Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teories Sociolōgiques

Codi de l'assignatura: 570188

Curs acadčmic: 2017-2018

Coordinaciķ: Jose Ramon Flecha Garcia

Departament: Departament de Sociologia

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

28

 

-  Seminari

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

23

Aprenentatge autōnom

60

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

L’estudiant ha de tenir un coneixement general de les aportacions dels principals autors de la teoria sociològica clàssica i contemporània (ja sigui a través d’assignatures anteriors o mitjançant seminaris teòrics als quals hagi assistit). Els estudiants que no comptin amb aquests coneixements previs han de preparar-se l’assignatura amb un o dos manuals de teoria sociològica.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques 

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

Competències generals

— Capacitat de lideratge, creativitat organitzativa, i capacitat de treball en equip i d’adaptació a entorns de transformació social.

Competències específiques 

— Capacitat per dissenyar un projecte d’investigació sociològica avançada i formular preguntes de recerca originals i rellevants per analitzar l’estructura de les societats i els principals problemes socials que les afecten.

— Capacitat per aplicar el coneixement teòric rellevant per desenvolupar projectes d’investigació en les diferents àrees de l’anàlisi sociològica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Durant el curs, l’alumnat ha d’assolir els objectius següents:
— Examinar els elements clau de les teories sociològiques en la recerca actual de les ciències socials.
— Analitzar l’aplicació dels avenços teòrics de la comunitat científica internacional i el debat generat tenint en compte:
• Els principals programes de recerca (programes en el marc de la UE, etc.).
• Les publicacions d’alt impacte en ciències socials.
• La sociologia professional, crítica i pública.

 

Referits a habilitats, destreses

L’alumnat també ha de complir els objectius següents:
— Desenvolupar les habilitats analítiques per relacionar diferents perspectives i desenvolupaments teòrics específics.
— Millorar la capacitat d’utilitzar els elements fonamentals de les teories sociològiques per analitzar els problemes socials actuals com ara la immigració, la pobresa i les relacions de gènere.

 

 

Blocs temātics

 

1. Paper de la teoria sociolōgica en la sociologia pública

1.1. Debat actual sobre el concepte de sociologia pública de Burawoy

1.2. Sociologia pública i professional, crítica i política

1.3. Ciències socials, govern i participació pública

1.4. Nou programa per a la sociologia internacional

2. Rellevāncia actual de les contribucions de Weber i Durkheim

2.1. Pèrdua de sentit i desencantament en les societats de la informació

2.2. Racionalització, economia capitalista i estats moderns

2.3. Burocratització, corporativisme i estat del benestar

2.4. Solidaritat, divisió del treball i religió: conceptes de Durkheim i cohesió social en la societat contemporània

3. Rellevāncia actual de les contribucions funcionalistes

3.1. Una teoria per a la consolidació de la democràcia: el concepte de Parsons de comunitat social

3.2. El paper de la perspectiva sistèmica en el treball dels sociòlegs

3.3. Teories d’abast mitjà (middle range) de la sociologia actual

3.4. Conceptes mertonians utilitzats pels sociòlegs

4. Nou plantejament de la teoria dels actes de parla

4.1. Teoria dels actes de parla i vessant lingüística i dialògica en les ciències socials

4.2. Anàlisi dels actes de parla en els treballs sociològics

4.3. Diferències entre les nocions de Searle, Austin, Chomsky i Habermas sobre el llenguatge en les ciències socials

4.4. Els actes de parla i els actes comunicatius en l’anàlisi de les desigualtats socials

5. Societat del risc i modernitzaciķ reflexiva

5.1. Individualització i construcció de la biografia pròpia

5.2. Tres posicions en la modernització reflexiva: Beck, Giddens i Lash

5.3. Contribucions de la societat del risc a la tasca dels sociòlegs

5.4. Contribucions de la modernització reflexiva per comprendre els grups amb què treballen els sociòlegs

6. Teoria de l’acciķ comunicativa

6.1. Una raó per a l’acció comunicativa contra l’anunci del final de la història: ideologies i metateories

6.2. Acció comunicativa i treball dels sociòlegs

6.3. Crítica a la sociologia de les perspectives desconstruccionistes en sociologia

6.4. Aportacions de la perspectiva comunicativa a l’anàlisi de les desigualtats

7. Projecte de les utopies reals

7.1. Una raó contemporània per a la ciència social emancipadora

7.2. Concepte d’utopia real de Wright i teoria de la transformació

7.3. Previsió d’alternatives als elements clau de l’estructura social

7.4. Rellevància del marc d’utopies reals de la Universitat de Wisconsin, l’Associació Americana de Sociologia (ASA) i el treball dels sociòlegs

8. Crisi i renovaciķ de la teoria sociolōgica des del 1970

8.1. Anthony Giddens, The constitution of society

8.2. Peter Wagner, The future of sociology: understanding the transformations of the social, Trento: Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, quaderno 43, http://web.unitn.it/files/quad43.pdf

