuada preveu l’ús d’instruments d’avaluació formativa (proves escrites) i la presentació de treballs individuals.

Criteris de qualificació:
rigor conceptual, rigor tècnic, originalitat.

Reavaluació

Requisits i procediment:
— Només poden acollir-s’hi els alumnes que hagin lliurat totes les pràctiques i hagin assistit amb normalitat a les sessions.
— La reavaluació s’adequa a la casuística de cada alumne.
— Després de la publicació de les qualificacions finals i durant el període de revisió, l’alumne ha de posar-se en contacte amb el professor per conèixer el procediment a seguir per tal de superar les competències i objectius formatius.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bordwell, D. & Thompson, K. (1995). El arte cinematográfico: una introducción. Barcelona: Paidós.

Catàleg UB  Enllaç

Block, B. (2008). Narrativa visual. Barcelona: Omega.

Catàleg UB  Enllaç

Lument, S. (2000). Así se hacen las películas. Madrid: Rialp.

Catàleg UB  Enllaç