Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Posicionament Web (SEO)

Codi de l'assignatura: 569086

Curs acadèmic: 2016-2017

Coordinació: CRISTOFOL ROVIRA FONTANALS

Departament: Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

20

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autònom

42.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències específiques

— Capacitat d’analitzar i avaluar les necessitats d’informació i de documentació per crear productes i serveis digitals en l’entorn web.

— Capacitat d’establir i aplicar criteris i indicadors per avaluar productes i serveis digitals.

— Capacitat d’aplicar tècniques de producció i edició de documents digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Ser capaç d’identificar i analitzar els components d’un sistema de recuperació d’informació.

— Conèixer les fases del procés d’indexació d’un sistema de recuperació d’informació.

— Saber aplicar les tècniques i els mètodes diferents d’indexació de la informació per mitjà de sistemes de recuperació, utilitzant eines d’ús públic.

— Saber analitzar críticament les prestacions de diferents sistemes de recuperació d’informació en funció d’una utilitat concreta.

— Saber aplicar els coneixements en recuperació de la informació per millorar el posicionament de pàgines web en cercadors.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estructura dels sistemes d’indexació i recuperació de la informació

2. Algorismes de posicionament

3. Eines de posicionament

4. Disseny i execució de campanyes de posicionament

5. Eines per administrar campanyes de posicionament

6. Mètriques d’analítica web per al control del posicionament

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per a cada bloc temàtic l’estudiant fa diverses activitats dels tipus següents:

— Un mapa conceptual de síntesi dels continguts de la unitat didàctica.

— Un fòrum de debat.

— Un exercici de comparació de dos productes o serveis de característiques similars disponibles a Internet i relacionats amb la unitat didàctica.

— Un test d’elecció múltiple per cada programa o servei utilitzat.

 

D’altra banda, els estudiants participen en un concurs de posicionament aplicant els coneixements adquirits en un cas concret de pàgina web.

El pes percentual de cada activitat en la nota final de l’assignatura és el següent:

— Activitats, fòrums i mapes conceptuals: 25 %.

— Tests d’elecció múltiple: 15 %.

— Concurs de posicionament: 60 %.


Reavaluació

Per poder optar a la reavaluació els estudiants han d’haver lliurat almenys un 50 % de les activitats de l’avaluació continuada de l’assignatura.

La reavaluació consisteix a lliurar les mateixes activitats indicades en l’avaluació continuada amb les condicions següents:

— Els treballs en grup es fan individualment.

— En els fòrums de discussió cal fer un resum crític de les intervencions dels companys.

El concurs de posicionament no és recuperable. Per substituir-lo cal fer un treball que consisteix en una anàlisi de les campanyes dels companys en el concurs.

El termini de lliurament és l’indicat per a la reavaluació.

 

Avaluació única

En la modalitat d’avaluació única els estudiants han de lliurar les mateixes activitats indicades en l’avaluació continuada d’acord amb les condicions següents:

— Els treballs en grup es fan individualment.

— En els fòrums de discussió cal fer un resum crític de les intervencions dels companys.

— En lloc del concurs de posicionament cal fer un treball que consisteix en una anàlisi de les campanyes fetes pels companys en el concurs.

L’alumnat que vulgui acollir-se al sistema d’avaluació única ho ha de notificar per escrit durant els vint primers dies naturals a comptar des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

Reavaluació

Per poder optar a la reavaluació els estudiants han d’haver lliurat almenys un 50 % de les activitats de l’avaluació única de l’assignatura.

La reavaluació consisteix a lliurar les mateixes activitats indicades en l’avaluació única amb les condicions següents:

—Els treballs en grup es fan individualment.

— En el fòrum de discussió cal fer un resum crític de les intervencions dels companys.

— Es fa un treball que consisteix en una anàlisi de les campanyes fetes pels companys en el concurs de posicionament.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Fernando Maciá Domene. SEO. Técnicas Avanzadas (Social Media). Barcelona: Anaya, 2015

Catàleg UB  Enllaç

Gemma Muñoz Vera; Tristán Elósegui Figueroa. El Arte De Medir. Barcelona: Profit, 2016

Catàleg UB  Enllaç

Ann Handley. Everybody Writes: Your Go-To Guide to Creating Ridiculously Good Content. Haboken, NJ: Wiley, 2014.

Catàleg CCUC  Enllaç

Ryan Holiday. Growth Hacker Marketing. El Futuro del Social Media y la Publicidad. Barcelona: Anaya Multimedia, 2014

Catàleg UB  Enllaç

Helena Casas Tost. Cómo ser primeros en Google sin pagar. Barcelona: Editorial UOC, 2014

Catàleg UB  Enllaç

Eric Enge; Stephan Spencer; Jessie Stricchiola. The Art of SEO: Mastering Search Engine Optimization. Sevastopol, CA: O’Reilly Media, 2015

Catàleg CCUC  Enllaç