Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Concepciķ i Disseny de Llocs Web Culturals

Codi de l'assignatura: 569043

Curs acadčmic: 2016-2017

Coordinaciķ: RAFAEL PEDRAZA JIMENEZ

Departament: Facultat d'Informaciķ i Mitjans Audiovisuals

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autōnom

42.5

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

Competències específiques

— Capacitat d’elaborar i aplicar sistemes per organitzar i gestionar col·leccions i fons digitals.

— Capacitat de conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per crear i desenvolupar productes i serveis digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura se centra en l’anàlisi dels webs actuals d’institucions culturals, i posa èmfasi en l’estudi de l’arquitectura, la usabilitat i l’accessibilitat. També analitza les eines de comunicació que el web 2.0 ofereix a aquestes institucions i com es poden implementar. Finalment, estudia les tecnologies del web 3.0 que poden ajudar a gestionar i difondre les activitats, serveis i obres d’institucions culturals.

 

 

Blocs temātics

 

1. El web actual: un espai per a la comunicaciķ i la difusiķ culturals

2. Les institucions culturals com a espai de comunicaciķ

3. Estratčgies per difondre els continguts d’institucions culturals al web social

4. Criteris de qualitat en llocs web d’institucions culturals

5. Avaluaciķ i millora dels llocs web d’institucions culturals

6. Eines per gestionar i seguir llocs web d’institucions culturals

7. Especificaciķ de requisits per al disseny, el redisseny o la millora dels llocs web d’institucions culturals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docčncia és presencial. Es facilita material didāctic d’estudi, se suggereixen lectures complementāries i es proposen exercicis per posar en prāctica els continguts exposats.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es basa en l’assistència i la participació a les sessions presencials, a més de la presentació de les diverses pràctiques en els terminis que proposi el professorat.

Es fan diferents activitats relacionades amb les matèries estudiades en les unitats. Només s’avaluen els alumnes que hagin lliurat almenys la meitat de les activitats programades pel professor; en cas contrari, la nota final és un no presentat.

Les activitats que s’han de fer són anàlisis o estudis de cas utilitzant formularis d’avaluació que facilita el professor.

Quant a les activitats, quan sigui possible, s’inicien a classe i s’acaben com a part de treball no presencial.

 

Avaluaciķ única

L’activitat d’avaluació única comporta la posada en pràctica de tots els coneixements adquirits a l’assignatura. Per tant, suposa la demostració en un treball o examen (que tria l’alumne), que es coneixen les característiques dels principals llocs web d’institucions culturals, com es poden valorar, quines estratègies de comunicació són les més apropiades, quines ajuden a gestionar-les o quins són els requisits imprescindibles que han de complir.

Els alumnes que optin per l’examen han de respondre deu preguntes, corresponents a totes les unitats estudiades durant el curs.

Els alumnes que optin pel treball han de fer un dossier amb deu activitats, corresponents a les diferents unitats, a determinar pel professor.

L’alumnat que vulgui acollir-se al sistema d’avaluació única ho ha de notificar per escrit durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals posteriors a la data en què és faci efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

Reavaluació

Els alumnes, tant d’avaluació continuada com d’única, es poden presentar a un examen de reavaluació.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Balsamo, Anne. Designing culture: the technological imagination at work. [Durham, NC]: Duke University Press, 2011. 312 p. ISBN 978-0-8223-4445-2.

Catāleg UB  Enllaç

Deloche, Bernard. El museo virtual: hacia una ética de las nuevas imágenes. Gijón: Trea , 2002. 237 p. ISBN 84-9704-050-3.

Catāleg UB  Enllaç

Hernández Hernández, Francisca. El museo como espacio de comunicación. Gijón: Trea, 1998. 325 p. ISBN 84-89427-87-9.

Catāleg UB  Enllaç

Styliaras, Georgios; Koukopoulos, Dimitrios; Lazarinis, Fotis. Handbook of research on technologies and cultural heritage: applications and environments. IGI Global, 2010, 564 p. ISBN 978-1-60960-044-0.

Catāleg CCUC  Enllaç

Revista

TELOS [en línia]: Cuadernos de Comunicación e Innovación, núm. 82, 2010. Fundación Telefónica, 2012. Disponible a: <http://bit.ly/QC4y8T>. [Consulta: 11 febrer 2015].

Catāleg UB  Enllaç

Article

Herrera Morillas, José Luis. “Promoción de las colecciones españolas de libros antiguos: un estudio de los sitios web”. BiD [en línia]: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 27 (des. 2011). Disponible a: <http://www.ub.edu/bid/27/herrera2.htm>. [Consulta: 11 febrer 2015].

Catāleg UB (en línia)  Enllaç

Monistrol, Ricard: “Recursos culturales en linea: búsqueda de información sobre museos de España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido”. Hipertext.net [en línia]. 2007, num. 5. Disponible a: <http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-5/recursos-culturales.html>. [Consulta: 11 febrer 2015].

Catāleg UB (en línia)  Enllaç

Moreno Cámara, Alicia; Prieto Gutiérrez, Juan José. “Con el usuario en el centro: Instituciones culturales en un clic, ante el nuevo paradigma colaborativo de la Web 2.0, ¿cual es la situación en las organizaciones culturales?”. TELOS [en línia]: Cuadernos de Comunicación e Innovación, núm. 89, 2011. Disponible a: <http://bit.ly/vzA9B3>. [Consulta: 11 febrer 2015].

 

Catāleg UB   Enllaç

Viñarás Abad, Mónica. “Acciones bidireccionales en la Red. Herramientas de la Web 2.0 en la gestión de la comunicación de las instituciones culturales”. TELOS [en línia]: Cuadernos de comunicación e innovación, núm. 82, 2010, p. 142-151. Disponible a: <http://bit.ly/tYdjhO>. [Consulta: 11 febrer 2015].

Catāleg UB  Enllaç

Pāgina web

Museum and the web conferences [en línia]. Archives & Museum Informatics. Disponible a: <http://www.archimuse.com/conferences/mw.html>. [Consulta: 11 febrer 2015].

En línia  Enllaç