Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Elements de Programació

Codi de l'assignatura: 360140

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Susana Romano Rodriguez

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

(Inclou proves d’avaluació.)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

30

 

(Inclou proves d’avaluació.)

Treball tutelat/dirigit

40

(Feina que es fa a casa: inclou exercicis teoricopràctics i programes en llenguatge C.)

Aprenentatge autònom

50

(Hores d’estudi i de resolució d’exercicis que no cal entregar.)

 

 

Recomanacions

 

Els programes en C que s’hagin d’entregar han de funcionar bé als ordinadors de les aules de la Facultat. Per evitar problemes de compatibilitat, és convenient que els alumnes tinguin instal·lat a casa un sistema operatiu Linux i facin servir el compilador gcc.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per treballar en equip.

   -

Utilitzar recursos bibliogràfics físics i virtuals.

   -

Saber identificar errors en raonaments incorrectes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre els conceptes bàsics sobre ordinadors, algorismes i llenguatges de programació.

 

— Conèixer els elements bàsics d’un llenguatge de programació estructurada: dades, variables, instruccions, etc.

 

— Comprendre els mètodes de representació interna de les dades numèriques en els ordinadors.

 

Referits a habilitats, destreses


— Poder idear algorismes per resoldre problemes senzills i saber escriure’ls mitjançant un llenguatge de programació estructurada i modular, fent servir un estil adequat.

 

— Saber fer servir un entorn de programació Linux per escriure, depurar i explotar programes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ordinadors i programació

1.1. Maquinari (hardware) i programari (software)

1.2. Llenguatges de programació i compiladors

1.3. El llenguatge C i el compilador gcc

2. Programació estructurada

2.1. Estructura general d’un programa

2.2. Dades: tipus, constants i variables. Operadors i expressions. Funcions internes

2.3. Entrada (lectura) i sortida (escriptura)

2.4. Estructures selectives (alternatives o bifurcacions)

2.5. Estructures repetitives (bucles)

3. Programació modular: funcions

3.1. Ús bàsic de funcions

3.2. Pas de paràmetres: per valor i per referència. Introducció als punters

4. Estructures estàtiques de dades

4.1. Vectors (estructures homogènies unidimensionals)

4.2. Matrius (estructures homogènies multidimensionals)

4.3. Estructures heterogènies

5. Codificació interna de dades numèriques

5.1. Mètodes per a enters: mòdul i signe, representació esbiaixada, complement a dos

5.2. Mètodes per a reals: representació en punt flotant, l’estàndard IEEE

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En les dues hores setmanals teoricopràctiques, el professor desenvolupa el temari i posa exemples. Ocasionalment, es demana la participació activa dels alumnes.

En les dues hores setmanals de laboratori d’ordinador, cada alumne treballa individualment, sota el guiatge d’un professor. S’escriuen, es compilen, es corregeixen i s’executen programes en llenguatge C, en un entorn Linux.

Es fomenta que els alumnes comentin entre ells la feina que van fent, per tal que els uns aprenguin dels altres. Ara bé, la feina que cal entregar és responsabilitat individual de cada estudiant i no s’accepten exercicis excessivament semblants.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota d’avaluació continuada (nota_AC) es calcula amb la fórmula següent:

nota_AC = 0,2 * Nota_Pràctiques + 0,15 * Nota_Exercicis + 0,65 * Nota_Teoria

on:

Nota_Pràctiques s’obté de l’entrega de programes d’ordinador de manera presencial.

Nota_Exercicis s’obté de diferents activitats que es poden incloure per valorar l’assignatura (com qüestionaris, lliurament de problemes, exposicions a classe, etc.).

Nota_Teoria s’obté a partir de dos exàmens, un a mig semestre (Parcial) i l’altre al final (Final), i es calcula de la manera següent:


Nota_Teoria = màxim (0,3 * Parcial + 0,7 * Final, Final)

 

Per aprovar per avaluació continuada és imprescindible que l’alumne obtingui

Nota_Pràctiques >= 4 i Nota_Teoria >= 4. En aquest cas, la nota final és nota_AC; en cas contrari, la nota final serà com a màxim 4.


Reavaluació

Els alumnes que obtinguin una Nota_AC >= 3,5 tenen dret a una reavaluació de la part de teoria de l’assignatura (Nota_T_ReAval).

Els alumnes que obtinguin una Nota_AC >= 3,5, però 3,5 <=Nota_Pràctiques < 4, tenen dret a una reavaluació de la part de pràctiques. Com a màxim, la nota de reavaluació de pràctiques és de 4.


La nota després de la reavaluació (NFinal) es calcula com

NFinal = 0,2 * Nota_Pràctiques + 0,15 * Nota_Exercicis + 0,65 * Nota_T_ReAval 


Per aprovar és imprescindible que l’alumne obtingui Nota_T_ReAval >= 4 i Nota_Pràctiques >= 4. En aquest cas, la nota final és NFinal; en cas contrari, la nota final serà com a màxim 4.


Si l’estudiant incorre en alguna irregularitat durant el procés d’avaluació, s’aplica l’apartat 16.7 de la Normativa reguladora dels plans docents.

 

Avaluació única

L’alumne que es vulgui acollir a l’avaluació única ho ha de sol·licitar a la Secretaria de la Facultat dins del termini reglamentari.

La nota d’avaluació única (nota_AU) es calcula amb la fórmula següent:

nota_AU = 0,2 * Nota_Pràctiques + 0,15 * Nota_Exercicis + 0,65 * Nota_Teoria

on:

 • Nota_Pràctiques s’obté de l’entrega de programes d’ordinador de manera presencial amb les mateixes condicions que en el cas de l’avaluació continuada.

• Nota_Exercicis s’obté de diferents activitats amb les mateixes condicions que en el cas de l’avaluació continuada.

 Nota_Teoria s’obté de l’examen final (Final).


Per aprovar per avaluació única és imprescindible que l’alumne obtingui Nota_Pràctiques >= 4 i Nota_Teoria >= 4. En aquest cas, la nota final és nota_AU; en cas contrari, la nota final serà com a màxim 4.


Reavaluació

Els alumnes que obtinguin una Nota_AU >= 3,5 tenen dret a una reavaluació de la part de teoria de l’assignatura (Nota_T_ReAval).

Els alumnes que obtinguin una Nota_AU >= 3,5, però 3,5 <=Nota_Pràctiques < 4, tenen dret a una reavaluació de la part de pràctiques. Com a màxim, la nota de reavaluació de pràctiques és de 4.

La nota després de la reavaluació (NFinal) es calcula com

NFinal = 0,2 * Nota_Pràctiques + 0,15 * Nota_Exercicis + 0,65 * Nota_T_ReAval 


Per aprovar és imprescindible que l’alumne obtingui Nota_T_ReAval >= 4 i Nota_Pràctiques >= 4. En aquest cas, la nota final és NFinal; en cas contrari, la nota final serà com a màxim 4.

 

Si l’estudiant incorre en alguna irregularitat durant el procés d’avaluació, s’aplica l’apartat 16.7 de la Normativa reguladora dels plans docents.