Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Metabolisme

Codi de l'assignatura: 361601

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Maria Dolores Lopez Tejero

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

QUADRE RESUM  D’AVALUACIÓ CONTINUADA  de  METABOLISME
(codi assignatura 361601)

       ACTIVITATS                   PERIODICITAT               PARTICIPACIÓ            NOTA TOTAL (100 %)          

 

Metabolisme animal

 

 

 

TEORIA

 

 

 

 6 TEMES

3 h/setmana

 

 

Total: 9-10 setmanes

 

 

 

 

 

Grup sencer

 

 

 

 

 

 

1a prova escrita:

(temes 1-4)

 4 punts

 

 

2a prova escrita:

(temes 5-6)

2.65 punts

 

Total: 6,65 punts (66,5 %)

 

 

Metabolisme vegetal

 

 

 

TEORIA

 

4 TEMES

3 h/setmana

 

 

 

Total:  4-5 setmanes

 

 

 

 

 

 

 

 Grup sencer

 

 

 

 

 

3a prova escrita:

 

(temes 7-10)

3,35 punts

 

 

Total: 3,35 punts (33,5 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÀCTIQUES ORALS COMUNICATIVES

 

(Total 11 PORAL)

 

 

 

 

 

Metabolisme animal

 

8 sessions PORAL

1 h/setmana

 

Total: 8 dies

 

 

 

 

 

Metabolisme vegetal

 

3 sessions PORAL

1 h/setmana

 

Total: 3 dies

 

 

 

 

 

 

 

 

Part del grup:

 

2 subgrups

 

(25 alumnes/subgrup)

 

 

Assistència   recomanada

 

 

 

 

 

 

 No puntuable

 

 

 

 

 

  

Control

 de l’assistència

 

(mínim 9 de 11 PORAL)

 

 

 

 

 

 

SEMINARIS

 

2 sessions (1 h/sessió)

 

Total: 2 dies

 

 

 

Grup sencer

 

Assistència   recomanada

 

 

No puntuable

 

Control de l’assistència


                                                                                                        

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoria

Presencial

 

41

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

11

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

53

 

 

Recomanacions

 

Cal advertir els estudiants que el metabolisme vegetal representa una tercera part d’aquesta assignatura.

Més endavant, al tercer curs del grau de Biotecnologia, els estudiants tenen una assignatura obligatòria anomenada Bioquímica i Fisiologia Vegetal, que complementa els continguts d’aquesta assignatura respecte al metabolisme en les plantes (per exemple, s’estudia la fotosíntesi).

Els llibres referents a bioquímica vegetal o fisiologia vegetal són, la majoria, en anglès. Si l’estudiant no el domina (a nivell científic), és molt important que assisteixi a les classes de metabolisme vegetal o que consulti els escassos llibres d’aquesta matèria en castellà.  

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat per comprendre i explicar els principis químics de les reaccions bioquímiques i les tècniques utilitzades.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer les vies metabòliques principals.

• Entendre els conceptes principals relatius a la regulació del metabolisme.

• Elaborar esquemes metabòlics i informes sobre anàlisis metabòliques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Metabolisme animal

1.1. Introducció al metabolisme

• Conceptes introductoris i generalitats. Rutes metabòliques. Anabolisme i catabolisme
• Tipus de reaccions metabòliques
• Tipus de transport dels metabòlits
• Esquemes bàsics del metabolisme animal interòrgans
• Conceptes i esquemes bàsics de la digestió dels aliments

1.2. Repàs de conceptes bioquímics

• Bioenergètica
• Cadena transportadora d’electrons. Fosforilació oxidativa

1.3. Rutes principals

• Acetil-CoA i complex piruvat-deshidrogenasa (PDH)
• Cicle de Krebs. Generalitats i reaccions
• Vies anapleròtiques. Cicle de Krebs amfibòlic. Translocases mitocondrials

1.4. Metabolisme dels glúcids

• Captació i transport de glucosa
• Glucòlisi
• Fermentacions
• Via de les pentoses-fosfat
• Gluconeogènesi. Sentit fisiològic. Reaccions específiques
• Glicogen. Síntesi i degradació

