Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 569094

Curs acadèmic: 2016-2017

Coordinació: Mario Pérez-Montoro Gutiérrez

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 20

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 500

 

Activitats presencials i/o no presencials

5

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

245

Aprenentatge autònom

250

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

En el moment de matricular-se del treball pràctic de fi d’estudis, l’alumnat han de tenir superats cinquanta crèdits del màster de Gestió de Continguts Digitals, entre els quals hi ha d’haver els de l’assignatura Elaboració i Gestió de Projectes.


Requisits

569080 - Elaboració i Gestió de Projectes (Obligatòria)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències transversals

— Capacitat d’expressar-se correctament en públic.


Competències específiques

— Capacitat d’analitzar i avaluar les necessitats d’informació i de documentació per crear productes i serveis digitals en l’entorn web.

— Capacitat d’establir i aplicar criteris i indicadors per avaluar productes i serveis digitals.

— Capacitat d’elaborar i aplicar sistemes per organitzar i gestionar col·leccions i fons digitals.

— Capacitat de conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per crear i desenvolupar productes i serveis digitals.

— Capacitat d’aplicar tècniques de producció i edició de documents digitals.

— Capacitat d’organitzar i gestionar el disseny i la planificació de productes i serveis digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les característiques bàsiques dels projectes i les fases per elaborar-los.

— Identificar les problemàtiques en una organització que poden resoldre’s mitjançant un projecte.

— Conèixer les metodologies de la recerca aplicada i saber-ne avaluar l’adequació per al projecte proposat.

— Conèixer les eines disponibles per elaborar projectes relacionats amb l’entorn digital.

— Saber desglossar les diferents tasques que s’han de dur a terme per elaborar un projecte i ordenar-les en el temps.

— Avaluar econòmicament els recursos necessaris per elaborar un projecte.

— Identificar les fonts ordinàries i extraordinàries de finançament per a un projecte concret.

— Definir els indicadors i la metodologia d’avaluació per al projecte proposat.

 

Referits a habilitats, destreses

— Treballar en equips multidisciplinaris, col·laborar-hi i acceptar les aportacions dels altres membres.

— Desenvolupar habilitats negociadores per arribar al procés de presa de decisions en l’equip responsable del projecte.

— Saber redactar una memòria amb el pla d’acció d’un projecte.

— Saber defensar el pla d’acció d’un projecte davant un comitè avaluador.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Objectius

2. Anàlisi del problema

3. Metodologia aplicada

4. Recursos necessaris: humans, materials, tecnològics, econòmics

5. Pressupost

6. Execució i control

7. Avaluació dels resultats

8. Política de difusió

9. Fonts documentals consultades

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consisteix en l’aprenentatge a partir de l’aplicació del conjunt de coneixements adquirits en el pla d’estudis mitjançant la presentació d’un projecte. Per fer-lo es disposa del guiatge i el suport d’un professor tutor individualitzat, que fa el seguiment de la feina feta. Com a resultat del projecte, l’alumne ha de lliurar una memòria escrita seguint les indicacions establertes i defensar-la davant d’un tribunal en sessió pública.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consisteix en:

— Prova oral d’exposició i defensa pública del projecte, 20 % de ponderació.

— Treballs de l’estudiant: memòries, dossiers, projectes, 80 % de ponderació.

 

Reavaluació

Només es poden presentar a la reavaluació els alumnes que:

— Hagin suspès el TFM (tribunal qualificador) o

— No hagin pogut acabar el TFM dins del termini establert atesa una causa extraordinària i greu, com ara embaràs, intervenció hospitalària i mort d’un parent directe, o

— Hagin rebut l’aprovació del tutor per defensar el treball, però hagin fet un informe favorable a la dedicació feta fins a la data d’entrega del TFM i també es disposi de l’informe favorable.

Els alumnes que vulguin demanar la reavaluació ho han de sol·licitar per escrit. El coordinador general del màster examina les sol·licituds i resol si entren dins d’algun dels casos previstos.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Les fonts metodològiques es donen en l’assignatura Elaboració i Gestió de Projectes (569080). Les fonts específiques de cada treball les proporciona el professor tutor que s’assigni a cada estudiant.