Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aigües Marines

Codi de l'assignatura: 572353

Curs acadèmic: 2016-2017

Coordinació: Anna Sanchez Vidal

Departament: Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

22

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

14

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

23

Aprenentatge autònom

42

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències Bàsiques
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

 

Competències Generals

CG1 - Capacitat per valorar críticament el coneixement, la tecnologia i la informació disponible per a resoldre els problemes relacionats amb el món de l’aigua que es presenten en l’àmbit professional.

CG4 - Ser capaç de participar activament en investigacions i projectes d’innovació en el món de l’aigua.

 

Competències Transversals

CT1 - Capacitat de treball en equips interdisciplinaris.

CT3 - Ser capaç de dissenyar, realitzar i avaluar projectes d’aigües, així com la difusió dels resultats des de l’àmbit jurídic, científic, econòmic i social.

 

Competències Específiques

CE1 - Capacitat per elaborar i avaluar projectes en què l’aigua tingui un paper important així com realitzar l’avaluació de l’impacte ambiental.

CE5 - Capacitat per dur a terme mostreigs d’aigües per a l’anàlisi integral de la qualitat física, química, microbiològica, parasitològica i ecològica de les diferents masses d’aigua per conèixer el funcionament de les masses d’aigua i valorar la qualitat i aptitud per ser utilitzades .

CE8 - Capacitat per utilitzar les eines avançades de tractament dades, incloent tractament estadístic, teledetecció i SIG de les diferents aigües del cicle de l’aigua per a l’avaluació de l’explotació, els usos, la defensa, la gestió integral i sostenible dels recursos hídrics.

CE9 - Capacitat en el maneig d’equips de mesurament de camp i laboratori i de la utilització de sistemes informàtics i electrònics de control i adquisició de dades per a la monitorització del cicle de l’aigua.

CE13 - Capacitat per a dissenyar experiments de laboratori i desenvolupar models analògics.

CE14 - Capacitat per aplicar la legislació i les normatives relacionades amb la temàtica de l’aigua.

CE21 - Capacitat per a avaluar les modificacions que presenta el funcionament natural del cicle de l’aigua com a conseqüència de les accions antròpiques sobre el medi ambient.

CE22 - Capacitat per a identificar i valorar els principals efectes del canvi climàtic sobre les masses d’aigua així com per aplicar les mesures de gestió necessàries per minimitzar les seves conseqüències i per adaptar-s’hi.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


En superar l’assignatura, l’alumne ha de:
Entendre l’origen, composició i dinàmica de les masses d’aigua oceàniques i regionals més properes (mar Mediterrània).
Entendre els mecanismes d’entrada de materials (incloent contaminants) als oceans i els processos que afecten a la seva distribució temporal i espacial, així com els principals mecanismes de remediació.
Establir relacions entre processos físics, químics i biològics que tenen lloc a les masses d’aigua oceàniques, amb especial referència al cicle del carboni i els processos que controlen la captura i emissió de diòxid de carboni, així com l’impacte de les emissions antropogèniques i el canvi climàtic sobre els mateixos.
 
Referits a coneixements:
Conèixer les tecnologies més comunes i avançades d’aplicació en estudis d’oceanografia, tan de mar com de laboratori. Saber representar gràficament conjunts de dades oceàniques.
 
Referits a habilitats, destreses:
Ser capaç de programar una sortida de camp o campanya oceanogràfica per a la recollida i posterior anàlisis químic, físic i biològic d’aigües marines .
Llegir críticament lectura especialitzada i expressar els coneixements adquirits amb claredat i amb un vocabulari adequat.
 
Referits a actituds, valors i normes:
Participar activament en el dinamisme de la classe amb el conjunt d’alumnes, aportant dubtes i experiències que puguin ser d’interès per a tothom.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc 1
Geologia i física dels oceans

*  
Perspectiva històrica de l’aigua marina i historia geològica de les conques oceàniques.
Fisicoquímica de l’aigua marina: temperatura, salinitat i densitat.
Circulació oceànica i regional superficial, profunda.
Mètodes i tècniques en oceanografia física.
Fonts i tipus dels sediments marins, distribució i fenòmens de transport.
Mètodes i tècniques en geologia marina.
Estudis hidrosedimentari. Exemples
 

2. Bloc 2
Cicles biogeoquímics

*  
Les aigües marines com a sistema biogeoquímic.
Ecosistemes marins i cicles biològics. El cicle del C als oceans.
Interaccions oceà – litosfera – atmosfera.
Mètodes i tècniques en biogeoquímica marina.

3. Bloc 3
El litoral

*  
El domini litoral, geodiversitat i dinàmica marina. L’arribada de les aigües continentals al mar, dinàmica i interacció amb l’aigua marina.
Els sistemes hídrics litorals: deltes, estuaris, maresmes i platges. Exemples.
Tècniques de control i xarxes d’alerta.Transport Litoral. Exemples.

4. Bloc 4.
Contaminació marina i Canvi Climàtic

*  
Contaminació marina i accions correctores I. Inputs terrestres.
Contaminació marina i accions correctores II. Altres inputs.
Presentació dels treballs I.
Presentació dels treballs II.

5. Bloc 5
Legislació

*  
Legislació de les aigües marines

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials:

A més del contingut teòric (veure programa) exposat de forma presencial, hi ha un seguit de temes teòric-pràctics (TP del programa) en els que a més del contingut teòric es realitzen activitats de problemes, discussió de casos reals o suposats o metodològics, en els que l’alumne ha de participar individualment o en grup, així com en activitats que enllacin amb altres matèries del programa, com en el cas de la hidrogeologia de sistemes costaners, o l’aigua atmosfèrica.

 

Activitats dirigides:

L’alumne haurà de desenvolupar un treball monogràfic que ell mateix pot escollir dins d’un ventall de temes de la matèria (o transversal amb d’altres assignatures), o proposat pels professors, si és el cas. La direcció consisteix en un assessorament personalitzat (presencial o via telemàtica) i en l’anàlisi final del treball.

 

Activitats autònomes:

A més de la realització del treball monogràfic, l’alumne ha de participar en les consultes de treballs, bibliografia etc, recomanats per a aprofundir els coneixements necessaris.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació Continuada en funció de l’activitat presencial avaluable de: prova escrita (60%), pràctiques (30%) i treball monogràfic (30%)

Reavaluació: prova escrita final

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Oceanography Course Team. Seawater: Its Composition, Properties and Behaviour. Open University & Pergamon Press. ISBN 0750637153.

Oceanography Course Team. Ocean Circulation. Open University & Pergamon Press. ISBN 0750652780.

Oceanography Course Team. Waves, Tides and Shallow-Water Processes. Open University & Pergamon Press. ISBN 10-0750642815.

Oceanography Course Team. Ocean Chemistry and Deep-Sea Sediments. Open University & Pergamon Press. ISBN 0080363733.

Pàgina web

Programa Ocean Data View http://odv.awi.de/