Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Auditoria d'Informaciķ Corporativa

Codi de l'assignatura: 569090

Curs acadčmic: 2016-2017

Coordinaciķ: Miquel Termens Graells

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autōnom

42.5

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

Competències específiques

— Capacitat d’analitzar i avaluar les necessitats d’informació i de documentació per crear productes i serveis digitals en l’entorn web.

— Capacitat d’establir i aplicar criteris i indicadors per avaluar productes i serveis digitals.

— Capacitat d’elaborar i aplicar sistemes per organitzar i gestionar col·leccions i fons digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Reconèixer les tècniques i els mètodes diferents de detecció i d’anàlisi de necessitats, i de consum d’informació.

 

— Entendre en què consisteix l’auditoria de la informació, quines són les potencialitats i els factors crítics d’èxit en la gestió dels recursos informatius i dels serveis d’informació.

 

— Conèixer les fases del procés d’auditoria, com també les metodologies i tècniques per desenvolupar-la i adaptar-la als diferents entorns organitzatius.

 

— Desenvolupar auditories de la informació en el marc de la definició de projectes d’informació digitals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’identificar i analitzar els components de l’entorn mediambiental, intern i corporatiu de les organitzacions i comprendre la rellevància que té en el marc de la definició de continguts digitals, aplicant conceptes de direcció estratègica i d’intel·ligència empresarial.

 

 

Blocs temātics

 

1. Organitzaciķ i entorn

1.1. Identificació dels conceptes estratègics de l’organització

1.2. Elements d’entorn remot i immediat que afecten les organitzacions

1.3. Context intern i corporatiu

1.4. Funcions organitzatives i contingut informacional

1.5. Models de cultura de la informació

1.6. Valor i usos de la informació

1.7. Estudi de casos

2. L’auditoria de la informaciķ com a metodologia per determinar la informaciķ crítica per a una organitzaciķ

2.1. Antecedents i origen del terme

2.2. Definició

2.3. Objectius

2.4. Avantatges de la pràctica

2.5. Abast i contextos d’aplicació

2.6. Fases

2.7. Seguiment i planificació periòdica

2.8. Estudi de casos

3. L’auditoria de la informaciķ en el marc d’implantaciķ o revisiķ de llocs web

3.1. Components de l’auditoria web: auditoria tecnològica, de continguts, d’usabilitat i accessibilitat, de processos i fluxos de treball, de màrqueting i posicionament i retorn de la inversió

3.2. Iniciatives digitals amb aproximacions diferents: portal dels treballadors; vigilància i intel·ligència empresarials

3.3. Estudi de casos

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions teōriques es complementen amb exercicis d’aplicaciķ prāctica i comentari d’estudi de casos, a més de les intervencions dels professionals externs involucrats en la definiciķ de productes i serveis d’informaciķ digitals.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació en modalitat continuada consisteix en dues activitats.

La primera es basa en l’elaboració d’un comentari individual d’un estudi de cas relacionat amb el tema 1, dedicat a l’organització i l’entorn, i representa el 50 % de la nota. La segona activitat és un exercici pràctic d’elaboració d’una proposta argumentada d’auditoria de la informació aplicada a un producte, un servei, una plataforma o una xarxa digital, i representa el 50 % restant de la nota.

Es proporciona, en els dos casos, una pauta orientativa per desenvolupar les activitats, a més dels criteris d’avaluació. Cal aprovar per separat les dues activitats per superar aquesta modalitat d’avaluació. La no-presentació d’alguna de les activitats implica un suspens en la qualificació final.

 

Reavaluació

A l’avaluació continuada, per optar a la reavaluació cal haver obtingut un mínim de 4 en les dues proves escrites individuals. La reavaluació consisteix en la revisió millorada de la segona prova.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació en modalitat única consisteix en un examen en el qual es planteja un cas pràctic que cal resoldre aplicat a una problemàtica de gestió de la informació en entorns digitals

L’alumnat que vulgui acollir-se al sistema d’avaluació única ho ha de notificar per escrit durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

Reavaluació

A l’avaluació única només poden revaluar l’examen els alumnes amb una qualificació igual o superior a 4.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bonsón, E. ; Escobar, T. Certificación y auditoría de la información digital. Madrid: AECA, 2004. (Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad; 4). 72 p. ISBN 84-89959-82-X

Catāleg UB  Enllaç

Case, Donald O. (ed.). Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior. 3rd ed. Bingley, UK: Emerald Publishing Group, 2012. xvi, 491 p. ISBN 978-1-78052-654-6.

Catāleg UB  Enllaç

Choo, Chun Wei. Information management for the intelligent organization: the art of scanning the environment. 3rd ed. Medford, NJ: American Society for Information Science and Technology by Information Today, 2002. xix, 325 p. ISBN 1-57387125-7.

Catāleg UB  Enllaç

Cornella, Alfons. Los recursos de información: ventaja competitiva de las empresas. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 1994. xii,183 p. ISBN 84-481-1814-6.

Catāleg UB  Enllaç

Escorsa, Pere; Maspons, Ramon. De la vigilancia tecnológica a la inteligencia competitiva. Madrid [etc.]: Pearson educación, 2001. xiv, 165 p. ISBN 84-205-3057-3.

Catāleg UB  Enllaç

Gimbert, X. El enfoque estratégico de la empresa: principios y esquemas básicos. Bilbao: Deusto, 2003. 193 p. ISBN 84-234-2025-6.

Catāleg UB  Enllaç

Gimbert, X. Pensar estratégicamente: modelos, conceptos y reflexiones. Barcelona: Deusto, 2010. 301 p. ISBN 978-84-234-2761-1.

Catāleg UB  Enllaç

González Teruel, A. Los estudios de necesidades y usos de la información: fundamentos y perspectivas actuales. Gijón: Trea, 2005. 181 p. ISBN 84-9704-166-6.

Catāleg UB  Enllaç

Henczel, S. The information audit: a practical guide. München: K.G. Saur, 2001. xxiv, 272 p. ISBN 3-598-24367-7.

Catāleg UB  Enllaç

Kirker, T. The web site audit: a complete non-techical assessment of your company’s web site and the strategy behind it. London: Prentice Hall, 2000. 88 p. ISBN 0-271-64941-8.

Catāleg UB  Enllaç

McGee, J.V.; Prusak, L. Managing information strategically. New York: John Wiley & Sons, 1993. (The Ernst & Young information management series). xviii, 244 p. ISBN 0-471-57544-5.

Catāleg UB  Enllaç

Orna, E. Information strategy in practice. London : Gower, 2004. 162 p. ISBN 0-566-08579-8.

Catāleg UB  Enllaç

Orna, E. Practical information policies. 2nd ed. London: Gower, 1999. 375 p. ISBN 0-566-07693-4.

Catāleg UB  Enllaç

Rockley, A.; Kostur, Pamela; Manning, Steve.  Managing enterprise content: a unified content strategy. Indianapolis, Ind: New Riders, 2003. xxii, 565 p. ISBN 0-7357-1306-5.

Catāleg UB  Enllaç

Soy, C. Auditoría de la información : identificar y explotar información en las organizaciones. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2012. 231 p. ISBN 84-9029-173-3.

Catāleg UB  Enllaç

Tredinnick, L. Why intranets fail (and how to fix them): a practical guide for information professionals. Oxford: Chandos Publishing, 2004. 174 p. ISBN 1-84334-068-2.

Catāleg UB  Enllaç