Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: AnÓlisi i Mostreig

Codi de l'assignatura: 572355

Curs acadŔmic: 2016-2017

Coordinaciˇ: Jose Fermin Lopez Sanchez

Departament: Departament d'Enginyeria QuÝmica i QuÝmica AnalÝtica

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

20

 

-  PrÓctiques de laboratori

Presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per a la resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts i en contexts multidisciplinaris relacionats amb la seva àrea d’estudi

 


Capacitat per emprar eines avançades d’anàlisi química, isotòpic, microbiològic i parasitològic de l’aigua i per avaluar els resultats obtinguts amb les tècniques analítiques emprades.

 


Capacitat per a portar a terme l’anàlisi i el mostreig de les diferents masses s’aigua per determinar la qualitat física, química, microbiològica, parasitològica i ecològica per tal de coneìxer el seu funcionament i valorar la seves possibles utilitzacions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Saber mostrejar i dur a terme l’anàlisi integral de l’aigua de les diferents masses d’aigua del cicle de l’aigua, des del punt de vista químic, isotòpic i biològic per conèixer el seu funcionament, valorar la seva qualitat i avaluar la seva aptitud per ser utilitzada.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Bloc te˛ric

1.1. Conceptes generals relatius a la qualitat.

Sistema de Gestió de la qualitat. Normalització, certificació i acreditació. Documentació del sistema de la qualitat. Traçabilitat. Validació de mètodes. Avaluació de la incertesa dels resultats. Materials de referència i exercicis d’intercomparació.

1.2. Mètodes analítics fisicoquímics.

Classificació . Escales de treball. Nivells de concentració: anàlisi de traces. El procés analític. Determinació de paràmetres químics que defineixen la qualitat química de l’aigua: paràmetres globals i específics. Anàlisi organolèptica. Mesures analítiques in situ. Mètodes per a la determinació de contaminants orgànics i inorgànics. Mètodes d’anàlisi isotòpica i de radionúclids.

1.3. Mètodes d’anàlisi microbiològica.

Paràmetres globals i específics. Mètodes per a la determinació de microorganismes model i patògens. Nivells de concentració. Anàlisi de bacteris, fongs i virus. Anàlisi microbiològica en temps real. Recreixement. Utillatge i fungible per a tècniques analítiques clàssiques. Mètodes quantals. Mètodes d’observació. Detecció in situ per a tècniques microscòpiques. Enumeració directa. Tècniques microscòpiques avançades. Mètodes fisiològics. Assaigs enzimàtics. Mètodes immunològics. Mètodes basats en àcids nucleics. Bioassaigs. Cultius cel·lulars. Gestió de residus específics.
 

1.4. Mètode d’anàlisi parasitològica.

Tècniques de mostreig, de concentració, d’aïllament i d’identificació. Caracterització morfològica i morfomètrica. Tècniques microscòpiques, immunològiques i moleculars. Determinació de la viabilitat. Detecció de paràsits que es multipliquen en el medi aquàtic: amebes de vida lliure i paràsits que utilitzen el medi aquàtic com a vehicle. Equipament i material específics en l’anàlisi parasitològica. Tècniques d’observació a microscopia . Tincions. Microscopia electrònica per a ús específic. Tècniques analítiques immunològiques i enzimàtiques. Detecció d’àcids nucleics. Cultius cel·lulars.

 

2. Bloc prÓctiques de laboratori

2.1. Laboratori de Química

2.2. Laboratori de Microbiologia.

2.3. Laboratori de Parasitologia.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


- Classes magistrals: Exposició dels continguts de l’assignatura per part del professor.

- Classes pràctiques: Aplicar a nivell pràctic, per part dels alumnes i sota la direcció del professor, els coneixements impartits en les classes magistrals amb la realització d’experiments de laboratori químic i biològic. Es tracta que l’alumne adquireixi les habilitats necessàries per dur a terme treballs professionals de caràcter aplicat.

- Visita: Activitat d’un grup d’estudiants, dirigida pel professorat, que consisteix a anar a veure un determinat lloc per obtenir informació directa que afavoreixi el procés d’aprenentatge.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà a partir de la feina feta als diferents blocs de la
següent forma:
• Introducció-Anàlisi fisicoquímica: 50%
• Anàlisi microbiològica:30%
• Anàlisi parasitològica: 20%
A cadascun dels blocs la qualificació s’obtindrà a partir dels exercicis, treballs, presentacions i/o exàmens que es realitzin.


