Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estructuració de Continguts amb XML

Codi de l'assignatura: 569081

Curs acadèmic: 2016-2017

Coordinació: Andres Sule Duesa

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autònom

42.5

 

 

Recomanacions

 

Es recomana disposar d’uns coneixements d’HTML i CSS bàsics (i en cas de no tenir-los cursar l’assignatura de complements de formació Fonaments en Edició Electrònica).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

 

Competències específiques

— Capacitat  d’elaborar i aplicar sistemes per organitzar i gestionar col·leccions i fons digitals.

— Capacitat de conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per crear i desenvolupar productes i serveis digitals.

— Capacitat d’aplicar tècniques de producció i edició de documents digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer, a nivell avançat, les característiques dels llenguatges d’etiquetatge orientats a l’estructuració de continguts web basats en XML.

— Conèixer alguns models XML aplicats a recursos digitals.

— Dissenyar documents estructurats aplicant els diferents models i esquemes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Llenguatge XML

1.1. Sintaxi, elements, atributs, tipus de dades

1.2. Document XSD ben format, document vàlid, DOM i navegació, espai de noms, reús

1.3. XSL Xpath, CSS, ordres XSL

2. Aplicacions XML

2.1. XML dins HTML: Microdata i RSS

2.2. Web semàntic i dades obertes: DC i RDF

2.3. XML en unitats d’informació: MODS/METS/NCIP i Crosswalking

2.4. XML per a visualitzacions i per a llibres electrònics: DSPL i EPUB

2.5. Facturació electrònica (Facturae 3.2.x)

3. Gestió amb XML

3.1. Procés d’elecció i construcció d’un model XML

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El programa de l’assignatura es desenvolupa a partir de sessions teoricopràctiques on es treballen conjuntament els coneixements teòrics i la seva aplicació pràctica.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Presentació dels exercicis i treballs proposats, 60 %. Els exercicis o treballs no lliurats es qualifiquen amb un 0. La nota mitjana dels exercicis i treballs ha de ser igual o superior a 4. En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.

— Resolució d’un examen teoricopràctic, 40 %. La nota de l’examen ha de ser igual o superior a 4. En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.

 

Avaluació única

— Presentació dels exercicis i treballs proposats, 60 %. Els exercicis o treballs no lliurats es qualifiquen amb un 0. La nota mitjana de les proves ha de ser igual o superior a 4. En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.

— Resolució d’un examen teoricopràctic, 40 %. La nota de l’examen ha de ser igual o superior a 4. En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a secretaria, si escau, durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

Reavaluació

Els exercicis i treballs no es poden reavaluar.

Pel que fa a l’examen teoricopràctic, es poden reavaluar únicament els alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 3,5.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Acera García, Miguel Angel. Manual imprescindible de XML : Edición 2012

Catàleg UB  Enllaç

Mellado, Javier: Manual imprescindible de Ajax. Madrid : Anaya Multimedia, 2008

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Lease Morgan, Eric. Getting started with XML: a manual and workshop, 2004. [Consulta: 16 Juny 2016]

En línia  Enllaç

Schneider, Daniel K. XML Schema tutorial – Basics.  [Consulta: 16 Juny 2016]

En línia  Enllaç

Schneider, Daniel K. XSLT Tutorial – Basics.  [Consulta: 16 Juny 2016]

En línia  Enllaç

Text electrònic

Bean. James. XML for data architects [Recurs electrònic] : designing for reuse and integration. Amsterdam ; Boston : Morgan Kaufmann Publishers, 2003. http://www.sciencedirect.com/science/book/9781558609075 [Consulta: 16 Juny 2016]

Catàleg  Enllaç
Accés consorciat per als usuaris de la UB via ScienceDirect  Enllaç