Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Psicologia de l'Art i Estudis de Gènere

Codi de l'assignatura: 363346

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Enrico Beccari

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

A l’inici del curs es completen totes les especificacions als programes de cada grup.


Altres recomanacions

A l’inici del curs s’adjunta bibliografia als programes de cada grup.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Situar els paral·lelismes que vinculen les històries de la psicologia i de les arts visuals amb relació al naixement de l’individualisme modern vinculat al capitalisme, i analitzar-los.

• Explorar les relacions i influències entre la psicologia i les arts, amb un interès especial en les apropiacions que els artistes han fet (i fan) de temes i problemàtiques de la psicologia.

• Explorar els temes i les problemàtiques en què els artistes i les arts visuals han estat (i són) objecte d’estudi de la psicologia.

 

• Construir recorreguts per a algunes de les problemàtiques que vinculen les perspectives construccionistes i narratives de la psicologia i els temes de representació de la subjectivitat en les arts visuals contemporànies.

• Introduir-se en les estratègies de recerca narrativa per explorar la relació entre dispositius culturals, pràctiques biogràfiques i construccions identitàries.

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar maneres d’aprendre individualment i cooperativament sobre els temes de representacions visuals de subjectivitat i identitat, i per tant:

— Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable.

— Treballar en equip.

— Utilitzar millor la capacitat creativa i comunicativa.

— Mostrar la capacitat de criteri i elaborar treballs acadèmics amb rigor.

— Seleccionar diverses fonts d’informació, emplenar-les i gestionar-les.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Establir criteris crítics per desenvolupar una recerca entorn de les aproximacions pròpies al camp de la creativitat, els sentits en els discursos i les pràctiques vinculades a les arts visuals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Psicologia i art, la identitat, subjectivitat; representació social i art

1.1. Relacions entre psicologia, arts i produccions de cultura visual. L’enfocament construccionista i perspectives teòriques psicològiques

1.2. Conceptes clau: la relació entorn del jo, la subjectivitat, la identitat i les seves representacions en la cultura visual, les narratives, etc. amb relació als contextos de construcció social i cultural

1.3. Exemplificacions de l’enfocament de l’assignatura als temes que generen processos descrits

1.4. Alguns enfocaments específics

2. Estudis de gènere

2.1. Teories, pràctiques polítiques, produccions artístiques i culturals vinculades amb els feminismes i postfeminismes. Feminismes postcolonials, transnacionals i ecofeminismes

2.2. Les nocions d’experiència de gènere, cos i sexualitat, tot problematitzant les construccions dualistes entre masculí i femení, homosexualitat i heterosexualitat, entre d’altres

2.3. Genealogia de les pràctiques artístiques en relació amb els moviments feministes i les manifestacions que es poden trobar en el context actual

2.4. Experimentació, mitjançant metodologies de producció artística generades per artistes dones, combinada amb una reflexió teòrica

2.5. Producció artística a partir del coneixement de les pràctiques d’artistes dones

2.6. Aprofundir temes descrits

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Classes magistrals en què el professorat introdueix algunes de les problemàtiques de l’assignatura o les desenvolupa.

• Classes expositives en què un grup d’estudiants presenta a la resta de companys un treball preparat prèviament.

• Conferències amb la presència d’algun especialista del tema.

• Tallers de producció (en el cas d’una opció d’estudis de gènere).

• Debats dirigits pel professorat o un grup d’estudiants amb la finalitat de promoure la producció i comprensió dels estudiants.

• Ronda d’intervencions en què els estudiants han d’opinar sobre els temes i les problemàtiques plantejades en les assignatures.

• Visites a exposicions i centres d’art.

• Tallers d’orientació pràctica amb artistes invitats en els quals es plantegen activitats concretes d’experimentació plàstica (en el cas de rebre subvencions per a seminaris específics i per a conferències, s’organitzen en l’espai temporal adient a aquest tipus d’activitats i s’introdueix en el programa).

• Ocasionalment es porta a terme algun seminari tutorat per orientar els estudiants en els treballs de recerca i de desenvolupament de temes monogràfics. A més, s’afavoreix el treball en grup, la presentació de treballs escrits, visuals i performatius, les activitats de l’aplicació al voltant d’un tema concret i la cerca d’informació.

