Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Iniciació als Processos i Projectes I

Codi de l'assignatura: 363341

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Sergi Oliva Torres

Departament: Facultat de Belles Arts

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

 

Expressió artística. Grau de Belles Arts:

CET. Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

CET. Coneixement bàsic de les metodologies d’investigació vinculades a la creació artística.

CET. Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d’experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

 

Expressió artística. Grau de Disseny:

CGU. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

CGU. Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).

CGT. Capacitat d’emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d’observació, investigació, especulació, visualització, actuació i intervenció sobre l’univers artificial.

CET. Coneixement i capacitat d’aplicar i experimentar amb els fonaments estètics del disseny (forma o morfologia, figura, estructura, color, espai, volum, tectònica, tipografia i composició).

CET. Coneixement de la geometria descriptiva bàsica i habilitat, facilitat i destresa en els diferents sistemes de representació utilitzats habitualment per dissenyar.

 

Expressió artística. Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals:

CGU. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

CGU. Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).

 

Nomenclàtor:

CET. competències específiques de la titulació

CGU. competències generals de la Universitat

CGT. competències generals de la titulació

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

120

(Considerada com una assignatura de taller, l’estudiant disposa de les infraestructures de taller de la Facultat per desenvolupar el treball corresponent.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

 

-  Taller experimental

Presencial

 

70

Treball tutelat/dirigit

30

(És convenient que l’aprenentatge es desenvolupi dins l’aula taller, com també en museus, biblioteques i espais expositius.)

Aprenentatge autònom

150

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat d'emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, investigació, especulació, visualització, actuació i intervenció sobre l'univers artificial.

   -

Coneixement i capacitat d'aplicar i experimentar amb els fonaments estètics del disseny (forma o morfologia, figura, estructura, color, espai, volum, tectònica, tipografia i composició).

   -

Coneixement bàsic de les metodologies d'investigació vinculades a la creació artística.

   -

Coneixement de la geometria descriptiva bàsica i habilitat, facilitat i destresa en els diferents sistemes de representació utilitzats habitualment per dissenyar.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Reconèixer el lèxic i els codis aplicats a l’anàlisi del color, l’espai, l’estructura, la forma i la percepció visual —amb un domini inicial—, i utilitzar-los.

 

• Elaborar un projecte artístic en què es posin de manifest els coneixements bàsics adquirits —amb un domini inicial.

 

• Identificar els processos multidisciplinaris utilitzats per portar a terme un determinat projecte artístic —amb un domini inicial.

 

• Identificar les característiques estètiques i expressives en l’obra pròpia i en l’aliena.

 

Referits a habilitats, destreses

• Utilitzar els recursos necessaris per a la creació artística i fer servir les estratègies creatives útils per desenvolupar la proposta artística.

 

• Experimentar diverses metodologies d’investigació en la creació artística i fer servir eines, tant conceptuals com tècniques, que siguin útils per desenvolupar el llenguatge artístic en el projecte propi —amb un domini inicial.

 

• Conèixer els instruments, materials i processos vinculats a l’expressió artística —amb un domini inicial— i utilitzar-los.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Adquirir criteri i una actitud reflexiva, crítica i responsable vers l’obra pròpia.

 

• Desenvolupar la capacitat d’observació vers l’obra d’art i l’entorn.

 

• Utilitzar les eines bàsiques per presentar el projecte artístic de manera coherent en la forma i en el contingut.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al dibuix

1.1. Fonaments del dibuix

1.2. Teoria i pràctica de la representació gràfica I

1.3. Percepció visual i representació: referents del natural i/o de l’imaginari I

2. Introducció al color

2.1. Experiència teòrica i pràctica de les propietats del color

2.2. Fonaments de les relacions cromàtiques

2.3. Introducció a la simbologia, percepció i història del color

3. Introducció a la noció d’espai escultòric

3.1. Experiència teòrica i pràctica d’anàlisi i entorn escultòric

3.2. Fonaments de representacions escultòriques a l’espai

3.3. Introducció al treball d’espai escultòric

4. El llenguatge gràfic

4.1. Procediments, tècniques i materials I

4.2. Elements del llenguatge gràfic

4.3. Interpretació i anàlisi visual

5. Introducció als procediments pictòrics

5.1. Tècnica i aplicació de diferents procediments pictòrics

5.2. Diferents aplicacions pràctiques del color

6. Introducció als procediments escultòrics

6.1. Tècniques i materials històrics

6.2. Anàlisi de la forma

6.3. Anàlisi de nous materials i usos metafòrics

7. L’estructura pictòrica

7.1. Estudi de la forma i del contingut conceptual

7.2. Interacció de la forma, el color i l’espai pictòric

8. Estructura processal de l’escultura

8.1. Mètodes de creació. Projectes i processos. Poètiques i polítiques

8.2. L’escultura expandida, espais i entorns

8.3. Propostes i significacions conceptuals

9. El dibuix projectiu I

9.1. L’sketch book o quadern d’artista

9.2. Concepte, procés creatiu i projecció gràfica

10. Projectes

10.1. Disseny i elaboració de projectes artístics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Grups interdisciplinaris: dibuix, pintura i escultura impartits des de tallers.

Les activitats es divideixen en fonamentals (dirigides pel tutor) i d’altres de caràcter complementari que donen suport a les primeres. Les activitats formatives estan orientades a l’avaluació continuada, l’ensenyament i l’aprenentatge de l’expressió artística. La majoria de les activitats es confeccionen com a avaluacions formatives. El seguiment inclou la diversitat d’interessos de l’escena artística contemporània.

Es fomenta l’adquisició de tècniques i procediments amb l’objectiu de potenciar el projecte personal de l’estudiant.

