Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Serveis per a Usuaris amb Necessitats Especials

Codi de l'assignatura: 364369

Curs acadèmic: 2012-2013

Coordinació: M.rosa Segui Palou

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

38

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

6

 

-  Taller experimental

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat Introducció als Sistemes d’Informació i Documentació.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat d'aplicar les tècniques de planificació per controlar i optimitzar de manera permanent els recursos de l'organització o el servei, i com s'usen, i les tècniques de gestió de projectes per portar a bon terme un projecte tècnic amb previsió i control dels costos, el desenvolupament en el temps i els recursos humans invertits.

   -

Capacitat d'analitzar i interpretar les demandes i expectatives dels usuaris i els clients, actuals i potencials, i resoldre-les; orientar-los i proporcionar-los formació i materials d'ajuda en l'ús i explotació de fonts, recursos i sistemes d'informació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les característiques pròpies dels col·lectius d’usuaris amb necessitats especials.

 

— Conèixer el marc normatiu i legislatiu bàsic amb relació als usuaris amb necessitats especials, tant pel que fa a les unitats d’informació com també pel que fa a l’accés als serveis públics.

 

— Detectar les particularitats i necessitats específiques dels usuaris amb necessitats especials en relació amb els serveis de les unitats d’informació.

 

— Identificar possibles adaptacions a implementar a les unitats d’informació.

 

— Adquirir criteris per dissenyar, planificar i gestionar els serveis per a usuaris amb necessitats especials.

 

— Adquirir criteris per prioritzar les actuacions a implementar adreçades als col·lectius amb necessitats especials.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaços d’interactuar amb els diferents col·lectius d’usuaris amb necessitats especials.

 

— Tenir la capacitat de potenciar la implementació de serveis i activitats que beneficiïn simultàniament diversos col·lectius.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Definició i característiques dels usuaris amb necessitats especials: aspectes comuns i aspectes diferenciadors

1.1. Col·lectius de gent gran

1.2. Persones amb discapacitats sensorials, motrius i/o cognitives

1.3. Minories etnicolingüístiques

1.4. Persones neolectores i grups en procés d’alfabetització

1.5. Persones recloses en institucions (hospitals, geriàtrics, presons, etc.)

2. Particularitats i necessitats específiques dels usuaris amb necessitats especials pel que fa als serveis bibliotecaris

3. Aspectes a tenir en compte en oferir els serveis

3.1. Espais i accessibilitat

3.2. Equipament: tecnologies, mobiliari

3.3. Personal: formació, voluntariat

3.4. Fons: temàtica, suport, tipologia, localització dins la biblioteca

3.5. Serveis transversals i serveis adreçats a usuaris específics

3.6. Cooperació amb altres institucions

3.7. Difusió

3.8. Projectes d’abast autonòmic, estatal i europeu

4. Marc normatiu

4.1. Legislació

4.2. Directrius

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament i aprenentatge consisteix en la combinació de classes magistrals i estratègies d’intervenció pràctica que comporten exercicis fets a l’aula (individuals o en grup), resolució de problemes, estudi de casos i el desenvolupament d’un taller. Si s’escau s’organitzen conferències de professionals. Aquestes activitats es complementen amb la lectura d’articles d’interès i amb l’elaboració de treballs tutorats pel professorat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en tres parts: un treball de curs individual o en grup de dues persones (50 %), dos exercicis obligatoris individuals (20 %) i un examen teoricopràctic (30 %).

Treball de curs (50 %)

— Consisteix en el lliurament de dues parts (primer lliurament: 4a setmana de novembre; segon lliurament: segons el calendari d’exàmens) i en una prova de validació individual (segons el calendari d’exàmens).
— Cadascuna de les parts del treball té un valor d’un 20 % i la prova de validació d’un 10 %.
— Les parts del treball o la prova de validació no fetes es qualifiquen amb un 0. La qualificació final de l’assignatura és no presentat si no es lliura cap de les parts del treball.

Exercicis obligatoris (20 %)
— Consisteixen en dos exercicis individuals (primer exercici: 4a setmana d’octubre; segon exercici: 2a setmana de desembre).
— Cada exercici té un valor d’un 10 %.
— Els exercicis no presentats es qualifiquen amb un 0.

Examen teoricopràctic (30 %)

Consisteix en una prova escrita sobre la totalitat del programa (segons el calendari d’exàmens).

Procediment i criteris de la reavaluació:
únicament es pot reavaluar l’examen teoricopràctic que, en el període d’avaluació ordinària, s’hagi qualificat amb una nota entre 3,5 i 4,99.

Per poder-se avaluar, l’alumne ha de presentar totes les mostres indicades. Per superar l’assignatura cal aprovar el treball de curs i l’examen teoricopràctic.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un treball de curs (50 %) i en un examen teoricopràctic (50 %).

