Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: MÓrqueting Digital en un Entorn Web

Codi de l'assignatura: 569089

Curs acadŔmic: 2016-2017

Coordinaciˇ: Mari Vßllez Letrado

Departament: Facultat d'Informaciˇ i Mitjans Audiovisuals

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

20

 

-  PrÓctiques d'ordinadors

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge aut˛nom

42.5

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

Competències específiques

— Capacitat d’analitzar i avaluar les necessitats d’informació i de documentació per crear productes i serveis digitals en l’entorn web.

— Capacitat de conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per crear i desenvolupar productes i serveis digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principis teòrics i metodològics de la gestió del màrqueting.

 

— Conèixer les línies generals de l’evolució i les formes més actuals del màrqueting de serveis d’informació.

 

— Fer una anàlisi estratègica de la unitat d’informació i del posicionament corresponent en relació amb la competència des del punt de vista del producte o servei, del cost i de les facilitats per obtenir-lo.

 

— Fer una anàlisi de l’entorn i dels possibles mercats d’un producte o servei.

 

— Dissenyar o redissenyar productes i serveis adequats a l’entorn analitzat.

 

— Crear estratègies de promoció de productes, serveis o activitats mitjançant els instruments adequats de captació o fidelització del mercat.

 

— Dissenyar i executar campanyes de posicionament i de publicitat en cercadors.

 

— Aplicar estratègies de captació de clients per mitjà dels instruments del web 2.0.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Primera part. Els consumidors i els mercats digitals avui

1.1. Branded Content Marketing. Les Content Marketing Platforms

1.2. El consumidor digital o prosumer. How engagement is reshaping business

1.3. Els mercats digitals i l’ecosistema de l’economia digital. Customer journey i customer behaviour

1.4. Mobile commerce

1.5. Social shopping

2. Principals focus de treball del mÓrqueting digital avui

2.1. La investigació de mercats digitals i el social media research / monitoring

2.2. User acquisition: lead generation i growth hack

2.3. Customer centric marketing / Customer experience marketing. Les customer centric platforms. Online communities

2.4. Engagement i ludificació

2.5. Social marketing – segmentació social

2.6. Mobile marketing

2.7. Geomarketing

2.8. Campanyes. Narrativa transmèdia

2.9. Màrqueting digital al 2017

3. Segona part. MÓrqueting en cercadors

3.1. Conceptes bàsics de màrqueting en cercadors

3.2. Disseny d’una campanya de màrqueting en cercadors

3.3. Optimització d’una campanya a Google AdWords

3.4. Millora d’anuncis mitjançant insercions de paraules clau i extensions

3.5. Pàgines d’aterratge i conversions. Càlcul del ROI

3.6. Generació d’informes i microsegmentació

3.7. Campanyes en continguts o de la xarxa de display

3.8. Màrqueting digital en mitjans socials: Facebook i YouTube

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge consisteix en la combinació de classes magistrals, exercicis fets a l’aula (individuals o en grup), treball a la sala d’informàtica, estudi de casos i eventualment xerrades de professionals de prestigi reconegut. Aquestes activitats es complementen amb la lectura d’articles d’interès (molts en anglès) i amb l’elaboració de treballs dirigits i tutelats pel professor.

En la segona part del curs els estudiants formen grups de treball i dissenyen, executen i avaluen una campanya d’AdWords.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en el lliurament de diversos exercicis per a cada tema que s’avalua de manera independent.

— Primera part (40 % de la nota final)

Per a cada bloc temàtic l’estudiant fa diverses activitats que poden ser del tipus següent:

• Creació de continguts web/mòbil.

• Jocs d’estratègia.

Case study.

• Jocs de cartes.

• Activitats de blogging.

• Participació activa a classe i en els fòrums de l’assignatura.

El pes percentual d’aquestes activitats en relació amb la primera part de l’assignatura és:

• Activitats dels temes 1 i 2: 40 %.

• Activitats del tema 3: 60 %.

 

— Segona part (60 % de la nota final)

Per a cada bloc temàtic l’estudiant fa les activitats següents:

• Activitats presencials en grups de treball.

• Activitats individuals no presencials.

• Participació en els fòrums de discussió dels grups de treball.

El pes percentual de cada activitat en la nota d’aquesta segona part és el següent:

• Grups de treball, 40 %.

• No presencials, 40 %.

• Fòrums de discussió, 20 %.

En funció dels canvis que es puguin produir a Internet i a AdWords aquestes activitats i pesos podrien modificar-se.

 

Avaluaciˇ ˙nica

En la modalitat d’avaluació única els estudiants han de lliurar les activitats indicades en l’avaluació continuada, en els terminis i les dates establertes per escrit i penjades en l’aula virtual a l’inici del curs.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

Reavaluació

Per poder optar a la reavaluació els estudiants han d’haver lliurat almenys un 50 % de les activitats de l’avaluació continuada de l’assignatura.

La recuperació consisteix a lliurar les activitats indicades en l’avaluació continuada, en els terminis i les dates establertes per escrit i penjades a l’aula virtual a l’inici del curs i d’acord amb les indicacions següents:

• Els treballs en grup cal fer-los individualment.

• Cal fer un resum crític de les intervencions fetes en els fòrums de discussió.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Jacobson, Howie; McDonald, Kristie. Google AdWords for dummies. 3rd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons; 2012. 383 p. ISBN 978-1-118-11561-9.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Lambert, Larisa. The complete guide to Google AdWords: secrets, techniques, and strategies you can learn to make millions. Ocala, Florida: Atlantic Publishing Group Inc., 2010. 288 p. ISBN 978-1-60138-318-1.

CatÓleg CCUC  Enlla├ž

Marshall, Perry; Todd, Bryan. Ultimate guide to Google AdWords: how to access 100 million people in 10 minutes. Santa Mónica, California: Entrepreneur Press, 2007. xiii, 306 p. ISBN 978-15-9918030-4.

CatÓleg CCUC  Enlla├ž

Klapdor, S. (2013). Effectiveness of online marketing campaigns: An investigation into online multichannel and search engine advertising. Springer Science & Business Media

CatÓleg UB   Enlla├ž