Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Macromolècules Biològiques

Codi de l'assignatura: 361598

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Modesto Orozco Lopez

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

38

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

4

 

(Classes en horari de teoria.)

 

-  Seminari

Presencial

 

8

 

(Seminaris impartits per alumnes o professors convidats, en horari de teoria.)

Treball tutelat/dirigit

50

(Treballs de comentari d’articles i desenvolupament de temes.)

Aprenentatge autònom

50

(Manipulació d’estructures i altres aprenentatges.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Dominar la recerca i la interpretació de les bases de dades biològiques i químiques i la comparació de dades dels sistemes biològics integrats (disciplines 'òmiques'), i dominar nocions de bioinformàtica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura té com a objectiu estudiar els aspectes estructurals de macromolècules, bàsicament proteïnes i àcids nucleics. Inclou els conceptes necessaris per descriure les estructures, els mètodes experimentals per obtenir-les i els aspectes teòrics que les justifiquen.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Programa

*  1. Aminoàcids i pèptids

2. Estructura primària

3. Estructura secundària

4. Mètodes de determinació estructural

5. Estructura terciària

6. Estructura quaternària

7. Mètodes teòrics per estudiar macromolècules

8. Plegament de proteïnes

9. Components estructurals dels àcids nucleics

10. Estructura secundària del DNA

11. Estructura terciària del DNA

12. Estructura de l’RNA

13. Interacció dels àcids nucleics amb proteïnes, la cromatina

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Metodologia a seguir: classes magistrals, simulacions, seminaris, treballs no presencials, etc.

La impartició d’aquesta assignatura es basa en:
• Classes teòriques, on es desenvolupa el contingut del programa de forma lineal.
• Classes de seminari, on es discuteixen articles de recerca actuals en el camp de l’estructura de macromolècules biològiques.
• Seminaris d’especialistes, on persones que treballen activament en alguns dels temes estudiats presenten una visió sobre el treball real en el seu camp de recerca.

La utilització de material audiovisual és molt important en aquesta assignatura i es preveu l’ús habitual de transparències o bé diapositives i la utilització extensiva de programes de visualització per ordinador.

Classes magistrals: 2,5 h setmanals (grup sencer, 40 h totals).
Seminaris impartits per alumnes i conferències de professors convidats: 8 h totals.
Total = 48 h/alumne

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics, les habilitats adquirides, la capacitat de raonament, d’integració i de relació al llarg del curs.

L’assistència a seminaris i el treball personal sobre articles són obligatoris. S’avalua la participació i l’aprofitament d’aquestes activitats i la ponderació és del 20 % de la nota final.

Es fan dues proves de síntesi independents a final de curs, cadascuna amb una ponderació del 40 % de la nota final. En aquestes proves s’avaluen els coneixements i les habilitats adquirides a les classes de teoria, a les sessions de seminari o amb el treball personal utilitzant el material recomanat.

La nota mínima final per aprovar l’assignatura és de 5.

 

Avaluació única

Es pot optar per una avaluació única, segons la normativa de la UB i els criteris de la Facultat de Biologia.

La prova de síntesi pot incloure preguntes de teoria o sobre el material presentat als seminaris, però no inclou preguntes sobre els articles que només són exigibles a qui faci l’avaluació continuada. La nota mínima final per aprovar l’assignatura és de 5.

La reavaluació és un examen únic que pot corregir la prova de síntesi del període ordinari, però que manté la puntuació dels aspectes a l’avaluació continuada. Alternativament, qui hagi renunciat a l’avaluació continuada pot optar a una reavaluació que consisteix en una única prova, similar a la prova de síntesi. L’examen té preguntes de diferent tipus: teoria, problemes, preguntes curtes i preguntes d’elecció V/F.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

VOET, DONALD ; VOET, JUDITH G. ; PRATT, CHARLOTTE W. Fundamentals of biochemistry : life at the molecular level. 5th. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, [2016]  Enllaç

[També, 4a ed., 2016, en castellà]  Enllaç

CREIGHTON, T.E. Proteins : structures and molecular properties. 2nd ed. New York : Freeman, 1993  Enllaç

FERSHT, A. Structure and mechanism in protein science : a guide to enzyme catalysis and protein folding. New Jersey : World Scientific, [2017]  Enllaç


[També, 1980, en castellà]  Enllaç

BLOOMFIELD, V.A.; CROTHERS, D.M.; TINOCO, I. Nucleic acids : structures, properties, and functions. Sausalito (Calif.) : University Science Books, 2000  Enllaç

WILSON, K.; WALKER, J., (ed.). Principles and techniques of practical biochemistry. 5th ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2000  Enllaç


[També, Principles and techniques of biochemistry and molecular biology. 7th ed., 2010]  Enllaç

CANTOR, C.R.; SCHIMMEL, P.R. Biophysical chemistry. New York : Freeman, 1980  Enllaç

ZEHEL, W. Biotechnology : the physiologic and medical application. Pittsburgh [Pa.] : SterlingHouse, 2000  Enllaç

BLACKBURN, G.M. [et al.], (ed.). Nucleic acids in chemistry and biology. 3rd ed. Cambridge : RSC Pub., 2006  Enllaç

CALLADINE, C.R. [et al.]. Understanding DNA : the molecule & how it works. 3rd ed. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004  Enllaç


[També, accés en línia per als usuaris de la UB]  Enllaç

SAENGER, W. Principles of nucleic acid structure. 2nd corrected print. New York [etc.] : Springer, 1988. (Springer advanced texts in chemistry)  Enllaç


[També, 1984]  Enllaç

DARBRE, A., (ed.). Practical protein chemistry : a handbook. Chichester [etc.] : Wiley, 1986  Enllaç

BRANDEN, C.; TOOZE, J. Introduction to protein structure. 2nd ed. New York : Garland, 1999  Enllaç