Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Documentaciķ Audiovisual

Codi de l'assignatura: 363621

Curs acadčmic: 2014-2015

Coordinaciķ: Jorge Franganillo Fernández

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricoprāctica

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de colˇlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de colˇlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -

Capacitat d'utilitzar les tecnologies de la comunicaciķ i de la informaciķ necessāries per a l'exercici de la professiķ a fi d'aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

   -

Capacitat per planificar i gestionar recursos tčcnics, econōmics i humans en relaciķ amb projectes audiovisuals i multimčdia.

   -

Capacitat per comprendre la funciķ dels dispositius audiovisuals i multimčdia i saber-los usar.

   -

Capacitat per comprendre l'evoluciķ contínua de la comunicaciķ audiovisual i saber-se adaptar als seus canvis.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Comprendre la importància de la documentació en el procés de comunicació audiovisual.

 


Identificar i conèixer les principals fonts d’informació especialitzades en comunicació audiovisual.

 


Conèixer i aplicar els processos d’anàlisi documental als documents audiovisuals.

 


Conèixer els sistemes de consulta i les eines de recuperació de la informació especialitzada en comunicació audiovisual.

 


Entendre com s’integra el procés de cerca documental en el procés de comunicació audiovisual.

 

Referits a habilitats, destreses


Familiaritzar-se amb els entorns digitals més habituals en els mitjans de comunicació audiovisual.

 


Comprendre la importància del treball conjunt dels documentalistes i la resta de professionals audiovisuals.

 

 

Blocs temātics

 

1. La documentaciķ audiovisual

1.1. La història de la documentació en els mitjans audiovisuals

1.2. El valor del patrimoni audiovisual

1.3. La preservació i digitalització del patrimoni audiovisual

1.4. El paper de la documentació en la comunicació audiovisual

1.5. El procés documental en la producció audiovisual

1.6. Els documents audiovisuals: tipologia, característiques, etc.

2. Fonts per a la producciķ audiovisual

2.1. Fonts d’informaciķ periodística

2.2. Bancs d’imatges públiques (col·leccions virtuals, dipòsits, etc.)

2.3. Bancs d’imatges comercials (productores, agčncies de notícies, etc.)

2.4. Fonts d’informació per a produccions històriques o de ficció

2.5. Fonts d’informació per a localitzacions

2.6. Fonts d’informació científica

2.7. Arxius de cadenes de televisió

2.8. Fonts audiovisuals en televisió: producció pròpia i aliena

3. Centres de documentaciķ audiovisual

3.1. Tipologia, estructura i organitzaciķ interna

3.2. Perfil de documentalista audiovisual

4. Gestiķ de la documentaciķ audiovisual

4.1. Ingrés i registre

4.2. Visionament

4.3. Nivells d’arxiu

4.4. Selecció

4.5. Anàlisi documental

4.6. Cerca i recuperació d’informació

4.7. Drets d’ús i explotació del material audiovisual

4.8. Especificacions i estàndards de metadades audiovisuals

5. Especificacions i estāndards de metadades audiovisuals

5.1. Esquemes genèrics

5.2. Esquemes globals

5.3. Esquemes d’intercanvi de metadades

5.4. Esquemes de difusió al públic final

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El vessant teòric dels continguts de l’assignatura l’introdueix el professorat. Una part d’aquests continguts després l’ha de practicar l’estudiant, mitjançant exercicis presencials o dirigits. Al llarg de l’assignatura es treballen casos, reals o ficticis, que serveixen per il·lustrar com cal abordar el tractament del material audiovisual segons els objectius de l’empresa, els recursos de què disposa, les característiques del material i les necessitats reals dels usuaris o destinataris.

Atesos els continguts de l’assignatura, el coneixement de la llengua anglesa és necessari per a la lectura de directrius i normes, la recerca documental i l’ús d’interfícies informàtiques.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consta dels elements següents:

— Diversos exercicis de cerca en fonts d’informació, d’anàlisi documental i d’aplicació de metadades (40 % de la nota final)
— Dos exàmens parcials teoricopràctics (60 % de la nota final, 30 % cadascun)

Cal aprovar, separadament, cadascuna de les activitats pràctiques i el conjunt dels exàmens.

Reavaluació

La reavaluació es fa amb un únic lliurament dels exercicis que s’han de reavaluar, fins a un màxim de dos, i un únic examen escrit. Per optar-hi, però, cal haver lliurat tots els exercicis i les parts suspeses han de tenir una nota mínima de 4.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única està formada per dos elements:

— Un treball escrit en dues parts (30 % de la nota final)
— Un examen teoricopràctic final (70 % de la nota final)

Cal aprovar, separadament, el treball escrit i l’examen final.

Reavaluació

La reavaluació es fa amb un únic lliurament del treball a reavaluar i un examen escrit. Per optar-hi, però, cal haver lliurat el treball i les parts suspeses han de tenir una nota mínima de 4.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Agirreazaldegi, Teresa. El uso de la documentación audiovisual en los programas informativos diarios de televisión. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, DL 1997. xx. 620, [302] p. (Tesis doctorales (Euskal Herriko Unibertsitatea)). ISBN 84-7585-881-3.

Catāleg UB  Enllaç

Caldera Serrano, Jorge; Arranz-Escacha, Pilar. Documentación audiovisual en televisión. Barcelona: Editorial UOC, 2012. 114 p. (Profesional de la información (Editorial UOC); 13). ISBN 978-84-9029-859-6.

Catāleg UB  Enllaç

Caldera Serrano, Jorge; Nuño Moral; María Victoria. Diseño de una base de datos de imágenes para televisión. Gijón: Trea, DL 2004.188 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 90). ISBN 84-9704-100-3. 

