Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Prąctiques

Codi de l'assignatura: 569093

Curs acadčmic: 2016-2017

Coordinació: Miguel Angel Centelles Velilla

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crčdits: 10

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 250

 

Activitats presencials i/o no presencials

204

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

-  Prąctiques externes

Presencial

 

200

Treball tutelat/dirigit

21

Aprenentatge autņnom

25

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

En el moment de matricular-se de les pràctiques, l’alumnat ha de tenir superats cinquanta crèdits del màster de Gestió de Continguts Digitals, entre els quals hi ha d’haver els de l’assignatura Elaboració i Gestió de Projectes.


Requisits

569080 - Elaboració i Gestió de Projectes (Obligatņria)

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

Competències transversals

— Capacitat de treballar en un equip de caràcter multidisciplinari.

 

Competències específiques

— Capacitat d’analitzar i avaluar les necessitats d’informació i de documentació per crear productes i serveis digitals en l’entorn web.

— Capacitat d’establir i aplicar criteris i indicadors per avaluar productes i serveis digitals.

— Capacitat d’elaborar i aplicar sistemes per organitzar i gestionar col·leccions i fons digitals.

— Capacitat de conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per crear i desenvolupar productes i serveis digitals.

— Capacitat d’aplicar tècniques de producció i edició de documents digitals.

— Capacitat d’organitzar i gestionar el disseny i la planificació de productes i serveis digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber aplicar a casos reals els coneixements adquirits a les assignatures del màster.

 

Referits a habilitats, destreses

— Treballar en equips multidisciplinaris, col·laborar-hi i acceptar les aportacions dels altres membres.

— Desenvolupar habilitats negociadores per arribar al procés de presa de decisions en l’equip responsable del projecte.

— Aprendre a seguir una planificació de tasques.

— Saber redactar una memòria documentant el treball fet.

 

 

Blocs temątics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El contingut de l’assignatura consisteix en el desenvolupament de les activitats establertes en el projecte on participa l’estudiant, a partir de la integració de l’estudiant en un equip professional. Aquesta estada té una durada de dues-centes hores. Addicionalment, l’estudiant ha d’elaborar una memòria on ha de reflectir el resultat de les activitats del projecte on ha participat, i ha de mantenir un mínim de dues sessions individuals amb el tutor acadèmic per facilitar la seva orientació i la resolució de dubtes.

Pràctiques és una assignatura molt centrada en l’aprenentatge individual de l’estudiant fora de l’entorn acadèmic, i amb unes exigències d’organització i de calendari d’actuació de l’estudiant diferents de la resta d’assignatures. La informació detallada sobre el procediment a seguir es troba a la Guia del pràcticum i a l’apartat de «Pràctiques» de l’ensenyament del màster universitari de Gestió de Continguts Digitals del web de la Facultat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació la porta a terme el tutor acadèmic, tenint en compte tres elements:

— Un informe d’avaluació de les pràctiques elaborat pel tutor professional, amb un valor del 60 % sobre la qualificació final.

— Una memòria de les pràctiques fetes per l’alumne, amb un valor del 30 % sobre la qualificació final.

— Un informe d’avaluació de les pràctiques elaborat pel tutor acadèmic, amb un valor del 10 % sobre la qualificació final.

En els informes dels tutors professional i acadèmic es tenen en compte, a més de les competències i els objectius establerts en aquest pla docent, les activitats establertes en el programa formatiu de l’alumne.

 

Avaluació śnica

 

Reavaluació

Només es poden presentar a la reavaluació els alumnes que:

— No hagin pogut acabar l’estada de pràctiques dins dels terminis establerts atesa una causa extraordinària i greu, com ara embaràs, intervenció hospitalària i mort d’un parent directe, o

— Hagin obtingut una qualificació de suspens.

Els alumnes que vulguin demanar la reavaluació ho han de sol·licitar per escrit. El coordinador general del màster i el coordinador de pràctiques examinen les sol·licituds i resolen si entren dins d’algun dels casos previstos; també resolen com cal fer la reavaluació en cada cas concret.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Tota la bibliografia del curs.