Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Iniciació als Processos i Projectes II

Codi de l'assignatura: 363342

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Marta Negre Buso

Departament: Facultat de Belles Arts

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

CGU - Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds). Grau de Belles Arts / grau de Disseny / grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals

CET - Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics. Grau de Belles Arts / grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals

CET - Coneixement bàsic de les metodologies d’investigació vinculades a la creació artística. Grau de Belles Arts

CET - Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d’una obra d’art i l’habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic. Grau de Belles Arts

CET - Motivació per a la recerca de la qualitat dels dissenys creats per un mateix i capacitat d’autoexigència i rigor en el treball personal. Capacitat per mantenir-se al dia de les normatives vigents que regulen la qualitat en productes i serveis, familiaritzar-s’hi i saber aplicar-les en el projecte de disseny i en la dinàmica de despatxos i d’agències prestadores de serveis de disseny. Grau de Disseny

CET - Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d’apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic). Grau de Disseny

CET - Capacitat per reconèixer la varietat de béns culturals, les seves matèries primeres i la seva combinació, i per dur a terme els processos, els procediments i les tècniques artístiques, aplicant-hi les tecnologies específiques. Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals

CGU - Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació). Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals

CGU - Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals). Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

120

(Considerada com una assignatura de taller, l’estudiant disposa de les infraestuctures de taller de la Facultat per desenvolupar el treball corresponent. Totes les activitats es preveuen per a grups de 20-25 alumnes com a màxim, excepte les sessions teoricopràctiques.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

 

-  Taller experimental

Presencial

 

70

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

150

 

 

Recomanacions

 

• Tenir un domini bàsic d’ofimàtica a nivell d’usuari: tractament de textos, presentacions, tractament d’imatges i navegació.

• Entendre l’anglès i el francès escrits.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Capacitat per reconèixer la varietat de béns culturals, les seves matèries primeres i la seva combinació, i per dur a terme els processos, els procediments i les tècniques artístiques, aplicant-hi les tecnologies específiques.

   -

Coneixement bàsic de les metodologies d'investigació vinculades a la creació artística.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Motivació per a la recerca de la qualitat dels dissenys creats per un mateix i capacitat d'autoexigència i rigor en el treball personal. Capacitat per mantenir-se al dia de les normatives vigents que regulen la qualitat en productes i serveis, familiaritzar-s'hi i saber aplicar-les en el projecte de disseny i en la dinàmica de despatxos i d'agències prestadores de serveis de disseny.

   -

Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.

   -

Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d'apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Iniciar-se en els processos i els projectes artístics. Elaborar propostes.

 

• Conèixer eines, tant conceptuals com tècniques, que siguin útils per desenvolupar el llenguatge artístic, i fer-les servir.

 

• Reconèixer estratègies creatives que siguin útils per desenvolupar la proposta artística i fer-les servir.

 

• Reconèixer estratègies de presentació i exposició d’obres plàstiques.

 

• Analitzar les lectures i els significats que genera el projecte personal. Principis bàsics.

 

• Introduir-se en els mètodes d’investigació creativa aplicats al procés i/o projecte.

 

• Estudiar de manera introductòria els processos multidisciplinaris de la creació artística.

 

Referits a habilitats, destreses

• Aprendre a observar i valorar les obres d’art, i aprendre a utilitzar-les com a referents per al projecte artístic.

 

• Identificar les característiques estètiques i expressives del treball desenvolupat.

 

• Ser capaç d’identificar i escollir les vies de significació formals per resoldre una obra d’art de manera coherent.

 

• Ser capaç de resoldre les obres plàstiques amb coherència conceptual i formal.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Fomentar l’adquisició de criteri i l’esperit crític.

 

• Adquirir un llenguatge pictòric adient a l’actitud com a artista.

 

• Tenir una actitud reflexiva i responsable vers l’obra.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’espai pictòric

*  Confluències entre pla i representació pictòrica
Espai real i espai representat
L’expansió de l’espai pictòric

2. Conceptes de la creació artística

*  Introducció als llenguatges contemporanis de l’art
Introducció als llenguatges interdisciplinaris

3. Projectes

*  Disseny i elaboració de projectes artístics personals

4. Introducció als procediments escultòrics

*  Tècniques i materials històrics
Anàlisi de la forma
Anàlisi de nous materials i usos metafòrics

5. Introducció a la noció d’espai escultòric

*  Experiència teòrica i pràctica d’anàlisi i entorn escultòric
Fonaments de representacions escultòriques a l’espai
Introducció al treball d’espai escultòric

6. Estructura processal de l’escultura

*  Mètodes de creació. Projectes i processos. Poètiques i polítiques
L’escultura expandida, espais i entorns
Propostes i significacions conceptuals

7. La representació gràfica

*  Teoria i pràctica de la representació gràfica II
Percepció visual i representació: referents del natural i/o de l’imaginari II

8. El llenguatge gràfic

*  Interpretació, procés i conceptes del llenguatge
Fonaments i investigació gràfica
Procediments, tècniques i materials II

9. El dibuix projectiu II

*  L’«sketchbook» o quadern d’artista
Concepte, procés creatiu i projecció gràfica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats es divideixen en fonamentals (dirigides pel tutor) i d’altres de caràcter complementari que donen suport a les primeres. Les activitats formatives estan orientades a l’avaluació continuada, l’ensenyament i l’aprenentatge de l’expressió artística. La majoria de les activitats es confeccionen com a avaluacions formatives. El seguiment té en compte la diversitat d’interessos de l’escena artística contemporània. Es fomenta l’adquisició de tècniques i procediments dirigida a potenciar el projecte personal de l’alumnat.