Catāleg UB  Enllaç

Caridad Sebastián, Mercedes [et al.]. Documentación audiovisual: nuevas tendencias en el entorno digital. Madrid: Síntesis, 2011. 231 p. (Comunicación audiovisual (Síntesis); 11). ISBN 978-84-9756-746-6.

Catāleg UB  Enllaç

Cuadra, Elena de la. Documentación cinematográfica: roles y fuentes del documentalista en el cine. Barcelona: Editorial UOC, 2013. 101 p. (Profesional de la información (Editorial UOC); 19). ISBN 978-84-9029-773-5. 

Catāleg UB  Enllaç

Giménez Rayo, Mabel. Documentación audiovisual de televisión: la selección del material. Gijón: Trea, 2007. 216 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 171). ISBN 978-84-9704-320-5.  

Catāleg UB  Enllaç

Moreiro, José Antonio (coord.). Manual de documentación informativa. Madrid: Cátedra, cop. 2000. 458 p. (Signo e imagen; 55). ISBN 84-376-1798-7.

Catāleg UB  Enllaç

López de Solís, Iris. El film researcher. Barcelona: Editorial UOC, 2013. 116 p. (Profesional de la información (Editorial UOC); 13). ISBN 978-84-9029-933-3.

Catāleg UB  Enllaç

Capítol

López de Quintana, Eugenio. “Documentación en televisión”. En: Moreiro, José Antonio (coord.). Manual de documentación informativa. Madrid: Cátedra, 2000, p. 83-181.

Catāleg UB  Enllaç

Article

Agirreazaldegi Berriozabal, Teresa. “La gestió de materials audiovisuals de programes informatius a les cadenes de televisió generalistes” [en línia]. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 26 (juny de 2011). Disponible a: <http://www.ub.edu/bid/26/agirreazaldegi1.htm>. [Consulta: 8 juliol 2014].

Catāleg UB  Enllaç

Anton, Laura.; Guallar, Javier. “Análisis de los archivos audiovisuales en internet de las televisiones autonómicas españolas” [en línia]. Revista española de documentación científica, vol. 37, núm. 1 (2014). Disponible a: <http://dx.doi.org/10.3989/redc.2014.1.1044>. [Consulta: 8 juliol 2014].

En línia  Enllaç

Caldera Serrano, Jorge.; Zapico Alonso, Felipe. “Procedencia de información audiovisual en las empresas televisivas” [en línia]. Hipertext.net, núm. 1 (maig 2003). Disponible a: <http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-1/empresas_tv.html>. [Consulta: 8 juliol de 2014].

Catāleg UB  Enllaç

Codina, Lluís. “Entender los bancos de imágenes” [en línia]. El profesional de la información, vol. 20, núm. 4 (julio-agosto 2011), p. 417-423. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.3145/epi.2011.jul.08>. [Consulta: 8 juliol 2014]. 

Accés restringit als usuaris de la UB  Enllaç

Conesa Santamaría, Alícia. “De la videoteca a l’arxiu digital: evolució del Departament de Documentació de Televisió de Catalunya” [en línia]. Trípodos, núm. 31 (2012), p. 99-108. Disponible a: <http://www.raco.cat/index.php/Tripodos/article/view/262075/349257>. [Consulta 8 juliol 2014].

Catāleg UB  Enllaç

Cuadra, Elena de la; López de Solís, Iris. “Imágenes de archivo en cine de ficción: cine basado en una historia real” [en línia]. Trípodos, núm. 31, (2013), p. 11-36. Disponible a: <http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/48/32>. [Consulta: 8 juliol 2014]. 

Catāleg UB  Enllaç

Giménez Rayo, Mabel. “La documentación audiovisual en televisión en el mundo 2.0: retos y oportunidades” [en línia]. Trípodos, núm. 31, (2012), p. 79-97. Disponible a: <http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/39/24>. [Consulta: 8 juliol 2014].

Catāleg UB  Enllaç

Giménez, Mabel; Guallar, Javier. “Centros de documentación en televisión y productos documentales” [en línia]. El profesional de la información, vol. 23, núm. 1, (2014), p. 13-25. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.ene.02>. [Consulta: 8 juliol 2014].

Accés restringit als usuaris de la UB  Enllaç

Hidalgo-Goyanes, Paloma.; López de Solís, Iris. “Reutilización de imágenes de archivo en televisión: derechos de propiedad y de uso” [en línia]. El profesional de la información, vol. 23, núm. 1, (2014), p. 65-71. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.ene.08>. [Consulta: 8 juliol 2014].

Accés restringit als usuaris de la UB   Enllaç

Ripoll-Mont, Silvia.; Tolosa-Robledo, Luisa. “El documentalista de programas de televisión: horizontes profesionales” [en línia]. El profesional de la información, vol. 18, núm. 3, (mayo-junio 2009), p. 341-348. Disponible a: <http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2009/mayo/13.pdf>. [Consulta: 8 juliol 2014].

Catāleg UB  Enllaç

Comunicacions, pončncies

Caldera Serrano, Jorge.; Zapico Alonso, Felipe. “La cadena documental en el tratamiento de la información audiovisual en los sistemas de información de las televisiones estatales”. En: XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, 2000, vol. II, p. 151-166.

Catāleg UB  Enllaç

Text electrōnic

Edmondson, Ray. Audiovisual Archiving: philosophy and principles (CI/2004/WS/2) [en línia]. París: Unesco, 2004. Disponible a: <http://www2.arkib.gov.my/sarbica/download/note/mr_mick/Philosophy2.pdf>. [Consulta: 8 juliol 2014].

Disponible en línia versiķ en castellā  Enllaç