Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Analítica Web

Codi de l'assignatura: 569084

Curs acadčmic: 2016-2017

Coordinaciķ: Cristobal Urbano Salido

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autōnom

42.5

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

 

Competències específiques

— Capacitat d’analitzar i avaluar les necessitats d’informació i de documentació per crear productes i serveis digitals en l’entorn web.

— Capacitat d’establir i aplicar criteris i indicadors per avaluar productes i serveis digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i dissenyar estudis mitjançant l’enquesta i altres tècniques per a l’avaluació de l’experiència i el comportament dels usuaris en l’entorn web.

 

— Conèixer i aplicar les tècniques experimentals per estudiar el comportament dels usuaris en l’entorn web.

 

— Conèixer l’estructura i la tipologia de les dades que ofereixen els fitxers de registre dels servidors web.

 

— Dominar els fonaments teòrics de l’anàlisi dels registres amb l’objectiu d’establir plans d’explotació d’aquestes dades i avaluar els programes per explotar-les.

 

 

Blocs temātics

 

1. Anālisi indirecta de llocs web i de recursos digitals

1.1. Analítica digital i analítica web: abast i conceptes clau

1.2. Captura i tractament de registres de logs: estadístiques de l’ús i dels usuaris de llocs web. Registre de dades d’usuaris autenticats i traçabilitat amb galetes (cookies). Programes per analitzar les dades: programes server-side i client-side

1.3. Mètriques bàsiques i lectura d’informes amb Google Analytics, Piwik i Awstats

1.4. KPI, objectius i conversions: planificació del seguiment d’analítica i màrqueting digital

1.5. Noves dimensions en analítica digital: dispositius mòbils i xarxes socials

1.6. Panells i sistemes de mesura de l’audiència digital per terceres parts (OJD, Alexa, etc.)

2. Anālisi de l’experičncia i del comportament dels usuaris mitjanįant mčtodes directes

2.1. Disseny d’estudis per analitzar el comportament dels usuaris

2.2. Estudi del comportament de l’usuari a partir d’estudis d’enquesta

2.3. Estudi del comportament de l’usuari a partir d’estratčgies metodolōgiques qualitatives

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura consisteix en classes magistrals combinades amb la resolució, el comentari i la discussió de casos pràctics. Durant el semestre es fan una sèrie de treballs no presencials i es programen seminaris amb l’objectiu d’abordar i aprofundir aspectes concrets relacionats amb l’assignatura.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada de l’assignatura consisteix en:

— La participació en les activitats programades en les sessions presencials: 5 % de la qualificació final de l’assignatura.

— Dues activitats pràctiques que es fan al llarg del semestre (el lliurament és en finalitzar el primer mòdul i el segon mòdul respectivament). Aquestes activitats equivalen al 50 % de la qualificació de l’assignatura. La valoració de cada una de les activitats és del 25 % cadascuna.

— Un examen teoricopràctic en finalitzar el semestre: 45 % de la qualificació de l’assignatura.

La qualificació final de l’assignatura és la suma dels tres elements anteriors. Els alumnes que hagin lliurat les dues activitats pràctiques i hagin fet l’examen però obtinguin una qualificació final de l’assignatura inferior a 5 poden optar a la reavaluació.

 

Reavaluació

La reavaluació consisteix en una prova teoricopràctica que es fa en el període acadèmic que estableixi el centre. Per poder fer la reavaluació de l’avaluació continuada l’alumne ha d’haver presentat les dues activitats pràctiques i haver-se presentat a l’examen teoricopràctic.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en un examen configurat en dues parts, una de teoria i una altra de pràctica, al final del semestre. Els alumnes que obtinguin una qualificació en l’examen inferior a 5 poden optar a la reavaluació.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a secretaria, si escau, durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

Reavaluació

La reavaluació consisteix en un examen configurat en dues parts, una de teoria i una altra de pràctica, que es fa en el període acadèmic que estableixi el centre. Per poder fer la reavaluació de l’avaluació única l’alumne ha haver-se presentat a l’examen teoricopràctic inicial.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Acera García, Miguel Ángel. Analítica web 2.0. Madrid: Anaya Multimedia, 2014. 304 p.ISBN 9788441535640

Catāleg UB  Enllaç

Barbour, Rosaline S. Los Grupos de discusión en investigación cualitativa. Madrid : Morata, 2007

Catāleg UB  Enllaç

Beck, S.; Manuel, K. Practical research methods for librarians and information professionals. New York: Neal-Schuman, 2008. 309 p. ISBN 978-1-55570-591-6.

Catāleg UB  Enllaç

Cea D’Ancona, M. A. Métodos de encuesta: teoría y práctica, errores y mejora. 1.ª ed. Madrid: Síntesis, 2004. 496 p. ISBN 84-9756-250-X.

Catāleg UB  Enllaç

Clifton, Brian. Advanced web metrics with Google Analytics. 3th ed. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2012. 574 p. ISBN 9781118168448

Catāleg UB  Enllaç

De Vaus, DA (2013). Surveys in Social Research. 6th ed. Australia: Allen & Unwin

Catāleg UB (4a ed. 1999)  Enllaç
Catāleg CCUC (5a ed. 2002)  Enllaç

Farney, Tabatha; McHale, Nina. Web analytics strategies for information professionals: a LITA guide. Chicago: ALA TechSource, 2013. 224 p. ISBN 9781555708979

Catāleg UB  Enllaç

González Teruel, Aurora; Barrios Cerrejón, M. Teresa. Métodos y técnicas para el estudio del comportamiento informacional. Gijón: Trea, 2012. (Biblioetca y administración cultural; 247). ISBN 978-8497-04671-8.

Catāleg UB  Enllaç

Kaushik, Avinash. Analítica web 2.0: el arte de analizar resultados y la ciencia de centrarse en el cliente. Barcelona: Gestión, 2013. 509 p. ISBN 9788498750959

Catāleg UB  Enllaç

Kemelor, Phil. The executive’s guide to web site measurement and testing: a roadmap for maximizing profitability. Falls Church (VA.): PK Web Communications, 2006. X, 182 p. ISBN 978-0-9790685-0-8.

Catāleg UB  Enllaç

Krueger, R. A.; Casey, M.A. Focus groups: a practical guide for applied research. 4th ed.  Thousand Oaks: Sage, 2009. xvi, 215 p. 0-7619-2071-4.

Catāleg UB (4th ed., 2009)  Enllaç

Kvale. S. Las entrevistas en investigación cualitativa. Madrid: Morata, 2011

Catāleg UB  Enllaç

Miller, Stephan A. Piwik web analytics essentials: a complete guide to tracking visitors on your websites, e-commerce shopping carts, and apps using Piwik web analytics. Birmingham: Packt Publishing, 2012. 303 p. ISBN 9781849518482

Catāleg UB  Enllaç

Neuman, W. Lawrence. Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn & Bacon, 2011. 7th ed. viii, 631 p. ISBN: 978-0-205-61596-4.

Catāleg UB  Enllaç

Showers, Ben (ed.). Library analytics and metrics: using data to drive decisions and services. London: Facet Publishing, 2015. 176 p. ISBN 9781856049658

Catāleg UB  Enllaç

Stuart, David. Web metrics for library and information professionals. London: Facet, 2014. 199 p. ISBN 9781856048743

Catāleg UB  Enllaç

Wildemuth, Barbara M. Applications of social research methods to questions in information and library science. Westport (Conn.): Libraries Unlimited, 2009. VII, 421 p. ISBN 978-1-59158-503-9.

Catāleg UB  Enllaç