Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aplicacions i Dispositius Mòbils

Codi de l'assignatura: 569083

Curs acadèmic: 2016-2017

Coordinació: Ruben Alcaraz Martinez

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autònom

42.5

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat l’assignatura Disseny Centrat en l’Usuari.


Altres recomanacions

Recomanable disposar de telèfon intel·ligent i/o tauleta. En qualsevol cas es faciliten enllaços amb emuladors de dispositius.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

 

Competències específiques

— Capacitat de conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per crear i desenvolupar productes i serveis digitals.

— Capacitat d’aplicar tècniques de producció i edició de documents digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les característiques principals del web mòbil: versions per a dispositius i aplicacions.

 

— Conèixer les diferents opcions dels dispositius mòbils: geolocalització, codis QR, realitat augmentada, etc.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir el coneixement dels elements bàsics de com adaptar i transformar la informació als dispositius mòbils.

 

— Aplicar les funcionalitats dels dispositius mòbils en un cas real.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El web mòbil: característiques i evolució

2. Els dispositius: telèfons intel·ligents, tauletes, etc.

3. Sistemes operatius

4. Aplicacions

5. Web mòbil vs. aplicacions

6. Els continguts i la seva arquitectura: adaptació i transformació

7. Serveis associats a l’entorn mòbil: geolocalització, realitat augmentada i codis QR

8. Disseny web responsiu

9. Disseny d’aplicacions mòbils híbrides

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Assignatura teòrica i pràctica. La part teòrica es complementa amb exercicis pràctics que són el resultat d’un procés d’implementació d’un lloc web responsiu i també el desenvolupament d’una aplicació mòbil híbrida per a dispositius Android, IOS o Windows Phone.

L’alumne disposa de diferents eines per adaptar continguts i el desenvolupament en línia d’aplicacions.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es basa en la presentació de les pràctiques proposades pel professorat que són:

— Anàlisi de dues aplicacions i dues versions mòbils relacionades amb el món de la informació, documentació i continguts digitals (grup): 30 %.

— Adaptació d’un portal web a dispositius mòbils (individual): 35 %

— Creació d’una aplicació per a dispositiu mòbil: Android i/o IOS (individual): 35 %.

 

Avaluació única

L’avaluació en modalitat única consisteix en un examen en què es planteja un cas pràctic aplicat a un projecte d’implementació d’un gestor de continguts web.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a secretaria, si escau, durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

Reavaluació

Els alumnes tant d’avaluació continuada com d’única que hagin tret entre un 4 i un 5 de nota es poden presentar novament a un examen de reavaluació de tipus pràctic.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ballard, Barbara. Designing the mobile user experience. Chichester: Wiley, cop. 2007. 243 p. ISBN 978-0-470-03361-6.

Catàleg CCUC  Enllaç

Flanagan, David. JavaScript pocket reference. 3rd ed. Beijing; Sebastopol: O’Reilly, 2012. ISBN 978-1449316853.

Catàleg CCUC  Enllaç

Jehl, Scott. Responsible responsive design. New York: A Book Apart. 188 p. (Brief books for people who make websites; 13). ISBN 978-1937557164.

Catàleg UB  Enllaç

Levin, Michal. Designing multi-device experiences: an eco System approach to creating user experiences across devices. Beijing: O’Reilly, 2014. ISBN 9781449340384.

Catàleg UB  Enllaç

MacDonald, Matthew. HTML5: the missing manual. Sebastopol, CA : O’Reilly Media, 2011. (Themissing manual). 432 p. ISBN 978-1449302399.

Catàleg UB  Enllaç

Nielsen, Jakob; Budiu, Raluca. Mobile usability. Berkeley (CA) : New Riders, cop. 2013. ISBN 978-0321884480.

Catàleg UB  Enllaç

Article

González, Daniel; Marcos, Mari Carmen (2013). "Responsive web design: diseño multidispositivo para mejorar la experiencia de usuario". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. Núm. 31 (des. 2013) . <http://bid.ub.edu/es/31/gonzalez2.htm>. [Consulta: 2 juny 2016].

Accés lliure  Enllaç

Hoober, Steven. "The rise of the phablet: designing for larger phones". UXmatters. 2014. <http://www.uxmatters.com/mt/archives/2014/11/the-rise-of-the-phablet-designing-for-larger-phones.php>. [Consulta: 2 juny 2016].

Accés lliure  Enllaç

Yáñez Gómez, Rosa; Cascado Caballero, Daniel; Sevillano, José-Luis. "Heuristic evaluation on Mobile interfaces: a new checklist". The Scientific World Journal. Vol. 2014 (2014). <http://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/434326/>. [Consulta: 2 juny 2016].

Accés lliure  Enllaç

W3C. Mobile Web Application Best Practices. 2010. <https://www.w3.org/TR/mwabp/>. [Consulta: 2 juny 2016].

Accés lliure  Enllaç

W3C.Mobile Web Best Practices 1.0: basic guidelines. 2008. <https://www.w3.org/TR/mobile-bp/>. [Consulta: 2 juny 2016].

Accés lliure  Enllaç

Pàgina web

Otto, Mark; Thornton, Jacob. Bootstrap 3, el manual oficial. <http://librosweb.es/bootstrap_3/>. [Consulta: 2 juny 2016].

Accés lliure  Enllaç

Text electrònic

Budiu, Raluca. "Usability testing for mobile is easy". 2014. NielsenNorman Group. <https://www.nngroup.com/articles/mobile-usability-testing/>. [Consulta: 2 juny 2016].

Accés lliure  Enllaç

Budiu, Raluca. "Mobile user experience: limitations and strengths". 2015.NielsenNorman Group. <https://www.nngroup.com/articles/mobile-ux/>. [Consulta: 2 juny 2016].

Accés lliure  Enllaç

Budiu, Raluca; Nielsen, Jakob. Usability of iPad Apps and Websites. 2nd ed. Fremont (Calif.): NielsenNorman Group, 2015. <https://media.nngroup.com/media/reports/free/iPad_App_and_Website_Usability_2nd_Edition.pdf>. [Consulta: 2 juny 2016].

Accés lliure  Enllaç