Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioquímica

Codi de l'assignatura: 361597

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Octavi Viñas Folch

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

57

 

-  Teoria

Presencial

 

36

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

5

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat per estudiar els organismes a nivell cel·lular i molecular per comprendre els processos de la vida.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer l’estructura dels éssers vius a escala molecular i els principis bàsics de l’enzimologia i la bioenergètica.

 


• Utilitzar les eines adequades per obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar els resultats dels processos bioquímics.

 

Referits a habilitats, destreses


• Utilitzar les eines adequades per obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar els resultats dels processos bioquímics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Activitat enzimàtica

1.1. Nocions bàsiques sobre l’estructura de les proteïnes

1.2. Enzims

1.3. Cinètica i regulació enzimàtica

2. Bioenergètica i síntesi d’ATP

2.1. Bioenergètica

2.2. Cadena transportadora d’electrons i fosforilació oxidativa

3. Glicoconjugats i lipoconjugats

3.1. Glicoconjugats

3.2. Lipoconjugats

4. Síntesi i degradació de proteïnes

4.1. Transmissió de la informació genètica: àcids nucleics

4.2. Traducció de proteïnes

4.3. Degradació de proteïnes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consisteix en:

• Classes magistrals: grup sencer, 2 h setmanals (15 setmanes) més 1 h durant 6 setmanes (total 36 h)
• Classes teoricopràctiques: grup sencer, 5 sessions, 1 h cada 3-4 setmanes aproximadament. A partir de la quarta setmana.
• Classes de problemes: 2 grups de 40 alumnes, 4 sessions de 2 h. Es treballa tant en equip com individualment.
• Pràctiques de laboratori: 2 sessions de 4 h, laboratori, 12 alumnes/professor. Treball en equip.
• Qüestionaris al Campus Virtual. Treball en equip i individual.
• Prova del primer parcial: 2 h.
• Prova del segon parcial i final: 2-3 h.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics assolits. També s’avalua l’actitud en les diverses activitats del curs.
• L’assistència a les pràctiques és obligatòria per poder-se avaluar. Excepció: els repetidors que ja hagin fet les pràctiques no les han de tornar a fer.

Avaluació
• Qüestionari de pràctiques: 10 %. Prova feta al laboratori al final del torn de pràctiques (excepte els repetidors, que l’han de fer a la prova de síntesi).
• Qüestionaris: 20 %.
• Prova de síntesi 1: 35 %.
• Prova de síntesi 2: 35 %.

S’ha de treure un mínim de 4 punts ponderats en la suma de les dues proves de síntesi i de la prova de pràctiques per poder-hi sumar la nota dels qüestionaris. S’ha de treure un mínim de 5 punts sobre 10 per aprovar l’assignatura.

La prova parcial és eliminatòria de matèria.

Reavaluació
• Oberta a tothom que hagi suspès o no s’hagi presentat a l’avaluació.
• Sense mínim de nota.
• Prova de l’assignatura completa. Es guarda la nota de pràctiques. No compten els qüestionaris ni les notes dels parcials.
• S’ha de treure un mínim de 5 punts sobre 10 per aprovar l’assignatura.

 

Avaluació única

• S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics assolits, l’interès i l’actitud en les diverses activitats del curs.
• L’assistència a les pràctiques és obligatòria per poder-se avaluar. Excepció: els repetidors que ja hagin fet les pràctiques no les han de tornar a fer.

Avaluació
• Qüestionari de pràctiques: 10 %. Prova feta al laboratori al final del torn de pràctiques (excepte els repetidors, que l’han de fer a la prova de síntesi).
• Prova de síntesi: 90 %.

Reavaluació
• Oberta a tothom que hagi suspès o no s’hagi presentat a l’avaluació.
• Sense mínim de nota.
• Prova de l’assignatura completa. Es guarda la nota de pràctiques. No compten els qüestionaris ni les notes dels parcials.
• S’ha de treure un mínim de 5 punts sobre 10 per aprovar l’assignatura.