Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Preservació Digital i Projectes de Digitalització

Codi de l'assignatura: 569091

Curs acadèmic: 2016-2017

Coordinació: Miquel Termens Graells

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

32

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autònom

42.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències específiques

— Capacitat d’elaborar i aplicar sistemes per organitzar i gestionar col·leccions i fons digitals.

— Capacitat de conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per crear i desenvolupar productes i serveis digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les amenaces principals de la perdurabilitat dels documents digitals.

 

— Conèixer les principals opcions actuals per aturar la pèrdua d’informació en els suports digitals.

 

— Conèixer les tècniques bàsiques de planificació i control de qualitat de projectes de digitalització.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a elaborar polítiques de preservació digital.

 

— Aprendre a elaborar plecs de condicions per subcontractar projectes de digitalització.

 

— Saber avaluar la qualitat obtinguda en un projecte de digitalització.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Entendre el paper que tenen les metadades per garantir l’accés permanent al contingut dels documents digitals.

 

— Aprendre a planificar projectes de preservació amb criteris de sostenibilitat i motivació institucional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Formats i procediments tècnics de digitalització

2. Planificació de projectes de digitalització

2.1. Planificació de projectes i elaboració de pressupostos

2.2. Control de qualitat

3. Subcontractació de projectes de digitalització

4. Digitalització certificada i segura

5. La problemàtica de la preservació de documents

5.1. Naturalesa dels documents electrònics

5.2. Obsolescència tecnològica

5.3. Problemàtica de la cultura organitzacional

6. La necessitat de la preservació digital

6.1. Obligacions funcionals

6.2. Obligacions normatives

6.3. Reptes institucionals

6.4. El valor evidencial dels documents electrònics

7. Solucions metodològiques

7.1. Els models d’arxiu digital. El model OAIS

7.2. Les metadades: METS i PREMIS

8. Solucions tecnològiques

8.1. Suports: tipologies i limitacions; actualització

8.2. Ingesta de documents en sistemes de preservació

8.3. Migració i emulació

8.4. Arqueologia digital

9. Actuacions preventives i de contingència

9.1. Definició de polítiques de preservació

9.2. Avaluació i certificació de repositoris

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura combina la introducció teòrica que proporciona el professorat amb el treball individual mitjançant exercicis dirigits i presencials, tant a l’aula de teoria com a l’aula d’informàtica, i l’estudi de casos pràctics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Exercicis pràctics obligatoris, que s’han de fer al llarg del curs (60 %).

— Treball d’elaboració d’un producte, a lliurar al final del curs (40 %).

Per aprovar l’assignatura és indispensable aprovar per separat (5 sobre 10) tant el conjunt dels exercicis com el treball. No presentar algun exercici pràctic suposa un zero en aquest exercici. Si no es presenta el treball final suposa una qualificació final de no presentat.

 

Avaluació única

— Examen pràctic a l’aula d’informàtica (60 %).

— Treball d’elaboració d’un producte (40 %).

Per aprovar l’assignatura és indispensable aprovar per separat (5 sobre 10) les dues parts. No presentar-se a una de les proves suposa una qualificació final de no presentat.

 

Reavaluació

En la data fixada per a la reavaluació, l’alumne que tingui exercicis pràctics suspesos es pot avaluar de nou fent nous exercicis a l’aula d’informàtica. L’examen de l’avaluació única també es pot repetir en el cas d’haver-lo suspès.

 

Termini per sol·licitar l’avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a secretaria, si escau, durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLOC DE PRESERVACIÓ

Keefer, Alice; Gallart, Núria. La preservación de recursos digitales: el reto para las bibliotecas del siglo XXI. Barcelona:  UOC, 2007. 230 p. ISBN 978-84-9788-567-6.

Catàleg UB  Enllaç

Serra Serra, Jordi. Los documentos electrónicos: qué son y cómo se tratan. Gijón: Trea, 2008. 187 p. 978-8-84-9704-395-3.

Catàleg UB  Enllaç

Térmens, Miquel. Preservacion digital. Barcelona: UOC, 2013. ISBN 978-84-9029-819-0

Catàleg UB  Enllaç

Norma

Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) [en línia]. Recommended Practice. Magenta Book. Washington DC, Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS), June 2012. Disponible a: <http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf> [Consulta: 6 juliol 2015].

Space data and information transfer systems - Audit and certification of trustworthy digital repositories: ISO 16363. Geneva: ISO, 2012. III, 84 p.

Catàleg UB  Enllaç

Article

Alamillo, Ignacio. "Els riscos a la seguretat dels repositoris electrònics d’arxiu". Lligall, número 28 (2008), p. 9-26. Disponible a: <http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-28-1/389-01-els-riscos-a-la-seguretat-dels-repositoris-electronics-d-arxiu-1/file> [Consujltat: 6 juliol 2015]

Catàleg UB (revista)  Enllaç

Brown, Adrian. “Developing Practical Approaches to Active Preservation.” The International Journal of Digital Curation, núm. 1, vol. 2. (2007). Disponible a: <http://ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/37/10>. [Consulta: 6 juliol 2015].

Comunicacions, ponències

Térmens, Miquel. “Gestión, uso y preservación de contenidos digitales [en línia]: las necesidades técnicas frente a los derechos de propiedad intelectual”.  V Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, Gijón, 2010. Disponible a <http://hdl.handle.net/10421/4841>. [Consulta: 6 juliol 2015].

Pàgina web

Jones, Maggie; Beagrie, Neil. Preservation management of digital materials [en línia]: a handbook. [York]: Digital Preservation Coalition, (2001-). Disponible a: <http://www.dpconline.org/advice/preservationhandbook/reviews/> [Consulta: 6 juliol 2015].

