Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Elaboraciķ i Gestiķ de Projectes

Codi de l'assignatura: 569080

Curs acadčmic: 2016-2017

Coordinaciķ: Lluis Vicente Hernandez

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autōnom

42.5

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

Competències generals

— Capacitat d’expressar-se correctament en públic.


Competències específiques

— Capacitat d’analitzar i avaluar les necessitats d’informació i de documentació per crear productes i serveis digitals en l’entorn web.

— Capacitat d’organitzar i gestionar el disseny i la planificació de productes i serveis digitals.

 

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les característiques bàsiques dels projectes i les fases per elaborar-los.

— Identificar les problemàtiques existents en una organització que poden resoldre’s mitjançant un projecte.

— Conèixer les metodologies de la recerca aplicada i saber-ne avaluar l’adequació per al projecte proposat.

— Conèixer les eines disponibles per a l’elaboració de projectes relacionats amb l’entorn digital.

— Identificar el model de negoci i possibilitat de conversió.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber desglossar les diferents tasques que s’han de dur a terme per elaborar un projecte i ordenar-les en el temps.

— Avaluar econòmicament els recursos necessaris per elaborar un projecte.

— Identificar les fonts ordinàries i extraordinàries de finançament per a un projecte concret.

— Definir indicadors i metodologia d’avaluació per al projecte proposat.

— Desenvolupar habilitats negociadores per arribar al procés de presa de decisions en l’equip responsable del projecte.

— Saber redactar informes de progrés i finals del projecte.

— Saber identificar els objectius generals, específics i la diferència entre tasca, tàctica i estratègia.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Treballar en equips multidisciplinaris, col·laborar-hi i acceptar les aportacions dels altres membres.

 

 

Blocs temātics

 

1. Projectes digitals

1.1. Tipus i models de projectes

1.2. Metodologies, anàlisi de riscos i context (SCRUM, Prince2, PMP, diamond Approach)

1.3. Creació de serveis digitals: models d’innovació per capes

1.4. Programaris per gestionar projectes

2. Gestiķ de projectes

2.1. Definició d’objectius i full de ruta

2.2. Planificació i estimació de temps de projecte (GANTT, PERT...)

2.3. Seguiment de projecte

2.4. Avaluació de recursos humans i materials i externalització

2.5. Gestió de recursos econòmics i pressupost

2.6. Fonts de finançament i captació de fons

3. Comunicaciķ i projectes en l’entorn digital

3.1. Llançament i evolució: màrqueting i innovació

3.2. Storytelling i elevator spitch: presentació efectiva de projectes

4. Habilitats per gestionar projectes

4.1. Lideratge de projectes

4.2. Negociació i gestió de reunions

4.3. Gamestorming aplicat a projectes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions teōriques es complementen amb exercicis prāctics i exposiciķ de casos reals que ajudin a contextualitzar els conceptes treballats.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació en modalitat continuada consisteix en:

— El plantejament, en grups de treball, d’un projecte aplicat a un context o cas real. Cal fer-ne quatre entregues parcials, que s’avaluen al llarg del curs. Tenen un valor en la nota final del 60 % (15 % cadascuna).

— La presentació final del projecte. Per a l’avaluació es té en compte l’exposició (que es fa els últims dies de classe) i el contingut del projecte. Té un valor en la nota final del 40 %.

La suma de les entregues parcials més la de l’entrega i exposició finals (sempre que sigui superior a quatre) configuren la nota global de l’assignatura. Cal tenir en compte que no presentar alguna de les quatre entregues parcials suposa puntuar amb un zero aquella entrega, que fa mitjana amb la nota obtinguda en la resta d’entregues. D’altra banda, no presentar l’entrega i exposició finals compta com a no presentat.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació en modalitat única consisteix en la presentació d’un projecte aplicat a un context o cas real, que s’ha d’elaborar individualment.

L’alumnat que vulgui acollir-se al sistema d’avaluació única ho ha de notificar per escrit durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

Reavaluació

Els alumnes, tant d’avaluació continuada com d’única, que hagin tret entre un 4 i un 5 de nota tenen l’oportunitat de reavaluació mitjançant la presentació d’un projecte aplicat a un context o cas real.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Abadal, Ernest. Gestión de proyectos en información y documentación. Gijón: Trea, 2004. 100 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 111).

Catāleg UB  Enllaç

Bautista, Joaquim; Companys, Ramon; Coromines, Albert. Gestió de projectes. Barcelona: Edicions de la UOC, DL 1998. 71 p. (Temes universitaris bàsics; 51).

Catāleg UB  Enllaç

Berkun, Scott. The art of project management. Sebastopol: O’Reilly, 2005

Catāleg UB  Enllaç

Black, Kristen. Project management for library and information service professionals. London: Aslib, 1996. 55 p. (Aslib know how series).

Catāleg UB  Enllaç

Burdman, Jessica. Collaborative web development: strategies and best practices for web teams. Boston: Addison-Wesley, 1999.

Catāleg UB  Enllaç

Dane, Francis C. Mètodes de recerca. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 1997. 429 p. (Biblioteca oberta; 5).

Catāleg UB  Enllaç

Deloche, Bernard. El museo virtual: hacia una ética de las nuevas imágenes. Gijón: Trea, DL 2002. 237 p.

Catāleg UB  Enllaç

Domingo Ajenjo, Alberto. Dirección y gestión de proyectos: un enfoque práctico. Madrid: Ra-Ma, 2000. XXV, 325 p.

Catāleg UB  Enllaç

Frame, J. Davidson. La dirección de proyectos en las organizaciones: cómo utilizar bien el tiempo, las técnicas y la gente. Barcelona [etc.]: Granica, 1999. 339 p. (Management).

Catāleg UB  Enllaç

Lynam, Peter; Slater, Margaret; Walker, Rennie. Research and the practitioner: dissemination of research results within the library and information profession. London: Aslib, 1982. IV, 83 p. (Aslib occasional publication; 27). ISBN 0-85142-163-6.

Catāleg UB  Enllaç

Martyn, John; Lancaster, F.W. Investigative methods in library and information science: an introduction. Arlington, Vi.: Information Resources Press, 1981. V, 260 p.

Catāleg UB  Enllaç

Moore, Nick. How to do research: the complete guide to designing and managing research projects. 3rd ed. London: Library Association, 2000. XV, 173 p.

Catāleg UB  Enllaç
3Ē ed. revisada (2016)  Enllaç

Osborne, L.; Nakamura, M. Systems analysis for librarians and information professionals. 2nd ed. Englewood, Colo.: Libraries Unlimited, 2000. 261 p. (Library and information science text series).

Catāleg UB  Enllaç

Puig Torné, J. Proyectos informáticos: planificación, desarrollo y control. Madrid: Paraninfo, 1994. 122 p.

Catāleg UB  Enllaç

Quivy, Raymond; Van Campenhoudt, Luc. Manual de recerca en ciències socials. Barcelona: Herder, 2007. 277 p.

Catāleg UB  Enllaç

Shelford, ThomasJ.; Remillard, Gregory A. Real web project management: case studies and best practices from the trenches. Boston: Addison-Wesley, cop. 2003. 299 p.

Catāleg UB  Enllaç

Shenhar, Aaron J., Dvir, Dov. Reinventing Project Management: The diamond approach to successful growth and Innovation. Boston: Harvard Business Review Press, 2007. 271 pp.