Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Conceptes de l'Art Contemporani

Codi de l'assignatura: 363344

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Maria Jose Gonzalez Madrid

Departament: Facultat de Belles Arts

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

(Cada grup i programa d’assignatura pot determinar variacions.)

Aprenentatge autònom

50

(Cada grup i programa d’assignatura pot determinar variacions.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments. Capacitat per familiaritzar-se amb el treball acadèmic, els seus estàndards de rigor i els seus procediments habituals. Capacitat per documentar-se i gestionar la informació específica segons les matèries i les tasques concretes. Capacitat per seleccionar i emprar adequadament les fonts d'informació i la seva diversitat.

   -

Capacitat de familiaritzar-se amb la història general del disseny, de l'art i de l'arquitectura, i de la seva evolució tècnica. Coneixement dels aspectes més rellevants de la teoria del disseny i domini del vocabulari tècnic de la disciplina. Capacitat de crítica davant de les pràctiques, tendències i resultats de l'art i del disseny i capacitat de tenir un criteri personal fonamentat. Comprensió dels discursos moderns i contemporanis de l'art i del disseny.

   -

Comprensió crítica de l'evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics en relació amb l'art.

   -

Comprensió crítica dels discursos moderns i contemporanis de l'art.

   -

Coneixement bàsic en matèria de gestió cultural relacionada amb les obres d'art i les activitats artístiques.

   -

Capacitat per reconèixer la varietat de béns culturals, les seves matèries primeres i la seva combinació, i per dur a terme els processos, els procediments i les tècniques artístiques, aplicant-hi les tecnologies específiques.

   -

Coneixement del vocabulari i del corpus legal i normatiu que regula la professió de conservació i restauració i de les institucions i els organismes implicats en l'art, la cultura i el patrimoni.

   -

Capacitat per identificar i entendre les problemàtiques contemporànies de les arts visuals.

   -

Capacitat per reconèixer les qualitats estètiques, culturals, documentals, històriques i socials dels béns culturals i de la seva evolució al llarg del temps.

   -

Coneixements bàsics de les ciències humanes i socials suficients per plantejar investigacions (*) en funció de les necessitats de cada projecte de disseny. Coneixements sobre el context sociocultural propi així com altres cultures i costums. Comprensió crítica de l'evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics en relació amb l'art.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Comprensió crítica de la dimensió performativa i d'incidència social de l'art.

   -

Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d'apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Adquirir coneixements crítics sobre el desenvolupament de les pràctiques artístiques des de la meitat del segle passat fins als nostres dies, en el context del debat entre modernitat i postmodernitat.

 

• Problematitzar les nocions històricament establertes al voltant de l’art (art elevat, art popular, art primitiu, artesania, autenticitat, cultura de masses, etc.).

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar les capacitats de reflexió crítica i d’argumentació sobre els temes i els treballs proposats al programa.

 

• Desenvolupar les capacitats d’utilització de les eines d’investigació històrica: fonts bibliogràfiques i hemerogràfiques, centres d’art, metodologies d’investigació.

 

• Consolidar l’hàbit de lectura i, encara més important, la capacitat d’integrar les lectures en el propi procés d’aprenentatge.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Tenir una actitud responsable i autònoma pel que fa a l’aprenentatge propi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Reflexions, perspectives i cartografies sobre l’art internacional des del 1945: el discurs crític i les polítiques culturals

2. El debat sobre el projecte modern: teoria de l’avantguarda, autonomia de l’art, cultura de masses, desmaterialització de l’objecte artístic i realitat

3. El paradigma de la diferència sexual més enllà del cànon patriarcal: teoria feminista i pràctiques artístiques contemporànies

4. Modernitat-postmodernitat: un nou marc de debat sobre la cultura i la producció visual des dels anys setanta

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

És una assignatura teoricopràctica.

