Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biblioteques i Professiķ Bibliotecāria a la Catalunya Contemporānia

Codi de l'assignatura: 364359

Curs acadčmic: 2012-2013

Coordinaciķ: Maria Teresa Mana Terre

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 3

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 75

 

Activitats presencials

35

 

-  Teoricoprāctica

 

16

 

-  Sortida de camp

 

10

 

-  Seminari

 

9

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autōnom

25

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de colˇlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de colˇlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Compromís čtic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions čtiques i deontolōgiques).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’assignatura vol ser una aproximació als orígens i desenvolupament de la professió des d’un vessant històric, a partir de la creació de l’Escola de Bibliotecàries. Pel que fa a les biblioteques, vol complementar i ampliar els coneixements sobre història de les biblioteques, centrant-se en la fundació de les principals biblioteques catalanes creades a final del segle xix i inici del xx a Catalunya.

 

— Conèixer els inicis de la professió i com han marcat la professió.

 

— Conèixer les biblioteques emblemàtiques i representatives de la nostra cultura els segles xix i inici del xx.

 

— Conèixer les figures d’Eugeni d’Ors i Jordi Rubió i les seves aportacions en la formació del personal i en la creació de biblioteques.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Valorar la creació de l’Escola de Bibliotecàries com una innovació en la formació bibliotecària.

 

— Entendre la importància política i cultural de persones i institucions a tombant de segle.

 

 

Blocs temātics

 

1. Context bibliotecari: entorn polític i social. Les biblioteques provincials (5 %)

2. Les biblioteques privades (15 %)

2.1. Ateneu barcelonès

2.2. Biblioteca del Centre de Lectura de Reus

3. Les biblioteques obertes al públic (20 %)

3.1. La Biblioteca Museu Balaguer

3.2. La Biblioteca Arús

3.3. La Biblioteca de la Dona

3.4. Les biblioteques d’ateneus

4. La biblioteca nacional: la Biblioteca de Catalunya (15 %)

*  (La dedicació i la profunditat d’aquest tema depèn del coneixement que els alumnes hagin adquirit en altres assignatures anteriors)

5. Les biblioteques públiques modernes (25 %)

5.1. Les biblioteques populars de la Mancomunitat

               — El projecte d’Eugeni d’Ors
               — La implantació de biblioteques: característiques
               — La creació d’un sistema: Jordi Rubió 

5.2. Les biblioteques de les entitats d’estalvi

6. La formaciķ del personal: l’Escola de Bibliotecāries: creaciķ i evoluciķ (20 %)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia preveu classes presencials i sessions dirigides basades en lectures obligatòries (seminaris) que permetin l’ampliació i assimilació dels continguts a partir de les lectures, l’intercanvi d’idees i d’opinions i la reflexió fonamentada sobre els temes. Així mateix, les sessions teòriques es complementen amb xerrades d’especialistes i amb visites als centres. A final de curs cal presentar un breu assaig sobre un aspecte del temari acordat entre alumne i professor que demostri l’adquisició de les capacitats.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació final té en compte:
— La participació activa en les sessions presencials (10 %).
— Els treballs dirigits sobre les lectures proposades a lliurar al llarg del curs (40 %).
— Un assaig breu sobre algun aspecte del temari a determinar d’acord entre l’alumne i el professor (50 %) que s’ha de lliurar al final del trimestre (maig).

Per superar l’assignatura cal obtenir, com a mínim, la qualificació de 4 en la nota global dels treballs i en l’assaig.

Reavaluació per a l’avaluació continuada
La data fixada per a la reavaluació, es pot presentar de nou l’assaig individual (50 % de la nota) sempre que s’hagi qualificat amb una nota inferior a 4 sobre 10 per manca de correcció ortogràfica i sintàctica i/o altres defectes formals. Per superar aquest treball, cal obtenir una nota igual o superior a 6 sobre 10. Els treballs dirigits no són susceptibles de reavaluar-se.

Nombre mínim de mostres per qualificar (si no es presenten la nota és no presentat):
— Treballs dirigits.
— Assaig individual.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació es basa en un treball de curs individual que tracti algun aspecte del temari que es determina d’acord entre l’alumne i el professor (50 %) i un exercici escrit sobre les lectures proposades (50 %).

Reavaluació per a l’avaluació única
La data fixada per a la reavaluació, l’alumne que hagi obtingut una qualificació per sota de 4 en l’exercici escrit sobre les lectures proposades pot presentar-se a un nou exercici. Per superar aquest element d’avaluació, cal obtenir una nota igual o superior a 6 sobre 10.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, durant els 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

L’Ateneu i Barcelona: [un] segle i [mig] d’acció cultural. Barcelona: Diputació de Barcelona: RBA-La Magrana, 2006. 575 p. ISBN 84-7871-831-1.

Catāleg UB  Enllaç

Cent anys de la Biblioteca Pública Arús: 1895-1995. Barcelona: Biblioteca Pública Arús, 1995. [24] p.

Catāleg UB  Enllaç

Comas, Montserrat. La Biblioteca Museu Balaguer, un projecte nacional català. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007. 301 p. ISBN 978-84-8415-882-0.

Catāleg UB  Enllaç

Comas, Montserrat. Lectura i biblioteques populars a Catalunya: 1793-1914. Barcelona: Curial [etc.], 2001. 267 p. ISBN 84-8415-321-5.

Catāleg UB  Enllaç

Comas Güell, Montserrat; Oliva Pascuet, Víctor (coords.). Llum entre ombres: 6 biblioteques singulars a la Catalunya contemporània : Biblioteca del Centre de Lectura de Reus, Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès, Biblioteca del Centre Excursionista de Catalunya, Biblioteca Museu Balaguer, Biblioteca Arús, Biblioteca de Catalunya. Vilanova i la Geltrú: Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, 2011. 179 p. ISBN 978-84-936539-5-8.

Catāleg UB  Enllaç

Estivill Rius, Assumpció. L’Escola de Bibliotecàries: 1915-1939. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1992. 508 p. ISBN 84-7794-176-9.

Catāleg UB  Enllaç

Fontanals, Reis; Losantos, Marga. Biblioteca de Catalunya, 100 anys: 1907-2007. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2007. 399 p. ISBN 978-84-7845-018-3.

Catāleg UB  Enllaç

Mañà, Teresa. Les biblioteques populars a Catalunya a través dels seus anuaris (1922-1936). Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura. Servei de Biblioteques, 2001. 120 p. ISBN 84-475-2500-7.

Catāleg UB  Enllaç

Mañà, Teresa. Les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya: 1915-1925. Lleida: Pagès, 2007. 316 p. ISBN 978-84-9779-519-7.

Catāleg UB  Enllaç
Disponible també en lína  Enllaç

Miret, Maria-Teresa. Una aportació a la lectura pública del segle XX: les biblioteques de "la Caixa" (1923-1993). Barcelona: Diputació de Barcelona Pagès, 2010. 297 p. ISBN 978-84-9779-890-7.

Catāleg UB  Enllaç

Segura, Isabel. Memòria d’un espai: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona (1909-2003). Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut d’Educació: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007. 191 p. ISBN 978-84-8415-929-2.

Catāleg UB  Enllaç