Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny Centrat en l'Usuari

Codi de l'assignatura: 569085

Curs acadèmic: 2016-2017

Coordinació: Miquel Termens Graells

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

20

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autònom

42.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències específiques

— Capacitat d’analitzar i avaluar les necessitats d’informació i de documentació per crear productes i serveis digitals en l’entorn web.

— Capacitat d’establir i aplicar criteris i indicadors per avaluar productes i serveis digitals.

— Capacitat d’aplicar tècniques de producció i edició de documents digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els fonaments teòrics de la interacció persona-ordinador (HCI), així com la implicació dels aspectes cognitius, motors i perceptius en la interacció.

— Conèixer la metodologia del disseny centrat en l’usuari.

— Conèixer els conceptes d’usabilitat i experiència d’ús.

— Conèixer els diversos mètodes d’avaluació de la usabilitat i com s’apliquen als llocs web.

— Conèixer les diverses tècniques d’anàlisi del comportament dels usuaris en els llocs web i saber aplicar-les.

— Conèixer les diverses mètriques d’anàlisi de la usabilitat als llocs web i saber aplicar-les.

— Aprendre a utilitzar un dispositiu d’eye tracking per a estudis d’usabilitat i user engagement.

— Aprendre a aplicar tests estadístics per analitzar els resultats d’un test d’usuaris.

— Aprendre a presentar un informe d’avaluació d’usabilitat de llocs web.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al disseny centrat en l’usuari (DCU)

1.1. Conceptes: usabilitat, DCU, UX

1.2. El mercat laboral per a perfils d’UX

2. La planificació en el disseny centrat en l’usuari: l’anàlisi de requeriments

2.1. Anàlisi etnogràfica

2.2. Tècnica de persones i escenaris

3. Mètodologies d’avaluació de llocs web

3.1. Introducció

3.2. Tècniques per inspecció: heurística, recorregut cognitiu i avaluació amb persones

3.3. Tècniques per indagació: test amb usuaris

3.4. Mètriques per mesurar la UX

3.5. Estadística per a estudis d’UX

4. Presentació dels informes d’UX

4.1. L’informe escrit

4.2. La presentació oral

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions teoricopràctiques consisteixen en una exposició de la professora i en una activitat individual o en grup de l’alumne.

Les sessions de taller consisteixen en una demostració de l’ús del dispositiu d’eye tracking i el treball en grups reduïts per part dels estudiants.

A partir de la tercera setmana els estudiants treballaran en grups de tres a cinc persones en un projecte d’avaluació que té com a objecte l’estudi de la usabilitat, la interacció, l’experiència d’us i el user engagement d’un lloc web o aplicació mòbil. La professora proposa diversos temes de treball i els alumnes poden proposar també altres temes. S’apliquen totes les tècniques d’avaluació apreses durant el curs. El treball es lliura en forma de paper de congrés i es presenta a classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació està formada per cinc exercicis. Cada un s’aprova si s’obté almenys el 50 % de la puntuació màxima.

— Exercici 1: creació i ús de la tècnica de «persones» i escenaris (1,5 punts)

— Exercici 2: avaluació heurística (1,5 punts)

— Exercici 3: planificació i preparació d’un test d’usuaris (1,5 punts)

— Exercici 4: taller d’estadística per UX (1,5 punts)

— Exercici 5: treball final (4 punts). Avaluació d’un lloc web que inclogui els apartats següents:

• Presentació de l’estudi (0,5 punts)

• Creació de persones (0,5 punts)

• Avaluació heurística (0,5 punts)

• Test d’usuaris

• Planificació (0,5 punts)

• Execució (0,5 punts)

• Resultats estadístics (0,5 punts)

A l’exercici 5 es valora a més:

• La presentació de l’informe escrit (0,5 punts)

• La presentació oral de l’informe (0,5 punts)

 

Avaluació única

Els estudiants que es presentin a aquest tipus d’avaluació han de presentar al final del curs els cinc exercicis.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a secretaria, si escau, durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

Reavaluació

Els alumnes tant d’avaluació continuada com d’única poden optar a una reavaluació de les parts que hagin suspès. Cada exercici es pot reavaluar de forma individual per mitjà d’un examen que consta d’una pregunta teòrica i un supòsit pràctic. Les dues parts han de superar-se per considerar que un exercici està recuperat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Dumas, J.S. and Redish, J. A practical guide to usability testing. Intellect Ltd. 1999

Catàleg UB  Enllaç

Granollers, Toni; Lorés, Jesús; Cañas, José Juan. Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario. UOC, 2005.

