Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Programació Científica

Codi de l'assignatura: 360141

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Miquel Bosch Gual

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

37.5

 

(Inclou proves d’avaluació.)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

22.5

 

(Inclou proves pràctiques.)

Treball tutelat/dirigit

40

(Feina que s’ha de fer a casa: inclou exercicis teoricopràctics i programes en llenguatge C.)

Aprenentatge autònom

50

(Hores d’estudi i de resolució d’exercicis.)

 

 

Recomanacions

 

És recomanable haver superat l’assignatura Elements de Programació.

Els programes en C que s’hagin d’entregar han de funcionar bé als ordinadors de les aules de la Facultat.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per treballar en equip.

   -

Utilitzar recursos bibliogràfics físics i virtuals.

   -

Assimilar conceptes matemàtics nous en termes d'altres ja coneguts.

   -

Utilitzar aplicacions informàtiques per a la resolució de problemes matemàtics.

   -

Saber identificar errors en raonaments incorrectes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Entendre les bases de l’anàlisi d’algorismes.
— Conèixer elements avançats de llenguatge C.
— Entendre els fonaments de la recursivitat.

 

Referits a habilitats, destreses

— Poder escriure algorismes de recorregut i cerca.
— Poder fer servir eines d’assistència a la codificació i depuració de codi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Apuntadors i memòria dinàmica

2. Estructures de dades

3. Recursivitat

4. Ordenació i cerca

5. Introducció a l’anàlisi d’algorismes: cost, comparació i eficiència

6. Estructures dinàmiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Durant les hores setmanals d’activitats presencials teoricopràctiques, el professor desenvolupa el temari incloent-hi exemples aclaridors. Cada dues o tres setmanes es demana la participació activa dels alumnes.

Durant l’hora i mitja setmanal d’activitats presencials de pràctiques d’ordinador, cada alumne treballa individualment, sota el mestratge d’un professor. En un entorn Linux, s’implementen en llenguatge C alguns dels algorismes, o variacions d’aquests, descrits en les classes teòriques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota d’avaluació continuada (nota_AC) es calcula amb la fórmula següent:

nota_AC = 0,2 * Nota_Pràctiques + 0,15 * Nota_Exercicis + 0,65 * Nota_Teoria

On:

Nota_Pràctiques s’obté de l’entrega de programes d’ordinador de manera presencial.

Nota_Exercicis s’obté de diferents activitats que es poden incloure per valorar l’assignatura (com qüestionaris, lliuraments de problemes, exposicions a classe, etc.).

Nota_Teoria s’obté a partir de dos exàmens, un a mig semestre (Parcial) i l’altre al final (Final), i es calcula com:


Nota_Teoria = màxim (0,3 * Parcial + 0,7 * Final, Final )

 


Per aprovar per avaluació continuada és imprescindible que l’alumne obtingui Nota_Pràctiques >= 4 i Nota_Teoria >= 4. En aquest cas, la nota final és nota_AC; en cas contrari, la nota final serà com a màxim 4.

 

Reavaluació

Els alumnes que tinguin Nota_AC >= 3,5 tenen dret a una reavaluació de la part de teoria de l’assignatura (Nota_T_ReAval).

Els alumnes que tinguin Nota_AC >= 3,5, i 3.5 <=Nota_Pràctiques < 4, tenen dret a una reavaluació de la part de pràctiques. La nota de reavaluació de pràctiques serà com a màxim 4.

 

La nota, després de la reavaluació (NFinal), es calcula com:

NFinal = 0,2 * Nota_Pràctiques + 0,15 * Nota_Exercicis + 0,65 * Nota_T_ReAval

 


Per aprovar és imprescindible que l’alumne obtingui Nota_T_ReAval >= 4 i Nota_Pràctiques >= 4. En aquest cas, la nota final és NFinal; en cas contrari, la nota final serà com a màxim 4.


Si l’estudiant incorre en alguna irregularitat durant el procés d’avaluació, s’aplica l’apartat 16.7 de la Normativa reguladora dels plans docents.

 

Avaluació única

L’avaluació única és exactament igual que l’avaluació continuada. Totes les proves (pràctiques, exercicis i exàmens) s’han de fer quan estan programades per a l’avaluació continuada.

En particular, no és necesari sol·licitar a la Secretaria de la Facultat l’acolliment a l’avaluació única.

La reavaluació de l’avaluació única és també exactament igual a la reavaluació de l’avaluació continuada.