Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hàbits Lectors i Promoció de la Lectura

Codi de l'assignatura: 364364

Curs acadèmic: 2014-2015

Coordinació: Ciro Llueca Fonollosa

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 3

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials

25

 

-  Teoria

 

15

 

-  Pràctiques de problemes

 

5

 

-  Sortida de camp

 

5

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 


Es recomana haver cursat les assignatures Fonaments de Cognició Humana; Mètodes i Tècniques de Planificació, i Desenvolupament de Col·leccions.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'analitzar i interpretar les demandes i expectatives dels usuaris i els clients, actuals i potencials, i resoldre-les; orientar-los i proporcionar-los formació i materials d'ajuda en l'ús i explotació de fonts, recursos i sistemes d'informació.

   -

Capacitat d'analitzar l'entorn de les unitats i els serveis d'informació, les necessitats dels usuaris i les habilitats en l'obtenció i la interpretació de dades sobre els processos de generació, de transferència i d'ús de la informació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer quins són els comportaments lectors de la població a través dels instruments que es dediquen a mesurar i analitzar aquest comportament.

 


• Conèixer les polítiques institucionals de promoció lectora.

 


• Analitzar les accions de foment de la lectura a les biblioteques públiques.

 


• Definir instruments per avaluar les accions de promoció de la lectura.

 


• Establir criteris d’accions sobre la promoció de la lectura.

 

Referits a habilitats, destreses


• Saber dissenyar programes, productes i activitats de promoció lectora.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Què s’entén per lector? (10 %)

1.1. Per què llegim? Motivacions i funcions de la lectura

1.2. Tipologies de lectors: lector feble vs. bon lector; adults que n’aprenen

1.3. El lector de ficció i el lector d’informació

2. Els hàbits lectors de la població (30 %)

2.1. Estudis i informes

2.2. La lectura a les biblioteques públiques: què llegeixen els lectors?

2.3. El futur de la lectura: els nous suports, els nous hàbits dels joves

3. Les polítiques de promoció lectora (30 %)

3.1. Plans institucionals aquí i fora

3.2. Paper de les biblioteques: quins llibres per a quins lectors?

4. Les accions de foment de la lectura a les biblioteques públiques (30 %)

4.1. Activitats: formats i destinataris

4.2. Resultats: instruments i indicadors d’avaluació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament i aprenentatge consisteix en la combinació d’explicacions teòriques i aprenentatges pràctics a partir de supòsits reals, i es complementa amb sortides de camp o visites de professionals de prestigi a les sessions presencials. L’estudiant que segueix l’avaluació continuada pot haver de lliurar periòdicament exercicis breus per assimilar els continguts curriculars.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


• Assistència i participació a les sessions presencials: 40 % de la qualificació final.
— Consisteix a assistir, com a mínim, al 80 % de les sessions presencials setmanals i participar en les activitats pràctiques que s’hi desenvolupin.
— L’assistència i la participació no són reavaluables.
— Si no s’assisteix al mínim de les sessions es qualifica amb un no presentat, que afecta la part d’assistència i participació.

• Exercicis relacionats amb les sessions presencials: 60 % de la qualificació final.
— Consisteix a presentar, com a mínim, el 80 % dels exercicis individuals per interpretar correctament els continguts docents.
— Si no es presenta el mínim dels exercicis es qualifica amb un no presentat, que afecta la part dels exercicis individuals.
— Es poden reavaluar únicament els exercicis amb qualificacions entre 4 i 4,9 punts.

 

Avaluació única


• Prova escrita: 100 % de la nota final.
— Consisteix en una prova escrita (data d’avaluació única).
— La nota de la prova escrita ha de ser igual o superior a 5 punts. 
— Es poden reavaluar únicament les proves amb qualificacions entre 4 i 4,9 punts.
— Si no es fa la prova escrita, la qualificació final de l’assignatura és no presentat.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Asta, Grazia; Federighi, Paolo (eds.). El público y la biblioteca: metodologías para la difusión de la lectura. Gijón: Trea, D.L. 2000. 207 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 39). ISBN 84-95178-84-2.

Catàleg UB  Enllaç

Catàleg d’experiències per al foment de la lectura a les biblioteques de la Xarxa. Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura. Servei de biblioteques, D.L. 2001. 148 p. 

Catàleg UB  Enllaç

De la tradición oral a la sociedad de la información: prácticas y tendencias actuales de la lectura. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2008. 238 p. ISBN 978-607-455-093-1.

Catàleg UB  Enllaç

Gasol, Anna; Arànega, Mercè. Descubrir el placer de la lectura: lectura y motivación lectora. Barcelona: Edebé, cop. 2000. 172 p. (Innova. Castellà; 8). ISBN 84-236-4958-X.

Catàleg UB  Enllaç

Seminario de animación a la lectura: Madrid, 25 y 26 de marzo. Madrid: Ministerio de Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, 2004. 189 p. ISBN 84-369-3812-7.

Catàleg UB  Enllaç

Tu també pots fer molt per la lectura: materials per al voluntariat. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2012. 1 carpeta d’anelles (118 p.). ISBN 978-848-555-796-7.

Catàleg UB  Enllaç
Accés lliure  Enllaç

Text electrònic

Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [en línia]. 2012 . Barcelona: Universitat de Barcelona. Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, 2012. <http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/issue/view/19658/showToc>. [Consulta: 23 juliol 2014].

Anuario de estadísticas culturales [en línia]. 2011. Madrid: Ministerio de Cultura, 2011.<http://www.calameo.com/read/0000753352beb3dcf337a>. [Consulta: 23 juliol 2014].

Baró, Mònica; Mañà, Teresa. Estudi sobre les accions de foment de la lectura a les biblioteques públiques de Catalunya [en línia]: [informe encomanat per la Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Observatori de biblioteques, llibres i lectura, 2009. 102 p.<http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/27426/1/Estudi_foment_lectura.pdf>. [Consulta: 23 juliol 2014].

Catalunya. Departament de Cultura. Pla Nacional de Lectura 2012-2016 [en línia]: impuls de la lectura: 100% lectors. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 19/12/2011. 33 p.<http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ICIC/Documents/Arxiu%20ICIC/Dossier%20de%20premsa%20Pla%20Foment%20Lectura.pdf>. [Consulta: 23 juliol 2014].

Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2010-2011, síntesis de resultados [en línia]. Madrid: Ministerio de Cultura, 2011. 31 p. <http://www.mcu.es/estadisticas/docs/EHC/2010/Sintesis_2010-2011.pdf>. [Consulta: 23 juliol 2014].

La gran transformación [en línia]: panorama del sector del libro en España 2012-2015. Madrid: Laboratorio de Ideas sobre el Libro, 2012. 101 p. <http://laboratoriodellibro.com/wp-content/uploads/2012/09/la-gran-transformacion.pdf>. [Consulta: 23 juliol 2014].

Hábitos de lectura y compra de libros en España [en línia]. 2011. Madrid: Federación de Gremios de Editores de España, 2012.<http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/HLCLE_2011.pdf>. [Consulta: 23 juliol 2014].

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya [en línia]: resultats 2011. Barcelona: Gremi d’Editors de Catalunya,  2012. 174 p.<http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biblioteconomia/guies_tematiques/HabitsLC_2011CAT.pdf>. [Consulta: 23 juliol 2014].

El sector del libro en España [en línia]. 2010-2012. Madrid: Observatorio de la lectura y el libro. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012. 45 p. <http://www.mcu.es/principal/docs/MC/2012/Libro/Sector_del_Libro_Abril_2012.pdf>. [Consulta: 23 juliol 2014].