Catàleg UB  Enllaç

Krug, S. No me hagas pensar: una aproximación a la usabilidad en la web. Madrid: Prentice Hall, 2001

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB (2ª ed. Pearson Educación, 2006)  Enllaç

Morville, P. and Rosenfeld, L. Information architecture for the world wide web. O’Reilly Media. 2006

Catàleg UB  Enllaç

Nielsen, Jakob; Pernice, Kara. Eyetracking web usability. Berkeley, Calif. : New Riders, 2010

Catàleg UB  Enllaç

Pérez-Montoro, M. Arquitectura de la Información en Entornos Web. Gijón : Ediciones Trea. 2010.

Catàleg UB  Enllaç

Rubin, J. and Chisnell, D. Handbook of Usability Testing: how to plan, design, and conduct effective tests. Indianapolis, Ind. :Wiley Publishing. 2008

Catàleg UB  Enllaç

Spencer, D. Card sorting: Designing usable categories. Brooklyn, N.Y. : Rosenfeld Media. 2009

Catàleg UB  Enllaç
Disponible (accés restringit als usuaris de la UB)  Enllaç

Warfel, T.Z. Prototyping: a practitioner’s guide. Brooklyn, N.Y. : Rosenfeld Media, cop. 2009

Catàleg CCUC  Enllaç

Capítol

Poole, A.; Ball, L.J. Eye Tracking in Human-Computer Interaction and Usability Research: Current Status and Future Prospects. En:  Ghaoui, Claude (Ed.). Encyclopedia of Human Computer Interaction. Hershey (Pa.) [etc.] : Idea Group Reference, cop. 2006, p 211-219

Catàleg UB  Enllaç
Accés al pre-print del capítol  Enllaç

Goldberg, J.H.; Wichansky, A.M. Eye tracking in usability evaluation: A Practitioner’s Guide. En: Hyona, J., Radach, R., Duebel, H (Eds.). The mind’s eye: cognitive and applied aspects of eye movement research. Boston, North-Holland / Elesevier, 2003, p. 573-605.

Catàleg CCUC  Enllaç
Catàleg CCUC ( Accés restringit als usuaris de la UAB )  Enllaç

Article

Bojko, Aga and Stephenson, A. It’s All in the Eye of the User: How eye tracking can help answer usability questions. User Experience, 4:1, 2005. [Consulta: 1 octubre 2014]

En línia   Enllaç

Bojko, Aga. Using Eye Tracking to Compare Web Page Designs: A Case Study. Journal of Usability Studies, 1:3, 2006. [Consulta: 1 octubre 2014]

En línia   Enllaç

Ericsson, K. A. (2002): "Protocol analysis and Verbal Reports on Thinking."  [Consulta: 1 octubre 2014]

En línia  Enllaç

Comunicacions, ponències

Nielsen, J.; Landauer, T. (1993): "A mathematical model of the finding of usability problems," Proceedings of ACM INTERCHI’93 Conference (Abril 1993).  [Consulta: 1 octubre 2014]

En línia  Enllaç

Guan, Z., Lee, S., Cuddihy, E., and Ramey, J. (2006): "The validity of the stimulated retrospective think-aloud method as measured by eye tracking", Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (Abril 2006).  [Consulta: 1 octubre 2014]

En línia  Enllaç

Text electrònic

Barnum, C.M. Usability Testing Essentials: Ready, Set... Test!. Morgan Kaufmann. 2011.  [Consulta: 1 octubre 2014]

En línia  Enllaç

Hassan Montero, Yusef; Herrero Solana, Víctor. Eye-Tracking en Interacción Persona-Ordenador, No Solo Usabilidad, 2007. [Consulta: 1 octubre 2014]

En línia  Enllaç

Pernice, Kara; Nielsen, Jakob. Eyetracking Methodology: 65 Guidelines for How to Conduct and Evaluate Usability Studies Using Eyetracking. [Consulta: 1 octubre 2014]

En línia  Enllaç

Tullis, T. and Albert, W. Measuring the user experience: collecting, analyzing, and presenting usability metrics. Morgan Kaufmann. 2008. [Consulta: 1 octubre 2014]

En línia  Enllaç

Usolab (2007). La aportación del eyetracking en el sector de usabilidad, 2007. [Consulta: 1 octubre 2014]

En línia  Enllaç