Per a les activitats fonamentals, coexisteixen els mètodes de treball següents:

• Classes expositives i informatives.

• Debats dirigits.

• Rodes d’intervencions.

• Col·loquis.

• Dinàmiques de treball en grup.

• Pràctiques.

• Recerca d’informació.

• Elaboració de projectes (amb caràcter d’iniciació).

 

Per a les activitats complementàries, coexisteixen els mètodes de treball següents:

• Classes magistrals.

• Classes expositives.

• Conferències.

• Seminaris.

• Treball escrit.

• Treball pràctic.

• Estudi de casos.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Criteris de qualificació i avaluació

S’aplica el sistema d’avaluació continuada, tenint en compte cadascuna de les activitats formatives dutes a terme i la participació en les activitats programades.¿ Els instruments d’avaluació es basen en l’observació i el control sobre els processos de canvi i desenvolupament creatiu dels treballs dels estudiants.

La ponderació és la següent:

• Treballs duts a terme: projectes i pràctica experimental de creació, 60 % de la nota final.

• Instruments basats en l’observació: control de canvis produïts en el procés de creació, 30 %.

• Instruments de paper: mapes conceptuals, 10 %.

 

L’estudiant pot acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a dues tutories i/o pràctiques de cada àmbit: dibuix, escultura i pintura. En total sis tutories (el professor determina la tipologia de les tutories i/o pràctiques).

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indica les especificitats de cada un dels treballs).

— Fer una defensa oral del treball tutelat.

— Examen.

 

La nota resultant de l’assignatura és el resultat de la mitjana a parts iguals entre Dibuix, Escultura i Pintura.

la qualificació mínima imprescindible de cada una de les parts per fer mitjana és de 4 punts. Obtenir una nota més baixa de 4 punts en una de les parts comporta suspendre l’assignatura.

El 20 % màxim permès de faltes d’assistència s’aplica a cada una de les parts, i no en el conjunt de l’assignatura, de manera que no sigui possible acumular les faltes en una de les parts.

 

Sistemes d’avaluació generals

• Avaluació continuada a partir de treballs i tutories.

• Dossier d’aprenentatge.

• Sessions col·lectives i individuals de revisió de treballs i projectes.

• Anàlisi comparativa dels diferents treballs presentats.

• Exposició col·lectiva.

• Processos d’autoaprenentatge¿.

• Assistència i implicació personal durant el curs.

 

Es valora:

• El nivell tècnic apropiat a les necessitats de l’obra.

• El risc en les aportacions artístiques¿.

• El nivell d’anàlisi i comprensió.

• El dossier d’aprenentatge: claredat expositiva, fotografies òptimes de les obres, etc.

 

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 

Revisió

El professor, en el moment de publicar les qualificacions al Campus Virtual, indica una data de revisió.

El període de revisió comprèn el temps des de la data de publicació fins a l’inici de la reavaluació.

 

Reavaluació

Després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,5 i 4,9 poden optar a una reavaluació del resultat, sempre que ho sol·licitin.

Les condicions per poder demanar la reavaluació són les següents:¿

• Haver obtingut una qualificació entre el 4,5 i el 4,9.

• Haver assistit a un 80 % de les classes.

• Haver presentat el 80 % dels treballs demanats.

Aquest procés es fa efectiu en el període que va des de la publicació de les qualificacions fins al tancament d’actes.

El professor dona les pautes necessàries per millorar el resultat obtingut.

 

Reclamació

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents, avaluació i qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que, en cas de disconformitat amb la qualificació final, es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professors de l’assignatura, que revisen els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emeten la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant pot acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la facultat, i d’acord amb el procediment establert.

 

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a 4 de tutories i/o pràctiques.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indica les especificitats de cada un dels treballs).

— Defensar oralment el treball tutelat.

— Examen.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre


BERGER, J.. Mirar. Barcelona: Gustavo gili., 2001

Catàleg UB  Enllaç

BOURRIAUD, N. Postproducción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2004

Catàleg UB  Enllaç

CABEZAS, L. . El dibujo como invención: idear, construir, dibujar. Madrid: Cátedra, 2008

Catàleg UB  Enllaç

CARRADORI, F. .Elementary instructions for students of sculpture. Los Angeles: Getty, 2002

Catàleg UB  Enllaç

DANTO, A. C. . Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Barcelona: Paidós transiciones, 1999

Catàleg UB  Enllaç

GADAMER, H. G. . La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós, 1991

Catàleg UB  Enllaç

GÓMEZ MOLINA, J. J. (coord.) . Las lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra, 2003

Catàleg UB  Enllaç

GUASCH, A.M. . El arte último del siglo XX Del postminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza, 2000

Catàleg UB  Enllaç

JIMÉNEZ. J. . Teoría del arte. Madrid: Tecnos/Alianza, 2002

Catàleg UB  Enllaç

LECEA, I.(et al.) . Art públic de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2009

Catàleg UB  Enllaç

PIGNATTI, T.  El Dibujo. De Altamira a Picasso. Madrid: Cátedra, 1981

Catàleg UB  Enllaç

WALLIS, B. (ed.) . Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos entorno a la representación. Madrid: Akal/Arte contemporáneo, 2001

Catàleg UB  Enllaç

WITTKOWER, R. La escultura, procesos y principios. Madrid: Alianza, 1980

Catàleg UB  Enllaç

WÖLFLIN, H. Conceptos fundamentales en la historia del arte. Madrid: Espasa Calpe, 1979

Catàleg UB  Enllaç

BELL, J. (2001) ¿Qué es la pintura? Representación y arte moderno. Barcelona: Galaxia Gutenberg