Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història Social del Coneixement

Codi de l'assignatura: 360041

Curs acadèmic: 2013-2014

Coordinació: Monica Baro Llambias

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricopràctica

 

35

 

-  Pràctiques amb documents

 

3

 

-  Sortida de camp

 

9

 

-  Seminari

 

3

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

( Compromís ètic en la garantia del dret dels ciutadans a l’accés a la cultura i a la informació, evitant la discriminació per sexe, origen o ideologia i facilitant el servei a les persones amb discapacitats, sense perjudici del respecte dels drets de propietat intel·lectual)

   -

Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre l'evolució històrica i socioeconòmica de la transmissió i difusió del coneixement, els fenòmens socials vinculats a l'impacte de la informació en la societat, i la realitat nacional i internacional en matèria de polítiques i serveis d'informació, dels mitjans de comunicació i la indústria editorial.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Analitzar els factors tecnològics, socials i econòmics que han determinat les formes de creació, materialització, transmissió, conservació i accés al coneixement al llarg de la història.

 


• Conèixer l’evolució històrica dels sistemes de producció del coneixement i dels mecanismes per accedir-hi.

 

Referits a habilitats, destreses


• Identificar les característiques materials i les funcions dels documents en relació amb la societat que els ha generat.

 


• Identificar i interpretar les fonts per a la història social del coneixement.

 


• Utilitzar amb correcció i pertinença la terminologia específica de la matèria.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Reconèixer el valor de la formació i la informació per construir el coneixement al llarg de la història.

 


• Ser conscient dels resultats de l’aplicació de mecanismes de restricció d’accés al coneixement al llarg de la història.

 


• Reconèixer l’accés a la informació com un dret fonamental.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Coneixement i societat

1.1. Introducció a la història social del coneixement

1.2. Sistemes de creació i transmissió del coneixement al món occidental

2. El document com a registre del coneixement

2.1. L’escriptura

2.2. Anàlisi material dels documents

3. El document com a producte

3.1. La producció de documents al llarg de la història

3.2. El control sobre la producció de documents

3.3. La conservació i la destrucció de documents al llarg de la història

4. L’accés al coneixement

4.1. Aprendre a llegir i a escriure al llarg de la història

4.2. Hàbits i pràctiques de lectura

5. Institucions de creació del coneixement

5.1. Institucions d’ensenyament superior, acadèmies i instituts de recerca

5.2. Xarxes i espais no formals de creació i difusió del coneixement

6. L’organització, la conservació i la difusió del coneixement

6.1. Les biblioteques privades, públiques i institucionals. Els arxius particulars i institucionals i les col·leccions d’objectes: gabinets i museus

6.2. Tècniques i professionals per organitzar el coneixement

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


El contingut d’aquesta secció no s’aplica als alumnes matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.
 
Les sessions teòriques combinen exposicions del professorat i projeccions que il·lustren els continguts. Es duen a terme sessions pràctiques per treballar els conceptes bàsics de l’assignatura, per conèixer i avaluar les fonts per a la història social del coneixement, i per exemplificar determinats procediments de producció de documents a les diverses societats. Alguns dels textos proposats com a lectura dirigida es treballen posteriorment a l’aula. A més, es recorre al Campus Virtual com a base per llegir i analitzar els textos i les imatges que es treballen a classe i per ampliar continguts, fer propostes de lectura d’articles i afavorir la participació en debats sobre aspectes relatius a la matèria. Al llarg del curs es visiten diverses biblioteques de caràcter patrimonial i s’analitzen els documents que conserven.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


El contingut d’aquesta secció no s’aplica als alumnes matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.
 
L’avaluació continuada es fa a partir de les qualificacions dels elements següents:
• Un exercici individual a l’aula, amb què s’avaluen els coneixements adquirits. Té lloc la segona quinzena de novembre. És una prova individual i reavaluable si s’han obtingut qualificacions entre el 3,5 i el 4,9. Aporta el 25 % de la nota final.
• Un treball individual de recerca a partir de fonts orals sobre hàbits lectors i lectures al nostre entorn. Lliurament: 2a setmana de gener. Aporta el 15 % de la nota final. És individual i no és reavaluable.
• Exercicis d’anàlisi i valoració de fonts escrites. Treball individual. No són reavaluables. Representen el 10 % de la nota final. Lliurament: es fan durant tot el curs.
• Diverses activitats proposades a classe (anàlisi i valoració de llocs web, visionament de vídeos, lectures, comentaris, participació en debats per mitjà del fòrum, definicions, etc.) (10 % de la nota final). Poden ser grupals o individuals. Es fan durant tot el curs i no són reavaluables.
• Un examen final escrit de tot el temari, en què s’avalua la competència d’organització, exposició i argumentació de les idees (fins a un 40 % de la nota final). A més dels coneixements adquirits, s’avaluen les lectures de l’alumne durant el curs i la valoració d’alguna de les visites. És individual i reavaluable si s’han obtingut qualificacions entre el 3,5 i el 4,9. Té lloc la data d’avaluació única i de tancament de l’avaluació continuada.
 