1.5. Metabolisme dels lípids

• Lípids animals. Lipoproteïnes. Lipòlisi
• Àcids grassos. Transport, captació i activació
• β-oxidació dels àcids grassos
• Cossos cetònics. Síntesi i degradació
• Síntesi de lípids. Esterificació
• Síntesi d’àcids grassos. Lipogènesi
• Colesterol

1.6. Metabolisme nitrogenat

• Catabolisme dels aminoàcids. Destí del nitrogen amínic
• Cicle de la urea

2. Metabolisme vegetal

2.1. Introducció al metabolisme vegetal

• Organització de la cèl·lula vegetal
• Cicle de Krebs. Cadena respiratòria. Característiques diferencials
• Components addicionals. Oxidasa alternativa

2.2. Metabolisme dels carbohidrats

• Sacarosa. Midó. Fructans. Síntesi i degradació
• Glucòlisi. Característiques diferencials. Localització. Enzims addicionals
• Glucòlisi anaeròbia
• Via de les pentoses. Cicle de Calvin

2.3. Metabolisme lipídic

• Tipus de lípids vegetals
• Lípids de reserva. Degradació
• Oleosomes. Glioxisomes. Cicle del glioxilat
• Biosíntesi d’àcids grassos. Característiques diferencials

2.4. Metabolisme secundari

• Característiques diferencials del metabolisme secundari
• Classificació dels metabòlits secundaris
• Isoprenoides. Classificació. Biosíntesi

3. Seminaris

3.1. Exemples d’integració del metabolisme entre òrgans

Exercici, dieta hiperproteica, diabetis o dejuni

3.2. Aplicacions biotecnològiques del metabolisme vegetal

Metabolisme secundari

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

HORES  PRESENCIALS
Teoria

Durant el semestre (setembre-gener) es donen 3 h setmanals de classes de teoria a tot el grup sencer d’aproximadament 80-100 estudiants, repartides en 2/3 parts sobre el Metabolisme animal i 1/3 part sobre el Metabolisme vegetal.

En aquestes hores de «teoria», s’inclouen també els 2 seminaris.

Els seminaris tracten de casos reals (situacions reals en animals o plantes en què es descriuen els canvis del metabolisme) i s’hi apliquen conceptes de teoria molts diversos de l’assignatura: per aquest motiu els seminaris es programen a la part final de l’assignatura.

Pràctiques orals comunicatives (PORAL)

Aquesta activitat s’imparteix setmanalment a partir del mes de setembre amb el grup sencer subdividit en subgrups, cada un dels quals està format per un màxim de 25 estudiants. Cada subgrup i, per tant, cada estudiant rep en total 11 sessions de les PORAL, d’1 h de durada i en un dia diferent a la teoria, amb un professor responsable. Les sessions estan repartides al llarg del semestre, amb la freqüència aproximada d’una PORAL cada 3-4 h de classe de teoria.

En aquestes sessions els estudiants formen lliurement grupets de 3-4 persones i discuteixen les respostes a una sèrie de preguntes que els professors han penjat una setmana abans a l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual. Aquestes preguntes estan referides als conceptes bàsics de les classes de teoria anteriors. La idea és que cada estudiant hagi resolt individualment aquestes preguntes abans de l’hora presencial de PORAL i que després, entre les persones que formen el grupet, hagi discutit i conclòs quina és la resposta adequada a cada pregunta. Durant tot el temps d’aquestes discussions, també hi participen els professors i alguns alumnes que el professor escull tenint en compte l’evolució de la classe, garantint que s’atenguin les consultes i els dubtes més generals dels diferents estudiants.

Aquestes activitats obliguen l’estudiant a portar la matèria al dia, per la qual cosa els estudiants que vagin a aquestes classes sense haver mirat res, no en trauran profit.

El professorat en controlarà l’assistència, així com el treball fet abans de cada PORAL. Per tant és recomanable que cada estudiant individualment prepari prèviament l’activitat.

Normes durant les activitats presencials:

 — Els telèfons mòbils han d’estar desconnectats. L’ús d’aquells aparells durant les classes de teoria o pràctiques està rigorosament prohibit.

— La justificació de la manca d’assistència només serà considerada mitjançant la presentació d’un certificat emès per un organisme de l’Administració o una empresa encarregada d’un servei públic.