Reavaluació
En cas que el la qualificació final sigui de suspens es podrà recuperar l’avaluació mitjançant la
presentació d’un treball o la realització d’una prova escrita a criteri dels professors de l’assignatura.

 

Avaluaciˇ ˙nica

La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà a partir d’una prova de síntesi al final del semestre,
que proporcionarà el 100 % de la qualificació.


Reavaluació
En cas que el la qualificació final sigui de suspens es podrà recuperar l’avaluació mitjançant la
presentació d’un treball o la realització d’una prova escrita a criteri dels professors de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales. Madrid : Díaz de Santos, 1992.

LIGHTFOOT, N.F.; MAIER, E.A. (eds.). Microbiological analysis of food and water : guidelines for quality
assurance. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1998.

PRICHARD, E. (coord.). Analytical measurement terminology : handbook of terms used in quality
assurance of analytical measurement. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2001.

COMPAÑÓ, R.; RÍOS, Á. Garantía de la calidad en los laboratorios analíticos. Madrid : Síntesis, DL
2002.

GARFIELD, F.M.; KLESTA, E.; HIRSCH, J. Quality assurance principles for analytical
laboratories.Gaithersburg (Md.) : AOAC International, cop. 2000.

ALVEAL, K. ET AL. Manual de métodos ficológicos. Concepción : Universidad de Concepción, 1995.

CHAVE, P.A. The EU water framework directive : an introduction. London : IWA Publishing, 2001.

FROMAN, B. El manual de la calidad : referencia básica en un sistema de gestión de la calidad. Madrid :
AENOR, 1995. Publicación técnica.

REVOIL, G. Calidad en los laboratorios de calibraciones y ensayos : mejora de los procesos. Madrid :
Ediciones AENOR, cop. 2003.

SAGRADO, S. ET AL. Manual práctico de calidad en los laboratorios : enfoque ISO 17025. Madrid :
Ediciones AENOR, cop. 2004.

Norma

AENOR. UNE-EN ISO/IEC 17025 : requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de
ensayo y calibración : ISO/IEC 17025:1999. Madrid : AENOR, 2000.

Legislaciˇ

DIARI OFICIAL DE LES COMUNITATS EUROPEES. Directiva 98/83/CE del Consejo, 3 de noviembre de
1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

PÓgina web

LGC, Laboratory of the Government Chemist. The Office of Reference Materials. Disponible
a: http://www.lgc.co.uk/ [Consulta: gener 2015].

ISO, International Standard Organisation. Disponible a: http://www.iso.org/iso/home.htm [Consulta:
gener 2015].

Sociedad Española de Garantía de Calidad en Investigación. Disponible
a: http://www.segcib.org/ [Consulta: gener 2015].

Agència de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB. Disponible a: http://www.ub.es
/ossma/ [Consulta: gener 2015].

ENAC, Entidad Nacional de Acreditación. Disponible a: http://www.enac.es/web/enac/inicio [Consulta: gener 2015].

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación. Disponible a: http://www.aenor.es
/desarrollo/inicio/home/home.asp [Consulta: gener 2015].

CEN, Comisión Europea de Normalización. Disponible a: http://www.cen.eu/cen/pages
/default.aspx [Consulta: gener 2015].

EA, European co-operation for Accreditation. Disponible a: http://www.europeanaccreditation.
org/ [Consulta: gener 2015].

ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation. Disponible
a: http://www.ilac.org/ [Consulta: gener 2015].

EPTIS, European Proficiency Testing Information System. Disponible a: http://www.eptis.bam.de
/en/index.htm [Consulta: gener 2015]

IRMM, Institute for Reference Materials and Measurements. Disponible a: http://irmm.jrc.ec.europa.eu
/html/homepage.htm [Consulta: gener 2015].

ALGAEBASE, listing the world’s algae. Disponible a: http://www.algaebase.org/ [Consulta: gener
2015].

EPA, US Environmental Protection Agency. Source of EPA Test Methods. Disponible
a: http://www.epa.gov/fem/methcollectns.htm [Consulta: gener 2015].

Text electr˛nic

PAINTER, P.C. Laboratory design: aproved guideline. NCCLS GP18-A, 1998, vol. 18, núm. 3.

AYRES, R.M.; MARA, D.D. Analysis of wastewater for use in agriculture. A laboratory manual of
parasitological and bacteriological techniques. Geneva : WHO, 1996.

EPA 815/R-05-002. Method 1623 : Cryptosporidium and Giardia in Water by Filtration/IMSA/FA.
Desembre 2005 (NSCEP)