Els mètodes de treball per a les activitats fonamentals són els següents:

• Classes expositives i informatives.

• Debats dirigits.

• Rodes d’intervencions.

• Col·loquis.

• Dinàmiques de treball en grup.

• Pràctiques.

• Recerca d’informació.

• Elaboració de projectes (caràcter d’iniciació).

• Estudi de casos.
 

Els mètodes de treball per a les activitats complementàries són els següents:

• Classes magistrals.

• Classes expositives.

• Conferències.

• Seminaris.

• Treball escrit.

• Exercicis pràctics.

En els graus de Disseny i de Conservació-Restauració de Béns Culturals, les competències i les metodologies varien segons les indicacions esmentades en la documentació de l’ANECA.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’aplica el sistema d’avaluació continuada i progressiva tenint en compte cadascuna de les activitats formatives dutes a terme, la participació en les diferents activitats programades i el progrés. Els instruments d’avaluació es basen en l’observació i el control sobre els processos de canvi i el desenvolupament creatiu dels treballs dels estudiants amb la ponderació següent:

• Treballs fets per l’estudiant: projectes i pràctica experimental i de creació, 60 %.

• Instruments basats en l’observació: control de canvis produïts en el procés de creació, 30 %.

• Instruments de paper: mapes conceptuals, 10 %.

 

Per a les activitats fonamentals s’atenen als treballs duts a terme, ja siguin els fets als tallers, els tutorats o autònoms, els instruments basats en l’observació per valorar l’evolució i el progrés de l’alumnat o l’avaluació col·legiada. Per a les activitats complementàries es considera, a més de les activitats citades anteriorment, l’aportació de reflexions teòriques i els marcs conceptuals.

 

Sistema d’avaluació

• Avaluació continuada i progressiva a partir de treballs i tutories.

• Dossier i documentació que demostrin l’aprenentatge.

• Sessions individuals i col·lectives de revisió de treballs i projectes.

• Anàlisi comparativa dels diversos treballs presentats.

• Exposició col·lectiva.

• Valoració dels processos d’aprenentatge.
 

Es valoren:

• El nivell tècnic i conceptual apropiat a les necessitats de l’obra.

• El nivell d’anàlisi, autocrítica, reflexió i comprensió.

• El dossier d’aprenentatge i la idoneïtat expositiva.

• L’assistència i implicació personal en el procés d’aprenentatge al llarg de l’assignatura.

 

Altres consideracions:

• La nota final de l’assignatura és el resultat de la mitjana a parts iguals entre dibuix, escultura i pintura.

• La qualificació mínima imprescindible de cada una de les parts per fer mitjana és de 4 punts. Obtenir una nota més baixa de 4 punts en una de les parts comporta suspendre l’assignatura.

• El 20 % màxim permès de faltes d’assistència s’aplica a cada una de les parts, i no en el conjunt de l’assignatura, de manera que no sigui possible acumular les faltes en una de les parts.

• En cap cas es poden guardar les notes per a cursos posteriors.

• Es recorda que la qualificació de no presentat equival al fet que no hi ha cap mostra d’aquell alumne. També que el no presentat no significa que sigui millor que el suspens.

• Els canvis interns de grup un cop començat el curs només es poden fer si els autoritza el cap d’estudis.

 

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 

Revisió

A la reavaluació.

 

Reavaluació

Després de la publicació de les qualificacions finals, per als estudiants que hagin obtingut una qualificació entre el 4,5 i el 4,9, hagin assistit al 80 % de les classes i hagin presentat el 80 % dels treballs sol·licitats durant el curs, sempre que ho demanin, es pot obrir un procés de reavaluació en el qual el professor dona les pautes necessàries per millorar el resultat obtingut. Aquest procés es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes.

El procés d’avaluació està descrit en el calendari de docència, a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant pot acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la facultat, i d’acord amb el procediment establert. Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents: — Assistir a dues tutories i/o pràctiques de cada àmbit: dibuix, escultura i pintura. En total sis tutories (el professor determina la tipologia de les tutories i/o pràctiques). — Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indica les especificitats de cada un dels treballs). — Defensar oralment el treball tutelat. — Examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAVV. . El Dibujo. Barcelona: Skira, 1979

Catàleg UB  Enllaç

BAUDRY, M.T. . Sculpture: Métode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine, 2005

Catàleg UB  Enllaç

CAGE, J. . Color y cultura. Madrid: Ed. Siruela, 1993

Catàleg UB  Enllaç

GUASCH, A.M. . El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza, 2000

Catàleg UB  Enllaç

HAYES, C. . Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales. Madrid: Blume, 1980

Catàleg UB  Enllaç

MAIER, M. Procesos elementales de proyectación y configuración. Barcelona: G. Gili, 1982

Catàleg UB  Enllaç

MIDGLEY, B. coord. Guía completa de escultura, modelado y cerámica; técnicas y materiales. Madrid: Tursen, 1982

Catàleg UB  Enllaç

PAWLIK, J. Teoría del color. Barcelona: Paidós Estética, 1996

Catàleg UB  Enllaç

PEVSNER, N. Las Academias del Arte. Madrid: Cátedra, 1982

Catàleg UB  Enllaç

RICH, J.C. .The materials and methods of sculpture. New York: Oxford Univ., 1947

Catàleg UB  Enllaç

ROWELL, M. Quest-ce que l’esculpture moderne?. Paris: Centre G. Pompidou, 1986

Catàleg UB  Enllaç

SANZ, J. C., GALLEGO, R. Diccionario Akal del color. MAdrid: Ed. Akal SA, 2001

Catàleg UB  Enllaç