— La falta de puntualitat en les activitats pràctiques té la mateixa consideració que la falta d’assistència.

— Està prohibit ingerir aliments o begudes durant el desenvolupament de qualsevol activitat; n’estan exclosos els que estiguin justificats per una prescripció mèdica.

 

HORES NO PRESENCIALS

Treball dirigit/tutelat

El treball no presencial que ha de fer cada estudiant consisteix a respondre individualment una sèrie de preguntes (PORAL) que els professors pengen abans al Campus Virtual, referides als temes tractats en les 3-4 h de teoria anteriors. Aquestes preguntes (i les seves respostes) es discuteixen posteriorment amb altres estudiants en les hores presencials de pràctiques orals comunicatives (PORAL). El conjunt del treball individual (tutelat) permet a cada estudiant fer un bon aprenentatge de la matèria de l’assignatura i així estar preparat per a les proves d’avaluació.

Perquè el professor pugui fer un seguiment adequat del l’alumne, és recomanable que des de l’inici del curs l’alumne s’identifiqui obligatòriament al Campus virtual amb una foto tipus carnet actualitzada.

 

Treball autònom

Aquest treball es refereix a les hores que cada estudiant torna a mirar la informació que se li ha donat a classe de teoria, i que també s’ha penjat en forma de presentacions a l’espai de l’assignatura al Campus Virtual. Es considera que un estudiant mitjà dedica aproximadament 1 h de treball autònom per cada hora de classe de teoria. No es pretén que l’estudiant memoritzi tota la informació que apareix a les presentacions, sinó que en faci una lectura comprensiva.

Per conèixer els temes als quals el professor dona més importància, cal anar a classe i escoltar-ne les indicacions, la insistència i el deteniment amb el qual es tracten alguns temes, però sobretot cal fer servir la informació de les presentacions per resoldre les preguntes penjades pels professors (vegeu l’apartat «Treball dirigit/tutelat») tot consultant, quan és necessari, la informació directa de les classes presencials de teoria.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és el sistema normal per avaluar i qualificar els aprenentatges dels estudiants. Per tant, a l’inici de l’assignatura Metabolisme (setembre-octubre), es considera que opta per l’avaluació continuada tot estudiant que no signi amb el coordinador de l’assignatura l’opció d’avaluació única a l’octubre (termini establert per la Facultat de Biologia per demanar l’avaluació única). Els estudiants acollits a l’avaluació continuada (que no hagin signat l’avaluació única al mes d’octubre) no poden passar a l’avaluació única posteriorment i l’única opció que els quedarà és la prova de reavaluació.

L’avaluació continuada de l’assignatura inclou tres proves escrites en què cal respondre a un nombre de preguntes molt curtes amb una frase o esquemes (no es preveu que hi hagi preguntes tipus test). Les proves 1 i 2 formen part del temari del Metabolisme animal. També hi ha una prova 3 que forma part de tot el temari del Metabolisme vegetal i que es fa en la data oficial de la prova de síntesi.

Prova parcial 1: sobre la major part dels temes de Metabolisme animal (temes 1-4) durant el mes de novembre.

Prova parcial 2 : sobre la resta de temes del Metabolisme animal, encara no examinats (temes 5 i 6), al mes de desembre (just abans de festes de Nadal).

Prova parcial 3: sobre tots els temes de Metabolisme vegetal (temes 7-10) durant el mes de gener o febrer (en la mateixa data que la prova de síntesi i l’avaluació única). 

Valor de cadascuna de les tres proves sobre els 10 punts totals finals de l’assignatura:

• Prova parcial 1 (animal, temes 1-4): 4 punts total.

• Prova parcial 2 (animal, temes 5-6): 2,65 punts total.

• Prova parcial 3 (vegetal, temes 7-10): 3,35 punts total.

Per obtenir la nota numèrica final, se sumen els punts de les tres proves.

