Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Planificaciˇ, Disseny i Avaluaciˇ de l'Aprenentatge i l'Activitat Docent

Codi de l'assignatura: 361039

Curs acadŔmic: 2015-2016

Coordinaciˇ: Jose Contreras Domingo

Departament: Departament de DidÓctica i Organitzaciˇ Educativa

crŔdits: 6

Programa ˙nic: N

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

60

Aprenentatge aut˛nom

90

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat l’assignatura Processos Educatius i Pràctica Docent a l’Educació Primària.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

2. Planificar, organitzar i gestionar processos, informaciˇ, resoluciˇ de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.

(

121401 Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.

)

   -

4. Fer ˙s de les noves tecnologies de la informaciˇ i la comunicaciˇ per aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

(

121403 Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

)

   -

8. Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent; autoregular l'aprenentatge propi, mobilitzar sabers de tot tipus adaptant-se a noves situacions i connectar coneixements com a mŔtode per elaborar-ne de nous.

(

121407 Entendre l’aprenentatge com un fet global, complex i transcendent; autoregular l’aprenentatge propi, mobilitzar sabers de tot tipus adaptant-se a noves situacions i connectar coneixements com a mètode per elaborar-ne de nous.

)

   -

9. Integrar les tecnologies de la informaciˇ i comunicaciˇ a les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i aut˛nom.

(

121397 Integrar les tecnologies de la informació i comunicació a les activitats d’ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

)

   -

8. Assumir la dimensiˇ Ŕtica del docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant crÝticament les concepcions i propostes sobre educaciˇ procedents tant de la recerca i la innovaciˇ com de l'administraciˇ educativa.

(

121396 Assumir la dimensió ètica del docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la recerca i la innovació com de l’administració educativa.

)

   -

11. Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular sˇn complexos. Assumir que l'exercici de la funciˇ docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis cientÝfics, pedag˛gics, socials i culturals. Entendre la importÓncia de participar en projectes d'innovaciˇ i de recerca relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores a l'aula.

(

121399 Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d’ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l’exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d’innovació i de recerca relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge, i d’introduir propostes innovadores a l’aula.

)

   -

10. Utilitzar l'avaluaciˇ en la seva funciˇ pedag˛gica i no sols acreditativa, com a element regulador i promotor per millorar l'ensenyament, l'aprenentatge i la formaciˇ pr˛pia, assumint la necessitat de desenvolupament professional continu mitjanšant la reflexiˇ, l'autoavaluaciˇ i la recerca sobre la prÓctica pr˛pia.

(

121398 Utilitzar l’avaluació en la seva funció pedagògica i no sols acreditativa, com a element regulador i promotor per millorar l’ensenyament, l’aprenentatge i la formació pròpia, assumint la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l’autoavaluació i la recerca sobre la pràctica pròpia.

)

   -

7. Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programaciˇ, entorns, activitats i materials, inclosos els digitals, que permetin adaptar el currÝculum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en els quals es desenvolupa el procÚs educatiu, de manera que se'n garanteixi el benestar.

(

121395 Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, inclosos els digitals, que permetin adaptar el currículum a la diversitat de l’alumnat i promoure la qualitat dels contextos en els quals es desenvolupa el procés educatiu, de manera que se’n garanteixi el benestar.

)

   -

4. Motivar i potenciar el progrÚs escolar de l'alumnat en el marc d'una educaciˇ integral i promoure'n l'aprenentatge aut˛nom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrÚs de l'alumnat. Tot aix˛ renunciant als estereotips establerts i externs de l'aprenentatge i desenvolupant estratŔgies que evitin l'exclusiˇ i la discriminaciˇ.

(

121391 Motivar i potenciar el progrés escolar de l’alumnat en el marc d’una educació integral i promoure’n l’aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l’alumnat. Tot això renunciant als estereotips establerts i externs de l’aprenentatge i desenvolupant estratègies que evitin l’exclusió i la discriminació.

)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Construir una comprensió i una perspectiva pràctica, crítica i reflexiva dels processos d’ensenyament i aprenentatge i de la seva planificació.
— Elaborar un criteri propi i informat sobre els aprenentatges fonamentals a l’educació primària i les formes d’ensenyament que els afavoreixen i els possibiliten.
— Construir una visió crítica sobre els diversos coneixements culturals i les seves potencialitats per al desenvolupament en nens i nenes d’una comprensió del món en què viuen i del seu creixement personal, social i cultural.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar criteris i recursos d’ensenyament adequats als variats interessos, necessitats i possibilitats de l’alumnat.
— Entendre i saber pensar, planificar i dinamitzar la vida de l’aula i del grup classe, en la complexitat social, relacional i educativa.

