Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tčcniques d'Investigaciķ Social I

Codi de l'assignatura: 570190

Curs acadčmic: 2017-2018

Coordinaciķ: Alberto Martin Perez

Departament: Departament de Sociologia

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

40

 

 

Recomanacions

 

Es recomana dominar l’anglès, com a mínim a nivell de comprensió lectora de textos acadèmics i científics.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de lideratge, creativitat organitzativa, i capacitat de treball en equip i d’adaptació a entorns de transformació social.

— Capacitat creativa i emprenedora necessària per formular, dissenyar i gestionar projectes, així com per buscar i integrar coneixements i actituds per fer propostes de canvi i innovació.

 

Competències específiques

— Capacitat per dissenyar un projecte d’investigació sociològica avançada i formular preguntes de recerca originals i rellevants per analitzar l’estructura de les societats i els principals problemes socials que les afecten.

— Capacitat per obtenir informació procedent de diverses fonts, elaborar indicadors i aplicar metodologies quantitatives i qualitatives avançades per resoldre problemes d’investigació en l’àmbit de l’anàlisi sociològica.

— Capacitat per desenvolupar, implementar i gestionar de manera autònoma projectes professionals en el camp de la innovació social i de la resolució de problemes socials en diferents contextos institucionals.

— Capacitat per aplicar el coneixement teòric rellevant per desenvolupar projectes d’investigació en les diferents àrees de l’anàlisi sociològica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Dominar el procés de disseny de la investigació social: definició de problemes d’investigació, decisions metodològiques, valoració de la rellevància i l’impacte esperat de la investigació, anticipació de resultats i consideració dels aspectes ètics i de responsabilitat de la investigació social.

— Identificar i conèixer la literatura científica rellevant per al disseny i la pràctica d’una investigació real.

— Distingir les diferents perspectives i mètodes de la investigació social i les tècniques aplicables a diferents decisions metodològiques.

— Discernir les tècniques més apropiades per als diferents objectius i característiques dels múltiples contextos d’investigacions sociològiques.

— Conèixer i utilitzar les diferents tècniques qualitatives d’investigació social: documentació, observació i producció de discursos.

— Comprendre la relació entre les tècniques i la resta d’elements del disseny de la investigació, i saber interpretar les diferents tipologies de resultats possibles.

— Conèixer i utilitzar els principals procediments d’anàlisi de la informació i discursos obtinguts mitjançant tècniques qualitatives de la investigació social.

— Valorar i reflexionar sobre la importància del paper de l’investigador social en el procés d’investigació, amb una incidència especial en els aspectes ètics i de responsabilitat propis de la investigació social.

 

Referits a habilitats, destreses

— Programar, dissenyar i dur a terme una investigació sociològica.

— Identificar problemes d’investigació de rellevància sociològica.

— Elaborar preguntes d’investigació sociològica.

— Adoptar decisions metodològiques d’investigació que permetin abordar els problemes i preguntes plantejats.

— Dissenyar i aplicar les tècniques qualitatives d’investigació social.

— Analitzar científicament la informació sociològica.

— Elaborar i redactar conclusions científiques, i aplicar i interpretar els resultats de la investigació.

— Dissenyar propostes d’ús del coneixement generat i avaluar-ne l’impacte.

— Adquirir habilitat en l’ús de les opcions que aporta cada tècnica estudiada i en la seva selecció, interpretació i comparació.

— Preveure i solucionar els problemes plantejats en l’ús de les tècniques d’investigació.

— Obtenir destresa en l’ús de les eines informàtiques disponibles com a suport a l’anàlisi qualitativa.

 

 

Blocs temātics

 

1. Perspectives, estratčgies i disseny de la investigaciķ social

1.1. Perspectives i estratègies de la investigació social

1.2. El disseny de la investigació

1.3. Investigació, participació, acció i avaluació

1.4. El paper de l’investigador i la reflexivitat

1.5. El paper de les persones i grups investigats en la investigació social

1.6. Ètica i responsabilitat de la investigació social

1.7. L’impacte de la investigació: científic i social

2. La investigaciķ social qualitativa

2.1. La perspectiva qualitativa en sociologia: disseny i estratègies d’investigació

2.2. Tècniques de documentació

— Característiques de la investigació documental: arxius i documents històrics
— Estudi de documents personals
— Etnografia visual (fotografia, vídeo, cine, etc.)
— Documentació en l’era digital

2.3. Tècniques d’observació i participació

— Observació sociològica i etnografia
— El registre d’informació d’observació
— El paper de l’observador i la reflexivitat
— Observació i etnografia virtual/digital

2.4. Tècniques de producció de discursos

— Comunicació i interacció social en la investigació qualitativa
— L’entrevista qualitativa
— El mètode biogràfic
— Dinàmiques de grup i grups de discussió

2.5. L’anàlisi qualitativa

— Paradigmes teòrics i metodològics
— Anàlisi de contingut, anàlisi del discurs, Grounded Theory o teoria fonamentada
— Eines informàtiques de suport a l’anàlisi

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia del curs és eminentment presencial i pràctica. Es combina l’exposició de continguts amb la lectura i el debat de textos i les aportacions metodològiques de la comunitat científica; i també amb propostes de reflexió, discussió col·lectiva i aproximacions pràctiques als procediments de disseny de la investigació social i a la pràctica de les tècniques qualitatives d’investigació.

