Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi de Dades i Introducció a la Probabilitat

Codi de l'assignatura: 360142

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Maria Carmen Florit Selma

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

45

(45 h, de les quals 15 de pràctiques de R no presencials.)

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

La proposta de temps d’estudi de l’assignatura està pensada per seguir l’assignatura dia a dia i entendre-la correctament, motiu pel qual no es té en compte el temps d’estudi per als exàmens (teòricament, no hauria de fer falta). En total, l’alumnat ha de dedicar 150 hores a l’assignatura, que es divideixen de la manera següent:
— Classes presencials de teoria + problemes (45 hores).
— Classes presencials de laboratori de problemes (15 hores).
— Pràctiques d’R no presencials mitjançant el Campus Virtual (15 hores).
— Hores d’estudi de les classes de teoria + problemes fora de classe. L’alumnat hauria de treballar una hora a casa per cada hora explicada a classe de teoria (30 hores). Per cada hora de problemes, hauria de treballar 2 hores a casa (30 hores).
— Hores d’exàmens (10 hores).

 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Tenir i comprendre els coneixements bàsics de la matemàtica.

   -

Capacitat per treballar en equip.

   -

Utilitzar recursos bibliogràfics físics i virtuals.

   -

Entendre i utilitzar correctament el llenguatge matemàtic.

   -

Assimilar conceptes matemàtics nous en termes d'altres ja coneguts.

   -

Utilitzar aplicacions informàtiques per a la resolució de problemes matemàtics.

   -

Saber identificar errors en raonaments incorrectes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Reconèixer diverses tècniques de mostreig.
— Analitzar i sintetitzar descriptivament conjunts de dades (univariants i bivariants).
— Utilitzar programari estadístic (R) per descriure dades.
— Plantejar problemes d’ordenació i enumeració i utilitzar tècniques de combinatòria per resoldre’ls.
— Desenvolupar la intuïció sobre fenòmens aleatoris i el seu tractament.
— Calcular probabilitats en espais finits o numerables.
— Calcular probabilitats utilitzant les distribucions binomial i normal.

 

Referits a habilitats, destreses

El pas que fa l’estudiant de l’institut a la universitat, dels estudis de batxillerat als universitaris, sempre és un pas difícil i complex, i més encara quan l’ensenyament triat és la matemàtica. Tenint en compte aquest fet important, es pot dir que aquesta assignatura té, a banda de l’objectiu d’adquirir coneixements com en la resta de matèries, tres finalitats bàsiques (les dues primeres són generals de les matemàtiques i l’última és particular de la probabilitat i l’estadística):
— Mostrar a l’alumnat nou com s’ha de treballar en l’ensenyament de les matemàtiques, és a dir, ensenyar a treballar i a estudiar matemàtiques per poder fer front als estudis de manera més satisfactòria.
— Acostumar l’alumnat nou al llenguatge matemàtic i al rigor en l’exposició de les matemàtiques.
— Donar uns coneixements de probabilitat i estadística que sovint no han estat gaire treballats durant l’etapa del batxillerat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Mostreig

1.1. Mostreig aleatori simple

1.2. Mostreig sistemàtic, de conglomerats, estratificat i de quotes

2. Estadística descriptiva

2.1. Distribucions unidimensionals. Mostra. Freqüències relatives, absolutes i acumulades. Diagrama de barres i histograma. Diagrama de sectors i pictogrames

2.2. Mesures de posició: mitjana, mediana i moda. Mesures de dispersió: rang, amplitud interquartílica, variància i desviació típica. Coeficient de variació

2.3. Distribucions bidimensionals. Núvol de punts. Taules de freqüències. Covariància i correlació 

2.4. Regressió lineal. Càlcul dels paràmetres. Predicció

3. Combinatòria

3.1. Variacions amb repetició o sense. Permutacions i permutacions amb repetició

3.2. Combinacions. Propietats dels nombres combinatoris. Binomi de Newton

4. Càlcul de probabilitats

4.1. Experiències aleatòries. Espai mostral. Esdeveniments: segurs, impossibles, disjunts, complementaris. Unió i intersecció d’esdeveniments. Partició

4.2. Definició clàssica de probabilitat. Definició axiomàtica de la probabilitat en espais finits o numerables. Propietats

4.3. Esdeveniments independents. Probabilitat condicionada. Teorema de les probabilitats compostes. Probabilitats totals. Fórmula de Bayes

5. Alguns exemples de distribucions discretes i contínues. Distribucions binomial i normal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Teoricopràctica: 45 hores (1,8 crèdits ECTS). Classes de teoria + problemes.
Altres pràctiques: 15 hores (0,6 crèdits ECTS). Laboratori de problemes.
Treball tutelat: 45 hores (1,8 crèdits ECTS).

Pràctiques no presencials d’R (15 hores) i feina de problemes, a casa (30 hores).
Treball autònom: 30 hores (1,2 crèdits ECTS).
TOTAL: 150 hores (6 crèdits ECTS).

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en:
— 10 %, treball o prova recollida al laboratori abans del primer parcial.
— 40 %, primer parcial.
— 10 %, treball o prova recollida al laboratori entre el primer i el segon parcial.
— 40 %, segon parcial.

Als parcials poden aparèixer preguntes d’R que valdran com a màxim un 10 % de la prova.
Per aprovar l’avaluació continuada és necessari, però no suficient, haver tret com a mínim un 3,5 de cada parcial i més d’un tres sobre deu de la part de teoria de cada parcial.

 

Reavaluació

Si la nota final és superior a 3, l’alumne pot presentar-se a l’examen de reavaluació. A l’examen poden aparèixer preguntes d’R que poden valer com a màxim un 10 % de la prova. Per aprovar és obligatori treure més d’un tres sobre deu de la part de teoria de l’examen. Si l’alumne s’hi presenta, la nota definitiva és la nota de l’examen de reavaluació.
 

 

Avaluació única

L’alumnat que s’acull a l’avaluació única fa un examen en què s’examina de tota l’assignatura, el mateix dia en què es fa el segon parcial. En aquest examen poden aparèixer preguntes d’R que valdran com a màxim un 10 % de la prova. Per aprovar és obligatori treure més d’un tres sobre deu de la part de teoria de l’examen. Per acollir-s’hi cal demanar-ho a la Secretaria de la Facultat dins del termini reglamentari. Aquest examen dona la nota final de l’assignatura.

 

Reavaluació

Si la nota final és superior a 3, l’alumne pot presentar-se a l’examen de reavaluació, en què s’examina de tot. A l’examen poden aparèixer preguntes d’R que valdran com a màxim un 10 % de la prova. Per aprovar és obligatori treure més d’un tres sobre deu de la part de teoria de l’examen. Si l’alumne s’hi presenta, la nota definitiva és la nota de l’examen de reavaluació.