Per aprovar cada prova escrita és imprescindible treure un mínim del 50 % de la nota en cadascuna de les proves:

• Prova 1: 2,00 punts sobre 4 (temes 1-4)

• Prova 2: 1,32 punts sobre 2,65 (temes 5-6)

• Prova 3: 1,68 punts sobre 3,35 (temes 7-10)

Avís! En situacions en què la suma total és superior a 5, però o bé la part de vegetal o bé la part animal és suspesa, la nota final és de suspens. Per tant, a l’estudiant d’avaluació continuada només li queda l’opció de la prova de reavaluació per presentar-se al temari de tot el metabolisme vegetal o tot el temari del metabolisme animal. Això també és vàlid per a l’estudiant d’avaluació única.

El professorat té en consideració l’assistència a un mínim de 9 de les 11 PORAL així com la participació en el cas que s’hagi d’arrodonir la nota numèrica final quan estigui únicament a prop dels límits del notable, excel·lent o matrícula d’honor. Això no és vàlid per a l’estudiant d’avaluació única.

També el professorat té en consideració la NO assistència (sense justificar) de l’alumne a un mínim de 9 de les 11 PORAL i el penalitzarà en la nota final de l’assignatura, tant si aprova com si no aprova d’acord amb la nota numèrica final obtinguda. Això no és vàlid per a l’estudiant d’avaluació única.

 

REAVALUACIÓ

La prova, que és escrita de tota la teoria de l’assignatura i inclou preguntes curtes, redactar i relacionar conceptes, es fa la data establerta pel Consell d’Estudis del grau de Biotecnologia.

Tot estudiant matriculat de l’assignatura pot presentar-se a aquesta prova però amb uns requisits mínims establerts pel professorat de l’assignatura:

• Haver-se presentat a un mínim de dues proves parcials de les tres de l’avaluació continuada.

•  Haver assistit a un mínim de 9 de les 11 PORALS de l’avaluació continuada.

•  Haver-se presentat a la prova escrita de l’avaluació única.

 

Les situacions en què l’estudiant pot presentar-se a la prova de reavaluació són:

• Haver obtingut com a nota final de l’assignatura un suspens a l’avaluació continuada.

• Haver obtingut com a nota final de l’assignatura un suspens a l’avaluació única.

• Haver superat l’assignatura (nota final igual o superior a 5 sobre 10) però voler millorar nota. En aquest cas cal presentar-se a tot el temari de l’assignatura i cal comunicar-ho abans al coordinador de l’assignatura.

• Haver obtingut un suspens únicament a la part del metabolisme animal o a la part del metabolisme vegetal. Si l’alumne ha obtingut un suspens en la nota final de la part animal (proves 1 més 2) o de la part vegetal (prova 3), i ha superat clarament l’altra part (animal o vegetal), pot presentar-se a la reavaluació però només de la part suspesa. Únicament en aquests casos l’alumne es presenta al temari de la part suspesa (animal: temes 1-6  o  vegetal: temes 7-10).

El professorat té en consideració l’assistència a un mínim de 9 de les 11 PORAL en cas que s’hagi d’arrodonir la nota numèrica final quan estigui a prop dels límits, especialment, del suspens; també per al cas del notable, excel·lent o matrícula d’honor. Això no és vàlid per a l’estudiant d’avaluació única que accedeixi a la reavaluació.

Si l’estudiant es presenta a la prova de reavaluació, l’examen es puntua entre 0 i 10. Aquests punts estan repartits entre la part de metabolisme animal (6,65 punts) i la part del metabolisme vegetal (3,35 punts). Per aprovar l’assignatura, cal treure un mínim de 5 punts, amb la condició que s’assoleixi el mínim necessari (50 % de la nota) per aprovar cada part: 3,32 punts (metab. animal) i 1,68 punts (metab. vegetal).

Atenció! No s’aprova si no s’arriba a aquest mínim per a cada una de les parts, fins i tot si s’ha obtingut una puntuació total igual o superior a 5 punts.

La nota obtinguda en la prova de reavaluació substitueix la nota final obtinguda de la suma de les tres proves parcials de l’avaluació continuada i de la prova escrita de l’avaluació única, fins i tot si és més baixa. Per tant, la prova de reavaluació és la darrera opció que queda a un estudiant per aprovar l’assignatura.

