Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Patrimoni Documental: Institucions de la Memōria, Serveis i Usuaris

Codi de l'assignatura: 364360

Curs acadčmic: 2012-2013

Coordinaciķ: Nuria Jornet Benito

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 6

 

 

Relaciķ amb d'altres assignatures

 

Història Social del Coneixement
Introducció als Sistemes d’Informació i Documentació
Desenvolupament de Col·leccions
Gestió Documental a les Organitzacions
Aspectes Legals de la Informació
Suport i Formació d’Usuaris
Informació i Societat
Catalogació i Indexació

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

40,5

 

-  Tutoritzaciķ per grups

Presencial

 

2

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial

 

4,5

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les institucions principals de la memòria del nostre país.

 

— Conèixer les polítiques de patrimoni documental principals a escales internacional, estatal i local.

 

— Conèixer la diversitat de tipologies principals de fons patrimonials i identificar les institucions públiques i privades, civils i eclesiàstiques que els han produït.

 

— Conèixer les tècniques per explotar i difondre aquests fons patrimonials i els productes i serveis que se’n deriven.

 

— Conèixer els materials de referència i recursos d’informació patrimonial.

 

— Conèixer exemples i bones pràctiques, a través d’estudi de casos, en la gestió i explotació dels fons patrimonials.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Comprendre la importància dels fons patrimonials en la preservació i la defensa de drets i deures dels ciutadans.

 

— Comprendre la importància del patrimoni documental amb vista a preservar la memòria de les organitzacions i concebre’l com un capital actiu que l’organització ha d’explotar.

 

 — Comprendre la importància del patrimoni documental amb vista a la preservació de la memòria col·lectiva.

 

— Tenir capacitat de valorar els beneficis del treball cooperatiu institucional en informació, documentació i gestió del patrimoni cultural.

 

 

Blocs temātics

 

1. Marc teōric i conceptual

1.1. Concepte de patrimoni

1.2. El patrimoni documental en el marc del patrimoni historicocultural i de les polítiques culturals

1.3. El patrimoni documental en el marc de la reconstrucció de la identitat i les polítiques de recuperació de la memòria

1.4. El patrimoni documental, un actiu per a les organitzacions, per a la ciutadania i per a les persones

2. Els fons patrimonials, les institucions productores i les institucions de la memōria

2.1. Les principals institucions públiques i privades productores de patrimoni documental

2.2. La diversitat dels fons i les col·leccions patrimonials

2.3. Les institucions de la memòria: arxius, biblioteques, museus i altres centres de gestió i custòdia de fons patrimonials

3. Els usuaris dels fons i les colˇleccions patrimonials

3.1. Conèixer el públic i definir estratègies. L’ús social del patrimoni

3.2. Les necessitats dels usuaris: investigadors professionals, investigadors amateurs, estudiants i ciutadans en general

4. Explotaciķ i difusiķ del patrimoni documental: línies de treball i estratčgies; projectes, serveis i productes

4.1. Bones pràctiques en la gestió i difusió del patrimoni documental. Estudi de casos

4.2. Definició d’estratègies: explotació cultural i comercial; didàctica del patrimoni; cooperació nacional i internacional; patrimoni com a font per a la recerca o la recerca especialitzada; memòria i desenvolupament local

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes teòriques s’acompanyen de la presentació i estudi de casos, de pràctiques, productes i estratègies, de centres patrimonials seleccionats; com també de la celebració d’algun seminari a l’entorn d’alguna temàtica d’interès. Es programen almenys dues visites i s’invita algun professional implicat en la gestió i tutela dels béns patrimonials documentals i bibliogràfics.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

— Treball de cerca i selecció bibliogràfica adaptada a tipologies de fons o centres patrimonials (30 %). Individual. Lliurament: final d’octubre. Reavaluable.
— Examen teòric (40 %). Reavaluable. Data d’exàmens (calendari de la Facultat).
— Treball d’anàlisi dels productes, serveis, o pràctiques concretes d’un centre patrimonial (30 %). Individual o en equip. Lliurament la data d’exàmens (calendari de la Facultat).