Per aprovar l’assignatura cal igualar o superar la qualificació de 5. Per aprovar per mitjana cal que la nota de l’examen final sigui superior a 4. En cas contrari, s’assigna una qualificació de no presentat, a l’espera que es faci la reavaluació de l’examen final. A les activitats d’avaluació no lliurades se’ls assigna un valor de 0. Si un alumne ha presentat totes les activitats avaluables, però no es presenta a l’examen final obté una qualificació de no presentat. 

 

Avaluació única


El contingut d’aquesta secció no s’aplica als alumnes matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.
 
L’avaluació es fa a partir de les qualificacions dels elements següents:
• La lectura i el comentari de dos articles de la bibliografia específica (20 % de la nota final). Aquesta prova no és reavaluable.
• Un treball individual de recerca a partir de fonts orals sobre hàbits lectors i lectures al nostre entorn (10 % de la nota final). Aquesta prova no és reavaluable.
• Un examen escrit (70 % de la nota final). S’hi avaluen els coneixements adquirits, la capacitat d’organització, exposició i argumentació de les idees en entorns textuals, i les competències sobre anàlisi i valoració de fonts treballades a classe. És individual i reavaluable si s’han obtingut qualificacions entre el 3,5 i el 4,9.
 
Per aprovar l’assignatura cal igualar o superar la qualificació de 5 i la mitjana de totes les notes només s’efectua en el cas que la nota de l’examen final sigui superior a 4. A les activitats d’avaluació no lliurades se’ls assigna un valor de 0. Si un alumne ha presentat totes les activitats avaluables, però no es presenta a l’examen final obté una qualificació de no presentat.
 
La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria durant els 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Barbier, Frédéric. Historia del libro. Madrid: Alianza, 2005. 397 p. ISBN 8420677558.

Catàleg UB  Enllaç

Burke, Peter. Historia social del conocimiento: de Gutenberg a Diderot. Barcelona: Paidós, 2002. 321 p. ISBN 8449312205.

Catàleg UB  Enllaç

Burke, Peter. Historia social del conocimiento: de la Enciclopedia a la Wikipedia. Barcelona: Paidós, 2012. 399 p. ISBN 9788449327490.

Catàleg UB  Enllaç

Castillo Gómez, Antonio. Historia de la cultura escrita: del próximo Oriente antiguo a la sociedad informatizada. Gijón: Trea, 2002. 460 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 58). ISBN 8497040082.

Catàleg UB  Enllaç

Eisenstein, Elizabeth L. La revolución de la imprenta en la edad moderna europea. Madrid: Akal, cop. 1994. 280 p. (Akal universitaria; 162). ISBN 8446002809.

Catàleg UB  Enllaç

Finkelstein, David; McCleery, Alistair. An introduction to book history. London; New York: Routledge, 2005. 160 p.  ISBN 9780415314435.

Catàleg UB  Enllaç

Gilmont, Jean-François. Le livre, du manuscrit à l’ère éléctronique: notes de bibliologie. 3e éd. Liège: CEFAL, 1998. 154 p. ISBN 2871300569.

Catàleg UB  Enllaç

Historia de la edición y la lectura en España: 1475-1914. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003. 864 p. ISBN 8486384401.

Catàleg UB  Enllaç

Lerner, Frederick Andrew. The story of libraries: from the invention of writing to the computer age. New York: Continuum, 2009. 2nd. ed. 245 p. ISBN 0826411142.

Catàleg UB  Enllaç

Llanas, Manuel. Sis segles d’edició a Catalunya: una síntesi històrica. Lleida: Pagès; Vic: Eumo, 2007. 230 p. ISBN 9788497795401.

Catàleg UB  Enllaç

Lyons, Martyn. Historia de la lectura y de la escritura. Buenos Aires: Editoras del Calderón, 2012. 432 p. ISBN 9789872460228.

Catàleg UB  Enllaç

Lyons, Martyn. Libros: dos mil años de historia ilustrada. Barcelona: Lunwerg, 2011. 224 p. ISBN 978-84-9785-736-9.

Catàleg UB  Enllaç

Martínez de Sousa, José. Pequeña historia del libro. 4.ª ed. rev. y ampl. Gijón: Trea, 2010. 226 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 33). ISBN 978-84-9704-391-5

Catàleg UB  Enllaç

McNeely, Ian F.; Wolverton, Lisa. Reinventing knowledge: from Alexandria to the Internet. New York [etc.]: W. W. Norton, cop. 2008. XXII, 318 p. ISBN 978-0-393-06506-0.

Catàleg UB  Enllaç