La idea principal és que els estudiants vagin pensant, dissenyant i elaborant la seva pròpia proposta d’investigació durant tot el curs a mesura que accedeixen a coneixements avançats sobre la investigació social i adquireixen habilitats per dur-la a la pràctica.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació del curs és continuada i consisteix en la demostració de l’acompliment de cada estudiant en tres dimensions principals:

— La identificació d’un tema propi d’investigació, que ha d’incloure la definició del problema, el plantejament de les preguntes i el qüestionament sobre les decisions metodològiques i tècniques pertinents.

— La pràctica i l’execució de les diverses tècniques d’investigació qualitativa estudiades durant el curs, inclosos els mètodes d’anàlisi aplicables.

— La capacitat de reflexió metodològica a partir de l’anàlisi i el debat a classe dels diferents textos bàsics i d’investigació que es treballen durant el curs.

Cadascuna d’aquestes dimensions dona lloc a una evidència d’avaluació, que es valora amb la ponderació següent:

— Treball final de síntesi que desenvolupa la proposta d’investigació plantejada i treballada durant tot el curs (50 % de la nota final).

— Presentació oral i escrita durant el curs dels diferents exercicis pràctics relacionats amb el disseny de la investigació i l’execució de cadascuna de les tècniques d’investigació (30 % de la nota final).

— Presentació oral dels textos metodològics que es debaten a cada sessió, incloent-hi la participació activa en els debats que es generen a classe (20 % de la nota final).

L’estudiant que no supera el curs pot optar a una reavaluació en el període establert per la Coordinació de Màster. El contingut, procediment i criteris de les activitats de reavaluació són les aplicables a l’avaluació única.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en una prova escrita sobre el temari del curs, en la data fixada per la Coordinació de Màster (50 % de la nota final), a més de la presentació per escrit d’un treball final de síntesi que desenvolupi una proposta d’investigació amb metodologia qualitativa (50 %).

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

DENZIN, N., LINCOLN, Y. (eds.) The Sage handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage. 2011.

Catāleg UB  Enllaç

DENZIN, N., LINCOLN, Y. (eds.) Collecting and interpreting qualitative materials. Thousand Oaks, CA: Sage. 2013.

Catāleg UB  Enllaç

CORBIN, J., STRAUSS, A. Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory. Los Angeles, CA: SAGE. 2015.

Catāleg UB  Enllaç

GARCÍA FERRANDO, M., ALVIRA, F., ALONSO, L.E., ESCOBAR, E. (comps.) El Análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación. Cuarta Edición. Madrid: Alianza, 2015

Catāleg UB  Enllaç

VALLES, M.S. Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis, 1997.

Catāleg UB  Enllaç

MILLER, T. et al. Ethics in qualitative research. Los Angeles, CA: Sage. 2012.

Catāleg UB  Enllaç

BOURDIEU, P. El Oficio de científico : ciencia de la ciencia y reflexividad. Barcelona: Anagrama. 2003.

Catāleg UB  Enllaç

IBÁÑEZ, J. Más allá de la sociología: El grupo de discusión, teoría y crítica. Madrid: Siglo XXI. 1986.

Catāleg UB  Enllaç

GLASER, B., STRAUSS, A. The Discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. London : Weidenfeld and Nicolson. 1968.

Catāleg UB  Enllaç

GORDO LÓPEZ, A., SERRANO PASCUAL, A. Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social. Madrid: Pearson-Prentice Hall, 2008.

Catāleg UB  Enllaç

VALLES, M.S. Entrevistas cualitativas. Madrid: CIS. 2014

Catāleg UB  Enllaç

CAÏS, J., FOLGUERA, L., FORMOSO, C. Investigación cualitativa longitudinal. Madrid: CIS. 2014.

Catāleg UB  Enllaç

CONDE, F. Análisis sociológico del sistema de discursos. Madrid: CIS. 2009.

Catāleg UB  Enllaç

GUTIÉRREZ BRITO, J. Dinámica del grupo de discusión. Madrid: CIS. 2008.

Catāleg UB  Enllaç

GARCÍA JORBA, J.M. Diarios de campo. Madrid: CIS. 2000.

Catāleg UB  Enllaç

Revista

Qualitative Inquiry

Qualitative Sociology

Qualitative Research

International Journal of Qualitative Methods

Qualitative Social Work

Forum: Qualitative Social Research

The Qualitative Report

Qualitative Research Journal

Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales

Text electrōnic

Book Series: Studies in Qualitative Methodology