 

Avaluació única

L’estudiant que no vulgui ser avaluat pel sistema d’avaluació continuada pot demanar acollir-se a l’avaluació única en les condicions que estableix la Facultat de Biologia. L’estudiant ha de signar un acord amb el coordinador o coordinadora de l’assignatura, en què indiqui que s’acull a l’avaluació única. Aquest document ha de quedar signat a principis d’octubre, i no es pot signar aquest document ni demanar l’avaluació única posteriorment.

Per a aquest tipus d’avaluació, no és requisit assistir a les classes de teoria ni a les PORAL.

L’estudiant acollit a l’avaluació única ha de fer una al gener o fer una prova única al gener-febrer d’acord amb la data establerta pel Consell d’Estudis del grau de Biotecnologia.

S’aprova aquesta prova (examen escrit de preguntes curtes, en què cal redactar i relacionar conceptes) amb un 5 sobre 10. Hi entren tots els temes de teoria (metabolisme animal i metabolisme vegetal) impartits a l’assignatura. La nota obtinguda és la nota final de l’assignatura.

De cap manera pot accedir a fer aquest examen únic al gener un estudiant que no hagi signat l’avaluació única.

Una vegada obtinguda la nota per a l’avaluació única, a l’estudiant li queda l’opció de la prova de reavaluació per intentar aprovar l’assignatura (en cas de tenir NO presentat o suspens) o per intentar millorar la nota (en cas de tenir aprovat o superior).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Informació bàsica

BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L.; STRYER, L. Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman, 2015  Enllaç

[També, Bioquímica con aplicaciones clínicas. 7a ed. en 2 vol., 2015]  Enllaç

MÜLLER-ESTERL, W. Bioquímica: fundamentos para medicina y ciencias de la vida. Barcelona:Reverté, 2008.  Enllaç

  Traducció al castellà del llibre en alemany de 2009.

NELSON, D.L.; COX, M.M. Principios de bioquímica [de] Lehninger : sexta edición. Barcelona : Omega, 2015  Enllaç


[També, 7th ed., 2017, en anglès]  Enllaç

TYMOCZKO,J.L.; BERG,J.M.;STRYER,L. Bioquímica: Curso Básico. Barcelona : Reverté, 2014  Enllaç

  Traducció al castellà de la segona edició del llibre en anglès de 2013.


[També, 3rd ed., 2015, en anglès]  Enllaç

VOET, DONALD ; VOET, JUDITH G. ; PRATT, CHARLOTTE W. Fundamentals of biochemistry : life at the molecular level. 5th. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, [2016]  Enllaç

  Traducció al castellà del llibre en anglès de 2006.


[També, 4a ed., 2016, en castellà]  Enllaç

Metabolisme Vegetal

AZCON-BIETO, J.; TALON, M. Fundamentos de Fisiología Vegetal.  2a ed. Madrid : McGraw-Hill/Interamericana de España ; Barcelona : Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008  Enllaç

BOWSHER, C.; STEER, M.; TOBIN, A. Plant biochemistry. New York : Garland Science, 2008. Metabolisme vegetal.  Enllaç

BUCHANAN, B.B.; GRUISSEM, W.; JONES, R.L., (ed.). Biochemistry & molecular biology of plants. 2nd ed. Chichester : Wiley, 2015  Enllaç

HELDT, H.-W. Plant Biochemistry. 4th ed. Amsterdam : Boston, [Mass.] : Academic, 2011  Enllaç


[També, accés en línia per als usuaris de la UB]  Enllaç

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Plant physiology and development. 6th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer, cop. 2015  Enllaç

  Metabolisme vegetal. Aquesta 6a edició del llibre no està traduïda al castellà, però sí que ho està la 3a edició (2002) en anglès, apareguda en castellà el 2006.


[També, Filosofía vegetal, 2006]  Enllaç

BUCHANAN, B.B.; GRUISSEM, W.; JONES, R.L. (ed.). Biochemistry & molecular biology of plants. Rockville (Md.) : American Society of Plant Physiologists,  2000.  Enllaç

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiología vegetal. Castelló de la Plana: Edicions Universitat Jaume Primer, 2006.   Enllaç

STRYER, L.; BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L. Bioquímica con aplicaciones químicas: séptima edición. Impr. digital. Barcelona : Reverté, 2015.  Enllaç


[També, 7a ed., 2013]  Enllaç