Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Arquitectura de la Informaciķ

Codi de l'assignatura: 569078

Curs acadčmic: 2016-2017

Coordinaciķ: Mario Pérez-Montoro Gutiérrez

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autōnom

42.5

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

Competències específiques

— Capacitat d’analitzar i avaluar les necessitats d’informació i de documentació per crear productes i serveis digitals en l’entorn web.

— Capacitat d’elaborar i aplicar sistemes per organitzar i gestionar col·leccions i fons digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i identificar els conceptes bàsics que sustenten la disciplina de l’arquitectura de la informació.

— Entendre i conèixer les característiques formals i conceptuals dels sistemes que conformen l’arquitectura de la informació d’una pàgina web.

— Conèixer i poder implementar una estratègia metodològica per poder implementar de forma adequada l’arquitectura de la informació d’una pàgina web.

— Aprendre a fer un informe d’auditoria sobre l’arquitectura de la informació d’una pàgina web i les possibles millores.

— Entendre i conèixer la relació existent entre la representació del coneixement i la recuperació de la informació en entorns web.

— Ser conscient de la problemàtica de la representació del coneixement.

— Valorar les aportacions de la psicologia, la lingüística i la ciència cognitiva en general, a l’arquitectura de la informació dels continguts digitals.

 

 

Blocs temātics

 

1. Conceptes bāsics

1.1. Introducció

1.2. Arquitectura de la informació

1.3. Usuaris

2. Sistemes d’organitzaciķ

2.1. Introducció

2.2. Esquemes d’organització

2.3. Estructures d’organització

3. Sistemes d’etiquetatge

3.1. Introducció

3.2. Etiquetatge

3.3. Formats d’etiquetatge

3.4. Disseny d’etiquetatge

4. Sistemes de navegaciķ

4.1. Introducció

4.2. Navegació

4.3. Tipologia de sistemes de navegació

5. Sistemes de cerca

5.1. Introducció

5.2. Fonaments

5.3. Implementació

5.4. Interfície de cerca

5.5. Visualització dels resultats

6. Llenguatges documentals

6.1. Introducció

6.2. Indexació i classificació

6.3. Llenguatge documental

6.4. Tipologia de llenguatges documentals

7. Metodologia per a l’arquitectura de la informaciķ

7.1. Introducció

7.2. Fase d’anàlisi

7.3. Fase de disseny

7.4. Fase d’implementació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions teòriques es complementen amb exercicis pràctics i exposició de casos reals que ajudin a contextualitzar els conceptes treballats.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació està formada per tres elements:

— Presentació i exposició de l’anàlisi d’un dels sistemes arquitectònics que presenten els entorns web a partir d’una sèrie de lectures obligatòries i recursos, 50 %.

— Lliurament d’un informe en què s’auditi aquest sistema arquitectònic en un lloc web concret, 25 %.

— Proposta de prototipatge d’un lloc web concret, 25 %.

 

Avaluaciķ única

Consisteix en el lliurament d’un informe en què s’auditin tots els sistemes arquitectònics d’un lloc web concret i en una prova escrita.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a secretaria, si escau, durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

Reavaluació

La reavaluació, tant per als alumnes d’avaluació continuada com d’única, es fa amb un examen únic que inclou tot el temari de l’assignatura. Per poder presentar-se a aquest examen cal treure a l’avaluació única o continuada una nota total igual o superior a 4 però menor de 5.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Batley, Sue. (2007). Information Architecture for Information Professionals. Oxford, UK: Chandos. (ISBN 978-1-84334-232-8).

Catāleg UB  Enllaç

Cañas, A. J., Carff, R., Hill, G., Carvalho, M., Arguedas, M., Eskridge, T., et al. (2005). Concept maps: Integrating knowledge and information visualization. In S.-O. Tergan & T. Keller (Eds.), Knowledge and information visualization: Searching for synergies (pp. 205-219). Heidelberg/NY: Springer Lecture Notes in Computer Science.

Catāleg UB  Enllaç

Dijck, Peter van. (2003). Information Architecture for Designers: structuring websites for business success. Mies, Switzerland: RotoVision. (ISBN 2-88046-731-4).

Catāleg UB  Enllaç

Novak, J. D. & A. J. Cañas (2006). The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them, Technical Report IHMC CmapTools 2006-01, Florida Institute for Human and Machine Cognition.

En línia  Enllaç

Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario (2010). Arquitectura de la Información en entornos web. Gijón: Trea. (ISBN 978-84-9704-503-2).

Catāleg UB  Enllaç

Reiss, Eric. (2000). Practical Information Architecture: a hands-on approach to structuring successful websites. Harlow, UK: Pearson Education. (ISBN 0-201-72590-8).

Catāleg UB  Enllaç

Morville, P.; Rosenfeld, L.; and Arango, J. (2015). Information Architecture for the Web and Beyond. Sebastapol, CA: O’Reilly Media. (ISBN 978-1-4919-1168-6

Catāleg UB (ediciķ 2006)  Enllaç

Wodtke, Christina. (2003). Information Architecture: Blueprints for the Web. Indianapolis, IN: New Riders. (ISBN 0-7357-1250-6).

Catāleg UB  Enllaç

Wurma, Richard Saul. (1997). Information Architects. New York: Graphis. (ISBN 1-888001-38-0).

Catāleg UB  Enllaç