9. Teoria del canvi social (I)

9.1. Marshall Shalins (1985). Islands of History. Chicago: University of Chicago Press (secció per seleccionar)

9.2. Lynn Hunt (2010). «The French Revolution in Global Context» en David Armitage i Sanjay Subrahmanyam, The Age of Revolutions in Global Context c. 1760-1840. London: Palgrave

9.3. William Sewell (2005). Logics of history: social theory and social transformations. Chicago: The University of Chicago Press (capítols 3 i 8)

10. Teoria del canvi social (II)

10.1. Joseph Conrad, Heart of Darkness

10.2. Peter Wagner, Modernity as experience and interpretation, capítol 13

11. Modernitat

11.1. Joseph Conrad, Heart of Darkness

11.2. Peter Wagner, Modernity: understanding the present, Cambridge: Polity, 2012, cap. 1, 2 i 3

12. Democrācia

12.1. Cornelius Castoriadis, «Democracy as procedure and democracy as a regime», Constellations, 1997, vol. 4, núm. 1, 1997 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8675.00032/pdf

12.2. Claude Lefort, Democracy and political theory, Cambridge: Polity, 1991, capítol «The question of democracy»

12.3. Peter Wagner, «Transformations of democracy», forthcoming in Johann Arnason, Kurt Raaflaub, and Peter Wagner, ed., The Greek polis and the invention of democracy, Oxford: Blackwell

13. Capitalisme

13.1. Luc Boltanski and Eve Chiapello, «Le nouvel esprit du capitalisme», Paris: Gallimard, 1999 (reviews in New Left Review, 2000, and European Journal of Social Theory, 2000)

13.2. Peter Hall and David Soskice, Varieties of capitalism, Oxford: Oxford University Press, 2000, «Introduction»

13.3. Peter Wagner, «Democracy and capitalism in Europe, Brazil, and South Africa», forthcoming in David Casassas and Peter Wagner, ed., Economic modernity in the 21st century

14. Constelˇlacions de la modernitat contemporānia

14.1. Ivor Chipkin, «Middle classing in Roodepoort: solidarity and modernity in contemporary South Africa», forthcoming in Gerard Rosich and Peter Wagner, ed., Political modernity in the 21st century

14.2. Lynn Hunt, «Modernity’s failings, political claims and intermediate concepts», American Historical Review, vol. 116, núm. 3, June 2011

14.3. Leda Maria Paulani, «Modernity and capitalist progress: programs of compensatory income and the ascension of new middle classes in Brazil», forthcoming in David Casassas and Peter Wagner, ed., Economic modernity in the 21st century

14.4. Peter Wagner, «Modernity and critique: elements of a world-sociology», en preparació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es desenvolupa mitjançant classes teòriques presencials, debats teòrics a partir de lectures suggerides, presentació d’exemples de projectes de recerca en curs (R+D, RTD) i treballs que consisteixen en la revisió detallada d’un dels autors explicats a classe i que apareixen en la bibliografia recomanada. L’alumnat s’ha de preparar les lectures proposades per a cada classe per poder participar en els debats consegüents. Es demana a un o dos estudiants que iniciïn el debat amb una presentació del tema, fet que serveix de punt de partida per al debat. Les lectures recomanades són en el Campus Virtual. La participació en el debat de classe i en els fòrums virtuals és obligatòria.

Els professors són el Dr. Ramón Flecha i el Dr. Peter Wagner. El Dr. Flecha imparteix la docència dels set primers blocs temàtics i el Dr. Wagner, la dels altres set.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’estudiant és avaluat de manera continuada, tenint en compte els aspectes següents:

— Capacitat per relacionar teories sociològiques amb la recerca actual en l’àmbit de les ciències socials.

— Capacitat de reflexió, adquirida a través de la lectura detallada d’un llibre de la bibliografia recomanada.

L’estudiant ha de redactar dos comentaris breus que ha de presentar al professorat, un de la primera part de l’assignatura per lliurar al Dr. Flecha i un altre de la segona part per al Dr. Wagner. Per a cada comentari, l’estudiant ha de fer una anàlisi detallada dels desenvolupaments teòrics d’un dels autors que hi ha a la bibliografia recomanada, i utilitzar aquest marc teòric com a base per a la discussió del tema que li agradaria investigar com a preparació de la tesi. L’estudiant que ho sol·liciti té l’oportunitat de comentar l’esquema de cada treball amb el professor corresponent en una sessió de tutoria. La nota final la posa l’equip de professors de l’assignatura tenint en compte que la nota de cadascuna de les parts representa el 50 % de la nota final. L’avaluació també té en compte la participació en els debats a classe.

L’estudiant que després de la publicació de les qualificacions finals no hagi superat l’assignatura pot optar a una reavaluació dins del període establert. El contingut, procediment i criteris de l’activitat (o activitats) de reavaluació són els que es fixen per a l’avaluació única.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació de l’assignatura és continuada, però l’estudiant que no pugui seguir-la es pot acollir a l’avaluació única, lliurant dins del període establert el paper oficial per optar a aquesta avaluació.