Treball de curs (50 %)
— Consisteix en el lliurament d’un treball de curs (segons el calendari d’exàmens) i una prova de validació (segons el calendari d’exàmens). El treball es pot fer de manera individual o en grups de 2-3 persones; la prova de validació sempre és individual.
• El treball de curs té un valor d’un 40 %; la prova de validació, d’un 10 %.
— Si no es fa el treball de curs o la prova de validació la qualificació final de l’assignatura és no presentat.

Examen teoricopràctic (50 %)
— Consisteix en una prova escrita (segons el calendari d’exàmens).
— La nota de la prova escrita ha de ser igual o superior a 5. En cas contrari, l’assignatura se suspèn amb una qualificació final equivalent a l’obtinguda a la prova escrita.
— Si no es fa l’examen, la qualificació final de l’assignatura és no presentat.

Per poder-se avaluar, l’alumne ha de presentar totes les mostres indicades. Per superar l’assignatura cal aprovar el treball de curs i l’examen teoricopràctic.

Procediment i criteris de la reavaluació:
únicament es pot reavaluar l’examen teoricopràctic que, en el període d’avaluació ordinària, s’hagi qualificat amb una nota entre 3,5 i 4,99.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, durant els 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

IFLA. Section of Libraries Serving Disadvantaged Persons. Directrius per a material de lectura fàcil. Per Bror Ingemar Tronbacke. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalaunya,1999. 46 p. (Eines per a la biblioteca; 1). ISBN 84-86972-10-8.

Catàleg UB  Enllaç
Disponible també en línia  Enllaç

IFLA. Section of Libraries Serving Disadvantaged Persons. Guidelines for library services to prisoners. 3rd ed. By Vibeke Lehmann and Joanne Locke. The Hague: IFLA Headquarters, 2005. 24 p. (IFLA professional reports; 92). ISBN 90-77897-07-0.

Catàleg UB  Enllaç

IFLA. Section of Libraries for the Blind. Guidelines for library service to Braille users. [S.l.]: IFLA. Section of Libraries for the Blind, 1998. [6] p.].

Catàleg UB  Enllaç

IFLA. Section of Libraries Serving Disadvantaged Persons. Guidelines for library services to deaf people. 2nd ed. Ed. by John Michael Day. The Hague: IFLA Headquarters, cop. 2000. 25 p. (IFLA professional reports; 62). ISBN 90-70916-74-6.

Catàleg UB  Enllaç

IFLA. Section of Libraries Serving Disadvantaged Persons. Guidelines for libraries serving hospital patients and the elderly and disabled in long-term care facilities. The Hague: IFLA Headquarters, cop. 2000. VIII, 47 p. (IFLA professional reports; 61). ISBN 90-70916-73-8.

Catàleg UB  Enllaç

Larsen, Jens Ingemann. Multiculturalidad en la biblioteca: cómo pueden servir las bibliotecas públicas a las poblaciones  multiculturales . Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2004. 107 p. (Biblioteca y gestión; 13). ISBN 84-932155-8-9.

Catàleg UB  Enllaç
Disponible també en línia  Enllaç

Piñeiro, Isabel. El acceso a la información de las personas con discapacidad visual : modelo de servicio para bibliotecas públicas. Buenos Aires: Alfagrama, 2008. 206 p. ISBN: 978-987-1305-39-1.

Catàleg UB  Enllaç

Valls Hausmann, Josep M. Moure’s per l’espai públic. L’accessibilitat en primera persona. Barcelona: Oficina Tècnica de Cooperació de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona,  2005. 167 p. (Espai Públic Urbà; 9). ISBN 84-98030641

  En procés d’adquisició.

Catàleg UB  Enllaç

Article

Sulé Duesa, Andreu, Comalat, Maite. “Biblioteques de presó i biblioteques públiques: experiències exitoses d’una col·laboració ineludible”. [en línia]. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, desembre, núm. 21. <http://www.ub.edu/bid/21/sule.htm> [Consulta: 4 setembre 2012].

Catàleg UB  Enllaç

World Wide Web Consortium. «Directrius per a l’accessibilitat al contingut web, versió 2.0». [en línea]. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 23 (desembre 2009) <http://www.ub.edu/bid/23/ribera.htm> [Consulta: 4 setembre 2012].

Catàleg UB  Enllaç

Text electrònic

Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT); IMSERSO (coord.). Bibliotecas accesibles para todos: Pautas para acercar las bibliotecas a las personas con discapacidad. [en línia]. Madrid: Ministerio de Educación, Política Social  y Deporte: Secretaría de Estado de Política Social, famílias y Atención  a la Dependencia y a la Discapacidad. Instituto de Mayores y servicios Sociales (IMSERSO), 2008. 110 p. <http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/bibliotecas_accesibles_para_todos.pdf> [Consulta: 4 setembre 2012].

Catàleg UB  Enllaç