— Dissenyar accions educatives contextualitzades, innovadores i participatives.
— Desenvolupar criteris pedagògics davant els processos d’avaluació, en relació amb el sentit com a suport a l’aprenentatge de l’alumnat o amb la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, i en relació amb la reflexió professional del docent.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Prendre consciència de la importància de l’aprenentatge professional continuat com a manera de viure l’ofici docent, i de manera especial, en relació amb la reflexió sobre l’experiència.
— Crear una actitud favorable cap a la incorporació en els processos d’ensenyament i aprenentatge de maneres de conèixer, aprendre, pensar i reflexionar que posin en joc experiències, sabers i inquietuds pròpies.

— Desenvolupar un compromís ètic com a mestre/a.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. La planificaciˇ de l’ensenyament i l’aprenentatge

1.1. Perspectives sobre el currículum

1.2. El currículum com a pla per a l’activitat docent

1.3. De la planificació a la programació

1.4. Innovació didàctica i curricular

2. Els continguts bÓsics: selecciˇ i organitzaciˇ

2.1. La cultura bàsica per a l’educació primària avui

2.2. Aprenentatges bàsics. La perspectiva de les competències

2.3. Perspectives globalitzadores i currículum integrat

3. Metodologies per a l’ensenyament i l’aprenentatge

3.1. Conceptes de mètode didàctic i estratègia didàctica. Perspectives metodològiques

3.2. Del treball per projectes als projectes de treball

3.3. Metodologies basades en la investigació

3.4. L’aprenentatge basat en problemes

3.5. Dels racons als ambients d’aprenentatge

4. La integraciˇ curricular de les tecnologies

4.1. Viure i aprendre en un món amb tecnologies: la formació i la consciència crítica en la infància del món que l’envolta

4.2. Aprendre amb recursos digitals

4.3. Les tecnologies com a facilitadores de noves maneres d’ensenyar a l’escola

4.4. Fer de mestre/a a la societat del coneixement

4.5. La integració de les tecnologies digitals als processos d’ensenyament i d’aprenentatge, i a les activitats educatives

5. L’organitzaciˇ de la vida a l’aula

5.1. L’organització de la classe: espais i temps

5.2. Ambients d’aprenentatge: activitats i tasques en la vida quotidiana a l’aula; el treball cooperatiu

5.3. Contracte pedagògic i participació de l’alumnat en el currículum i en el seu aprenentatge

5.4. Dinàmiques, relacions i conflictes a l’aula

5.5. L’aula inclusiva: ambients i activitats en relació amb la diversitat d’interessos i necessitats

5.6. Mitjans i recursos per a l’ensenyança: materials curriculars

5.7. Espais i temps educatius fora de l’aula

6. L’avaluaciˇ a l’educaciˇ primÓria

6.1. L’avaluació dels aprenentatges i la comprensió de l’evolució de l’alumnat

6.2. Avaluació i qualificació. Exigències institucionals i dilemes educatius

6.3. L’avaluació de l’activitat docent

6.4. L’avaluació i l’actitud reflexiva en la pràctica docent

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es desenvolupa a partir de nuclis temàtics i de tasques integradores del contingut del curs, que poden ser tant de desenvolupament com de síntesi. Perquè es puguin dur a terme aquestes tasques, s’ofereix el suport de les sessions de classe, del treball tutorat, amb l’assessorament del professorat, i de lectures obligatòries i voluntàries. Algunes d’aquestes tasques es poden concretar en subtasques, que tindrien un lliurament previ i una avaluació formativa. Les classes compleixen, sobretot, la funció d’aportar els fonaments que permetin dur a terme aquestes tasques, els debats i els processos de reflexió sobre el sentit que tenen i el que aporten a l’aprenentatge. Mitjançant el Campus Virtual es pot accedir a informacions i materials necessaris per dur a terme les tasques, i a d’altres de complementaris. De manera voluntària i mentre quedin places disponibles, l’alumnat pot participar durant tot el semestre en diferents activitats pràctiques en centres educatius que tenen conveni amb la UB.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’alumnat que assisteixi regularment a les classes i s’aculli al sistema d’avaluació continuada s’avaluarà a partir de diferents activitats que reflecteixen l’assoliment dels continguts i objectius de l’assignatura, a partir de les tasques que hagi dut a terme i altres activitats reflexives.