• En el cas concret d’un grup d’estudis de gènere que treballa de manera interdepartamental, la dinàmica de cada grup s’especifica a l’inici del curs i mitjançant sessions tutorials dins del pla d’acció tutorial del centre. S’hi diferencien les alternatives de programació a què l’estudiant pot optar. Dins d’aquestes propostes hi ha quatre grups, amb professorat de diferents departaments (dibuix, pintura, gravat, escultura), que treballen conjuntament establint ritmes d’interferència entre grups i activitats. S’emfasitzen la producció artística i la seva interacció social, així com les metodologies de creació proposades per a dones artistes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es fa a partir de cadascuna de les activitats formatives que es duen a terme i de la participació en les diverses activitats programades. Els instruments d’avaluació són l’ús del Campus Virtual, activitats d’assaig, estudi de casos i treballs dels quals s’expliciten els criteris d’avaluació, així com l’assistència i la participació activa.

Es duen a terme els treballs que consisteixen en la presentació dels exercicis que hagi proposat el professorat per a cada tema, seguint l’esquema indicatiu que hi haurà en el Campus Virtual de l’assignatura.

El sistema de qualificació és en el rang de 0 a 10 amb un decimal (segons el criteri de valoració i qualificacions del Consell d’Estudis).

Per poder-se avaluar i qualificar s’han d’haver presentat els treballs obligatoris i haver-los enviat, a través del Campus Virtual, i a més, s’ha d’haver assistit com a mínim al 80 % de les classes.

El pla d’estudis de Bolonya implica que el curs és presencial, per normativa. No hi ha opció no presencial; ens agradi o no els docents i els estudiants hem de seguir aquesta normativa. Si sorgeix algun problema en aquest sentit ha de ser comunicat al docent per gestionar algun procediment. Però si no es compleix la presencialitat del 80 % sense cap justificació, la qualificació és de no presentat.

 

Sistema de qualificació

Per obtenir la qualificació de l’assignatura, s’han de complir els requisits esmentats en el paràgraf anterior. Per fer els càlculs d’obtenció de la nota global, es tenen en compte els criteris següents:

• Els treballs del bloc 1 representen el 50 % de la ponderació de la nota global.

• Els treballs del bloc 2 representen el 50 % de la ponderació de la nota global.

Una nota de menys d’un 4 en un dels blocs o àmbits (psicologia de l’art / estudis de gènere) no fa mitjana i el resultat és igual a 0, i per tant l’alumne està suspès.

Tampoc es poden guardar notes.

• L’assistència representa el 10 % de la ponderació de la nota global, però és obligatori no tenir més de sis faltes d’assistència.

El pla d’estudis de Bolonya implica que el curs és presencial, per normativa. No hi ha opció no presencial; ens agradi o no els docents i els estudiants hem de seguir aquesta normativa. Si sorgeix algun problema en aquest sentit ha de ser comunicat al docent per gestionar algun procediment. Però si no es compleix la presencialitat del 80 % sense cap justificació, la qualificació és de no presentat.

 

Resultats de la qualificació

Les qualificacions es publiquen al mateix Campus Virtual del grup de l’assignatura, i es poden consultar individualment, a través de l’apartat «Qualificacions».

 

Reavaluació

Els estudiants tenen la possibilitat d’acollir-se a la reavaluació després de la publicació de les qualificacions finals al Campus Virtual.

Les condicions necessàries per poder-s’hi acollir són dues:

• Haver assistit a un mínim del 80 % de les classes.

• Haver obtingut una qualificació entre el 4 i el 4,9.

Els alumnes que puguin optar a la reavaluació tenen uns dies per presentar els exercicis o treballs sol·licitats pel professorat. Passat aquest termini, el professorat revisa, afegeix, modifica o rectifica les actes, segons el que convingui.

El procés de reavaluació es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes (darrer dia de docència, segons el calendari marc establert pel centre). El professorat indica quants dies comprèn aquest procés.

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat.

 

Avaluació única

L’estudiant pot acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

• Complir les activitats d’avaluació planificades a l’assignatura. El docent indica les especificitats de cada activitat, i si és presencial o no.

• Fer un examen oral vinculat al temari específic del bloc temàtic de Psicologia de l’Art. El docent indica el dia i les especificitats de l’examen.

• Fer un examen oral vinculat al temari específic del bloc temàtic d’Estudis de Gènere. El docent indica el dia i les especificitats de l’examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Sumari de textos al Campus Virtual