Accés en línia  Enllaç

Digital Preservation Management: Implementing Short-Term Strategies for Long-Term Solutions [en línia]. Cornell University Library, 2003-2006; ICPSR, 2007-2012; MIT Libraries, 2012. Disponible a http://www.dpworkshop.org/ [Consulta:  6 juliol 2015]

Text electrònic

Committee on current records in an electronic environment. Electronic records [en línia]: a workbook for archivists. Paris: International Council on Archives, 2005. 80 p. Disponible a: <http://www.wien2004.ica.org/en/node/30273> [Consulta: 6 juliol 2015]

En línia  Enllaç

Beagrie, Neil [et al.]. Digital preservation policies study. Part 1 [en línia]: Final report. 2008. Disponible a: <http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/preservation/jiscpolicy_p1finalreport.pdf>. [Consulta: 6 juliol 2015]

Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access [en línia]: Sustainable economics for a digital planet: Ensuring long term access to digital information. Final report. 2009. Disponible a: <http://brtf.sdsc.edu/biblio/BRTF_Final_Report.pdf>. [Consulta: 6 juliol 2015]

Caplan, Priscilla. Entender PREMIS [en línia]. Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, 2009. Disponible a: <http://hdl.handle.net/10421/981>. [Consulta: 6 juliol 2015]

Digital Preservation Policies [en línia]: Guidance for archives. 2011. Disponible a: <http://www.cobdc.org/publica/directrius/DirectriusDigitalitzacio.pdf> [Consulta: 6 juliol 2015]

Directrices para la preservación del patrimonio digital [en línia]. Paris: UNESCO, 2003. 186 p. Disponible a: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071s.pdf> [Consulta: 6 juliol 2015]

Gilliland-Swetland, Anne J. Enduring paradigm, new opportunities [en línia]: the value of the archival perspective in the digital environment. Washington: Council on Library and Information Resources, 2000. VI, 37 p. Disponible a: <http://www.clir.org/pubs/reports/pub89/pub89.pdf> [Consulta: 6 juliol 2015]

PoWR [en línia]: the preservation of web resources handbook. 2008. Disponible a: <http://jiscpowr.jiscinvolve.org/wp/files/2008/11/powrhandbookv1.pdf> [Consulta: 6 juliol 2015]

PREMIS data dictionary for preservation metadata [en línia]. v.2, 2008. Disponible a: <http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-2-0.pdf> [Consulta: 6 juliol 2015]

Serra, Jordi. "Development of a digital preservation policy as a business opportunity for consulting and archivists" [en línia]. A: Congrés Internacional d’Arxius Girona 2014: Arxius i Indústries Culturals. Disponible a: <http://www.girona.cat/web/ica2014/ponents/textos/id135.pdf>. [Consultat: 6 juliol 2015]

BLOC DE DIGITALITZACIÓ

CBUC: Estàndards de digitalització [en línia]: requeriments mínims (actualitzats a març de 2013). Barcelona, Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya; Biblioteca de Catalunya; Col·legi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya, 2013. 16 p. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2072/212855>. [Consulta: 6 juliol 2015]

Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative [en línia]: Digitization Activities. Project Planning and Management Outline. Version 1.0. [Washington DC], November 2009. 23 p. Disponible a: <http://digitizationguidelines.gov/guidelines/DigActivities-FADGI-v1-20091104.pdf>. [Consulta: 6 juliol 2015]

Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative [en línia]: Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials: Creation of Raster Image Master Files. [Washington DC], 2010. 96 p. Disponible a: <http://digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI_Still_Image-Tech_Guidelines_2010-08-24.pdf>. [Consulta: 6 juliol 2015]

Guia de digitalització de la Xarxa d’Arxius Comarcals. V. 3.0. [en línia]– 09/06/2010. Barcelona, Generalitat de Catalunya. Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental, 2010. 48 p. Disponible a: <http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGPC/Arxius_i_Gestio_Documental/00_Actualitat/Guia_digitalitzacio_v3/Guia%20de%20digitalitzacio_v3_definitiva_2.pdf>. [Consulta: 6 juliol 2015]

Accés lliure  Enllaç

Pla de digitalització de la cultura a Catalunya [en línia]. Pautes i recomanacions per a l’elaboració d’un projecte de digitalització. Barcelona, Doctodata, maig 2005. 148 p. 2008-05. Disponible a: <http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/Noticies/digitalitzacio_cultura_catalunya/Pautes%20i%20recomanacions.pdf>. [Consulta: 6 juliol 2015].

Accés en línia (2008)  Enllaç

Pla de digitalització de la cultura a Catalunya [en línia]. Informe diagnostic. Barcelona, Doctodata, maig 2005. 121 p. Disponible a: <http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/Noticies/digitalitzacio_cultura_catalunya/Informe_diagnostic.pdf>. [Consulta: 6 juliol 2015].

En línia (2008)  Enllaç

UNESCO [en línia]: Directrius per a projectes de digitalització de col·leccions i fons de domini públic, en especial els de biblioteques i arxius. Barcelona, Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2006. 99 p. Disponible a: <http://archive.ifla.org/VII/s19/pubs/digit-guide-ca.pdf>. [Consulta: 6 juliol 2015]

En línia  Enllaç
Catàleg UB (en línia)  Enllaç

Dollar, Charles M. & Ashley, Lori J. Assessing digital preservation capability using a maturity model process improvement approach [en línia]. White paper, 2013. Disponible a https://docs.google.com/file/d/0BwbqtwrvKHokR3g0RVR4bmNIWjg/edit?usp=sharing