L’avaluació única consisteix en un examen final sobre el contingut de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Beck, Ulrich; Giddens, Anthony; Lash, Scott (1994). Reflexive modernization: politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Cambridge: Polity Press.

Catāleg UB   Enllaç
Catāleg UB (Editorial: Stanford University Press)  Enllaç

Boltanski, Luc (2009). De la critique: précis d’une sociologie de l’émancipation. Paris: Gallimard

Catāleg UB  Enllaç
Catpaleg UB (Ediciķ en anglčs)  Enllaç

Boltanski, Luc; Chiapello, Ève (1999). Le nouvel esprit du capitalisme. Paris: Gallimard.

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB (Ediciķ en castellā)  Enllaç

Boltanski, Luc; Thévenot, Laurent (2006). On justification: economies of worth. Princeton (USA); Oxford (UK): Princeton University Press.

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB (Ediciķ de 1991 en francčs)  Enllaç

Clawson, Dan; Gerstel, Naomi; Misra, Joya; Stokes, Randall; Zussman, Robert (eds.) (2007). Public sociology: fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the twenty-first century. Berkeley (California): University of California Press.

Catāleg UB  Enllaç

Durkheim. Émile (2003). Las formas elementales de la vida religiosa: el sistema totémico en Australia. Madrid: Alianza.

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB (2a ed., en francčs, 1925)  Enllaç

Flecha, Ramón; Gomez, Jesús; Puigvert, Lídia (2003). Contemporary sociological theory. Collection Counterpoints; 250. New York: Lang.

Catāleg UB  Enllaç

Giddens, Anthony (1984). The constitution of society: outline of a theory of structuration. Berkeley (California): University of California Press.

Catāleg UB  Enllaç

Habermas, Jürgen (1984). The theory of communicative action. Boston: Beacon Press.

Catāleg UB  Enllaç

Touraine, Alain (2005). Un nuevo paradigma: para comprender el mundo de hoy. Colección Paidós estado y sociedad; 135. Barcelona: Paidós.

Catāleg UB  Enllaç

Merton, Robert King (1957). Social theory and social structure. Glencoe (United Kingdom): The Free Press of Glencoe.

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB (Ed.1968)  Enllaç

Parsons, Talcott (1964). The social system. New York: Free Press.

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB (Ediciķ en castellā)  Enllaç

Sewell, William Hamilton (2005). Logics of history: social theory and social transformations. Chicago: University of Chicago Press.

Catāleg UB  Enllaç

Shalins, Marshall David (1985). Islands of history. Chicago: University of Chicago Press.

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB (Ediciķ en castellā)  Enllaç

Wagner, Peter (2008). Modernity as experience and interpretation: a new sociology of modernity. Cambridge: Polity Press.

Catāleg UB  Enllaç

Wagner, Peter (2001). A history and theory of the social sciences: not all that is solid melts into air. London: Sage.

Catāleg UB  Enllaç

Weber, Max (1964). Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. 2 vol. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Catāleg UB  Enllaç

Wright, Erik Olin (2010). Envisioning real utopias. London: Verso.

Catāleg UB  Enllaç

Wagner, Peter (2012). Modernity: understanding the present. Cambridge: Polity.

Catāleg UB  Enllaç

Capítol

Wagner, Peter (2013). “Transformations of democracy: towards a history of political thought and practice in long-term perspective”. A: Arnason, Johann P.; Raaflaub, Kurt A.; Wagner, Peter (eds.). The greek polis and the invention of democracy: a politico-cultural transformation and its interpretations. Malden (Massachusetts): Wiley-Blackwell. 47-68 p. (Chapter 2).  Enllaç


(Chapter 2)  Enllaç

Hunt, Lynn (2010). “The french revolution in global context”. A: Armitage, David; Subrahmanyam, Sanjay (eds.). The age of revolutions in global context, c. 1760-1840. New York: Palgrave Macmillan.

  Enllaç

Article

Wagner, Peter (2011). The democratic crisis of capitalism: reflections on political and economic modernity in Europe. LEQS Discussion Paper Series; 44 (December 2011). The London School Economics and Political Science.  Enllaç

Burawoy, Michael (2008). "What is to be done?: theses on the degradation of social existence in a globalizing world". Current Sociology, vol. 56, num. 3, pp. 351-359.  Enllaç


http://csi.sagepub.com/content/56/3/351.full.pdf+html  Enllaç

Burawoy, Michael (2005). "For public sociology". American Sociological Review, vol. 70, num. 1 (February 2005), pp. 4-28.  Enllaç


http://www.jstor.org/stable/4145348  Enllaç

Flecha, Ramon; Soler, Marta (2014). "Communicative methodology: successful actions and dialogic democracy". Current Sociology, vol. 62, num. 2 (March 2014), pp. 232-242.  Enllaç


http://csi.sagepub.com/content/62/2/232?etoc  Enllaç