Al curs es combinen sessions de tipus magistral —complementades amb materials audiovisuals— amb sessions de treball col·laboratiu i participatiu: lectura i comentari de textos, visionament i discussió conjunta de documentals, i sessions de preparació i presentació dels treballs dels alumnes. Els diferents grups també poden incloure sessions d’activitats externes: visites a galeries, museus o centres de documentació en art contemporani, assistència a taules rodones i conferències i a activitats de performance, teatre, cinema, etc.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Criteris de qualificació i avaluació

L’assignatura segueix una avaluació continuada a partir de les activitats d’aprenentatge de cada grup concret. Fonamentalment, es porten a terme treballs escrits (ressenya bibliogràfica, assaig crític, projecte de recerca, prova de coneixements, etc.) i presentacions orals a classe, de caràcter individual o en grup. Almenys s’han de fer dues proves qualificables i cap de les dues pot superar el 50 % de la nota total de l’avaluació.

També es pot tenir en compte l’assistència i la participació a classe (màxim en un 25 %) i les activitats programades dins de l’aula o les visites externes (màxim en un 25 %).

 

Sistema de qualificació

Sobre aquestes activitats, cada professor de l’assignatura determina el model concret d’avaluació.

 

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 

Revisió

La revisió va a càrrec del professor el dia i l’hora de tutoria de revisió, prèviament anunciats al Campus Virtual de l’assignatura.

 

Reavaluació

Després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,0 i 4,9 poden sol·licitar al professor del seu grup un procés de reavaluació. La sol·licitud s’ha de fer per correu electrònic des del Campus Virtual de l’assignatura, només en els casos previstos. Cada professor dona les pautes necessàries per millorar la qualificació.

 

Reclamació

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents, avaluació i qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari de docència, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant pot acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir el requisit següent:

• Fer un examen final dels continguts de l’assignatura en la data que indiqui la professora de cada grup.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BOIS, Yve-Alain, BUCHLOH, Benjamin, FOSTER, Hal, KRAUSS, Rosalind. Arte desde 1900. Modernismo. Antimodernismo.Postmodernismo. Madrid, Akal, 2006.

Catàleg UB   Enllaç

CAMNITZER, Luis. Didáctica de la liberación. Murcia, Cendeac, 2009.

Catàleg UB  Enllaç

COMBALIA, Victoria. La poética de lo neutro: análisis y crítica del arte conceptual. Madrid, Angrama, 1975.

Catàleg UB  Enllaç

CHIPP, Herschel B. Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas. Madrid, Akal, 1996.

Catàleg UB  Enllaç

DANTO, Arthur. Más allá de la Caja Brillo. Las artes visuales desde la perspectiva posthistórica. Madrid, Akal, 2003.

Catàleg UB  Enllaç

DE ZEGHER, M. Catherine (ed.). Inside the visible. An elliptical traverse of 20th Century Art. In, of and from the femenine. Boston/Kortrijk (Flandes)/Londres,ICA/Kanaal Art Foundation/MIT Press, 1996.

Catàleg UB  Enllaç

FOSTER, Hal. El retorno de lo real. Madrid, Akal, 2001.

Catàleg UB  Enllaç

GUASCH, Anna Maria. El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza Forma, 2000.

Catàleg UB  Enllaç

GUASCH, Anna María. El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-2007. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2009.

Catàleg UB  Enllaç

 MARZO, Jorge Luis. Arte en España (1939-2015) : ideas, prácticas, políticas. Madrid : Cátedra, 2015

Catàleg UB  Enllaç

MAYAYO, Patricia. Historias de mujeres, historia del arte.  Madrid: Cátedra, 2003.

Catàleg UB  Enllaç

WALLIS, Brian (ed.). Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos entorno a la representación. Madrid: Akal, 2001.

Catàleg UB  Enllaç

WOOD, Paul, FRASCINA, Francis, HARRIS, Jonathan, HARRISON, Charles. La modernidad a debate. El arte a partir de los años cuarenta. Madrid: Akal, 1999.

Catàleg UB  Enllaç

CROW, Thomas. El esplendor de los sesenta. Madrid: Akal, 2001.

Cercabib  Enllaç

LIPPARD, L. Seis años. La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972. Madrid: Akal, 2004.

Catàleg UB  Enllaç