Les activitats d’avaluació poden ser grupals, individuals i de síntesi final de curs. Es pot tenir en compte també l’assistència i la participació.

La qualificació final depèn dels resultats obtinguts en aquestes activitats, segons la ponderació següent:

— Treball individual: fins al 40 % (entre 1 i 5 activitats).
— Treball grupal: fins al 40 % (entre 1 i 5 activitats).
— Treball de síntesi: fins al 20 % (almenys 1 activitat).
— Assistència i participació: fins al 15 %.

Per aprovar l’assignatura s’ha de tenir una avaluació positiva en totes les activitats anteriors.

A començament de curs, cada professor establirà i acordarà el tipus i la quantitat d’activitats, i el valor que tindran per a la qualificació final.

 

Reavaluació

En el cas d’estudiants que no hagin lliurat alguna activitat grupal o individual (fixada per cada professor o professora en cada grup classe), o que no hagin assolit un màxim d’activitats (fixades igualment per cada docent en cada grup classe), podran accedir a la convocatòria de reavaluació dins els terminis fixats per la Facultat. En aquest cas, els estudiants hauran de fer i lliurar les activitats que fixi cada docent en cada grup classe.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumnat que no pugui respondre a les exigències de l’avaluació continuada s’avaluarà a partir de les activitats que fixi cada professor o professora i que reflecteixen l’assoliment dels continguts i objectius de l’assignatura.

La qualificació final depèn dels resultats obtinguts en aquestes activitats, segons la ponderació següent:

— Treballs individuals: 40-60 % (entre 2 i 4 activitats).
— Treball de síntesi o examen: 40-60 %.

Per aprovar l’assignatura s’ha de tenir una avaluació positiva en totes les activitats anteriors.

El professor o professora i l’estudiant han de signar un document que acrediti el compromís d’avaluació única. Aquest document s’ha de signar en el període estipulat per la Facultat (les cinc primeres setmanes de curs).

Reavaluació

En el cas d’estudiants que no hagin lliurat alguna activitat grupal o individual (fixada per cada docent en cada grup classe), o que no hagin assolit un màxim d’activitats (fixades igualment per cada docent en cada grup classe), podran accedir a la convocatòria de reavaluació dins els terminis fixats per la Facultat. En aquest cas, els estudiants hauran de fer i lliurar les activitats que fixi cada docent en cada grup classe.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ANGULO, J. F. ; BLANCO, N. (coords.) (1994) Teoría y desarrollo del curriculum. Archidona (Málaga): Aljibe.  Enlla├ž

BARBA, Carme; CAPELLA, Sebastià. (coords.). (2010). Ordinadors a les aules. La clau és la metodologia. Barcelona: Graó  Enlla├ž

BEANE, J. A. (2005) La integración del currículum. Madrid: Morata: Ministerio de Educación y Ciencia.  Enlla├ž

CARBONELL, J. (2001) La aventura de innovar: el cambio en la escuela. Madrid: Morata.  Enlla├ž

ESCORSA, M. ; ESTEVE, E. (1995) Tallers integrals: proposta metodològica a partir d’una organització d’espais. Barcelona: Graó.  Enlla├ž

GIMENO, J. ; PÉREZ GÓMEZ, A. (1992) Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata.  Enlla├ž

Altres edicions i reimpressions al catÓleg   Enlla├ž

HERNÁNDEZ, F. ; VENTURA, M. (2008) La organización del currículum por proyectos de trabajo. Barcelona: Octaedro.  Enlla├ž

JIMÉNEZ VICIOSO, J. R. (2006) Proyecto curricular investigando nuestro mundo (6-12) : un aula para la investigación. Sevilla: Díada.  Enlla├ž

PÉREZ GÓMEZ, Ángel I. (2012) Educarse en la era digital. Madrid: Morata  Enlla├ž

PÓgina web

XTEC. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya [en línia]. Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació. Disponible a: http://www.xtec.cat/index.htm  Enlla├ž

edu365.cat [en línia]. Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació. Disponible a: http://www.edu365.cat/  Enlla├ž

Secretariat d’escola rural de Catalunya [en línia]. Disponible a: http://erural.pangea.org/  Enlla├ž

Educació Primària. [en línia]. Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, XTEC. Disponible a: http://www.xtec.cat/web/curriculum/primaria  Enlla├ž