Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Accessibilitat

Codi de l'assignatura: 569079

Curs acadèmic: 2016-2017

Coordinació: Mireia Isabel Ribera Turro

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autònom

42.5

 

 

Recomanacions

 

Es recomana dominar els llenguatges HTML i CSS.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències específiques

— Capacitat d’analitzar i avaluar les necessitats d’informació i de documentació per crear productes i serveis digitals en l’entorn web.

— Capacitat d’establir i aplicar criteris i indicadors per avaluar productes i serveis digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les necessitats dels diferents col·lectius de persones amb discapacitats.

 

— Conèixer la normativa i legislació rellevant en temes d’accessibilitat a Espanya i a nivell internacional.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a crear recursos digitals amb criteris d’accessibilitat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Els usuaris i les ajudes tècniques

1.1. Usuaris cecs

1.2. Usuaris amb baixa visió

1.3. Usuaris amb sordesa

1.4. Usuaris amb dislèxia

1.5. Usuaris amb discapacitats motrius

1.6. Usuaris amb discapacitats cognitives

1.7. Persones grans

2. Marc normatiu i legislatiu

3. Accessibilitat segons el tipus de contingut

3.1. Accessibilitat de documents web

3.2. Accessibilitat de documents digitals

3.3. Accessibilitat de documents audiovisuals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura és teoricopràctica. L’alumne pren contacte amb les necessitats i preferències dels diferents col·lectius així com amb les ajudes tècniques, adaptacions i eines principals que usa cadascun d’ells. Més tard, es tradueixen aquestes necessitats en requeriments per crear continguts digitals, començant pel web, seguint pels documents digitals i acabant amb documents audiovisuals, amb indicació de la normativa, bones pràctiques i legislació vigents.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consisteix en diferents activitats relacionades amb la creació i avaluació d’un petit web accessible, fins a un total de 3 punts, amb altres activitats relacionades amb la creació i avaluació d’un conjunt de documents ofimàtics accessibles, fins a un total de 3 punts, i amb activitats relacionades amb la creació i avaluació d’un enregistrament vídeo accessible, fins a un total de 3 punts. Finalment, la participació es valora amb 1 punt.

 

Avaluació única

— Presentació de tres treballs de creació de web, d’un document ofimàtic i d’un enregistrament vídeo accessible, 7 punts.

— Resolució d’un examen teòric, 3 punts.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a secretaria, si escau, durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

Reavaluació

Es poden reavaluar fins a quatre activitats suspeses amb més d’un 3 sobre 10.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Carrera, Xavier [et al.] Guia de contingut digital: video. Lleida : [Universitat de Lleida], 2010. ISBN  978-84-695-6918-4

Accés lliure via DDUB  Enllaç

Cunningham, Katie. Accessibility handbook. Sebastopol, CA: O’Reilly, 2012

Catàleg UB  Enllaç

Gómez Arbonés, Javier; Coiduras Rodríguez, Jordi L. (eds.). Guia de contingut digital accessible. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2010. ISBN 978-84-693-8489-3.

Catàleg UB  Enllaç
Accés lliure via DDUB  Enllaç

Moreno, Lourdes [et al]. Accesibilidad a los contenidos audiovisuales en la web: una panorámica sobre legislación, tecnologías y estándares. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, 2008. 84 p. ISBN 978-84-691-7754-9.

Catàleg CCUC  Enllaç

Thatcher, Jim [et al]. Constructing accessible web sites. [Birmingham]: Glasshaus, 2002. IX, 415 p. ISBN 1-59059-148-8.

Catàleg UB  Enllaç

Pfeiffer, Sylvia. Video con HTML5. Madrid: Anaya Multimedia, cop. 2011  ISBN 9788441529496

Catàleg CCUC   Enllaç
Edició en anglès  Enllaç

Revilla, Olga. WCAG 2.0 de forma sencilla. Madrid: Itákora Press, 2013. ISBN 978-84-614-6410-4

Catàleg UB  Enllaç

Bartoll, Eduard. La subtitulació: aspectes teòrics i práctics. Vic [etc.] : Eumo [etc.], 2012. ISBN: 8497664426

Catàleg UB  Enllaç

Horton, Sarah; Quesenbery, Whitney. A Web for everyone: designing accessible user experiences. New York: Rosenfeld , cop. 2013

Catàleg CCUC  Enllaç

Norma

Audiodescripción para personas con discapacidad visual: requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías. Madrid: AENOR, 2005. 12 p. (Norma española ; UNE 153020).

Catàleg UB  Enllaç

Requisitos de accessibilidad para contenidos en la Web. Madrid: AENOR, 2012. 23 p. (Norma española ; UNE 139803:2012).

Catàleg UB (versió 2004)  Enllaç
Accés lliure (versió 2012)  Enllaç

Web accessibility. Code of practice. London : BSI, 2010. BS 8878:2010

Catàleg UB  Enllaç

Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva. Madrid: AENOR, 2012. 15 p. (Norma española ; UNE 153010:2012).

Catàleg UB  Enllaç

Legislació

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

En línia  Enllaç

Pàgina web

Directrius per a l’accessibilitat del contingut de pàgines web (WCAG), versió 2.0 [en línea]: recomanació del W3C de 11 de desembre de 2008. Trad. catalana autoritzada 23 de març de 2011. Disponible a: < http://www.w3.org/Translations/WCAG20-ca/>. [Consulta: 5 febrer 2015].

Accés lliure  Enllaç

Henry, Shawn Lawton [en línia]. Simplemente pregunta: integración de la accesibilidad en el diseño. Madison, WI, USA: ET\Lawton, 2008. Disponible a <www.uiaccess.com/JustAsk/es/ >. ISBN 978-0-9617193-2-6. [Consulta: 5 febrer 2015].

 

Accés lliure  Enllaç