Per qualificar l’assignatura cal que l’estudiant faci com a mínim el treball de cerca i selecció bibliogràfica. En cas contrari, consta com a qualificació final no presentat.

Reavaluació
La reavaluació es fa dels dos primers elements de l’avaluació (treball de cerca i selecció bibliogràfica, i examen).

 

Avaluaciķ única

— Examen teòric (60%). Reavaluable. Data dels exàmens (calendari de la Facultat).
— Treball d’anàlisi dels productes, serveis, o pràctiques concretes d’un centre patrimonial (40 %). Lliurament: data dels exàmens (calendari de la Facultat).

La reavaluació es fa únicament de l’examen.

Per qualificar l’assignatura cal que l’estudiant faci el treball d’anàlisi. En cas contrari, consta com a qualificació final no presentat.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, durant els 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Alberch, Ramon [et al.]. Archivos y cultura: manual de dinamización. Gijón: Trea, 2001. 173 p. ISBN 84-9704-015-5.

Catāleg UB  Enllaç

Archivi del femminismo: conservare, progettare, communicare. Milano: Fondazione Badaracco, 2003. 215 p. (Quaderni; 1). ISBN 88-901191-0-1.

  En procés d’adquisiķ.

Bastian, Jeannete A. (ed.). Community archives: the shaping of memory. London: Facet Publishing, 2009. 320 p. ISBN 978-1-85604-639-8.

  En procés d’adquisiķ.

Carreras, Cèsar; Munilla, Glòria. Patrimoni digital: un nou mitjà al servei de les institucions culturals. Barcelona: UOC, 2007. 314 p. ISBN 84-9788-573-7.

Catāleg UB  Enllaç

Díez Carrera, Carmen. Los materiales especiales en las bibliotecas. Gijón: Trea, 1998. 470 p. ISBN 84-95178-09-5.

Catāleg UB  Enllaç

Estudio básico sobre el patrimonio documental industrial asturiano: los archivos históricos industriales y mercantiles. Gijón: Trea, 2000. 261 p. ISBN 84-95178-65-6.

Catāleg UB  Enllaç

Hernández Hernández, Francisca. El patrimonio cultural: la memòria recuperada. Gijón: Trea, 2002. 462 p. ISBN 84-9704-036-8.

Catāleg UB  Enllaç

Mateos Rusillo, Santos M. (coord.). La comunicación global del patrimonio cultural. Gijón: Trea, 2008. 398 p. ISBN 978-84-9704-374-8.

Catāleg UB  Enllaç

Mouren, Raphaële (dir.). Manuel du patrimoine en bibliothèque. Paris: Éditions du Cercle de la libraire, 2007. 416 p. ISBN 978-2-7654-0949-6.

Catāleg UB  Enllaç

Veccia, Susan H. Uncovering our history: teaching with primary sources. Chicago: American Library Association, 2004. VIII, 143 p. ISBN 0-8389-0862-4.

Catāleg UB  Enllaç

Tugores, Francesca; Planas, Rosa. Introducción al patrimonio cultural. Gijón: Trea, 2006. 179 p. ISBN 84-9704-242-5.

Catāleg UB  Enllaç

Article

Becedas González, Margarita [et al.]. “El patrimonio bibliográfico de las universidades”. Boletín de la ANABAD,  vol. 61, nº 4 (2011), p. 13-36.

Catčleg UB  Enllaç

Estivill, Assumpció. “Els fons i les col·leccions d’arxius a les biblioteques [en línia]: models per al seu control i accés”.  BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 21 (desembre 2008). Disponible a: <http://www.ub.edu/bid/21/estiv1.htm>.[Consulta: 3 setembre 2012]. ISSN 1575-5886.

Congrés

Seminario de Archivos Personales (2004: Madrid). Seminario de Archivos Personales: Madrid, 26 a 28 de mayo de 2004. Madrid: Biblioteca Nacional, 2006. 401 p. ISBN 84-88699-93-X.

Catāleg UB  Enllaç