Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Representació Gràfica

Codi de l'assignatura: 363347

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Guillem Torne Agusti

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

20

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

20

 

-  Taller experimental

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

80

 

 

Recomanacions

 

Els grups de Conservació i Restauració de Béns Culturals (C1) i Disseny (D1) dediquen als temes de geometria les sessions d’anatomia dels altres grups.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Coneixement de la geometria descriptiva bàsica i habilitat, facilitat i destresa en els diferents sistemes de representació utilitzats habitualment per dissenyar.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer el lèxic, els codis i els conceptes propis del dibuix, la geometria, la morfologia i l’anatomia, i saber-los utilitzar.

• Conèixer els instruments i materials, com també els processos vinculats al dibuix i a l’expressió gràfica en general, i dominar-los.

• Conèixer les diferents modalitats de producció, com també les tècniques i tecnologies d’expressió gràfica que s’apliquen als treballs artístics, i saber-les utilitzar.

 

 

Blocs temàtics

 

Geometria i art

*  Conceptes fonamentals de les funcions de la geometria en l’art (instrumentals, simbòliques i de racionalització de la forma)

Tècniques, instruments i materials

*  Ús de diferents papers, domini dels instruments de traçat, les tècniques seca i humida, el compàs, els escaires i l’escalímetre

Apunts en perspectiva, croquis i convencions gràfiques

*  Dibuix a mà alçada d’estructures arquitectòniques i mobiliari. Elaboració de croquis, acotacions d’objectes i estructures amb sistema de vistes diferents

Representació dièdrica. Mètodes. Problemes de posició i mesures. Superfícies elementals

*  Resolució de problemes de girs, abatiments i canvis de pla en figures geomètriques fonamentals. Mesurament d’angles i distàncies en figures geomètriques. Anàlisi gràfica i representació de figures geomètriques a partir dels elements que les generen

Perspectives paral·leles i projeccions axonomètriques

*  Traçat amb instrumental i mesures corresponents, en diferents ternes axonomètriques; figures definides en altres sistemes

Perspectiva: visió i representació

*  Coneixement dels mètodes de perspectiva i la seva relació amb les lleis i la fenomenologia de la visió natural

Anatomia humana analítica i funcional. Osteologia: articulacions i moviments (grups de Belles Arts)

Treball de síntesi

*  Relació dels temes de l’assignatura en una aplicació pràctica d’art o de disseny

Treball de síntesi

*  Relació dels temes de l’assignatura en una aplicació pràctica d’art o de disseny

Treball de síntesi

*  Relació dels temes de l’assignatura en una aplicació pràctica d’art o de disseny

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs s’organitza en classes magistrals en què s’exposen els continguts tècnics, històrics i estètics de l’assignatura. En aquestes sessions es donen a conèixer les tècniques i els mètodes que s’apliquen en els processos de creació. A més, es fan exercicis pràctics amb l’objectiu que l’alumnat assimili i verifiqui els coneixements aplicables a la creació artística.

Mitjançant la metodologia i les activitats assenyalades s’estableixen les aplicacions bàsiques de l’àmbit de l’expressió gràfica i es potencia l’adquisició del llenguatge conceptual dels processos de creació.

Cada grau segueix un temari que es pot trobar al Campus Virtual dels grups i a la Memòria Verifica corresponent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Representació Gràfica és una assignatura d’avaluació continuada, motiu pel qual es tenen en compte les activitats formatives que l’alumnat desenvolupa i la seva participació en les diverses activitats programades.

L’avaluació es fa amb proves objectives i prèviament se n’expliciten els criteris.

En el grau de Belles Arts, els sis crèdits de Representació Gràfica es divideixen en dos per al mòdul d’Anatomia i en quatre per al de Representació Gràfica. En els graus de Disseny i de Conservació-Restauració de Béns Culturals, els sis crèdits són de Representació Gràfica.

  
Al mateix temps, en cada mòdul s’estableixen els percentatges d’avaluació següents:

• Anatomia: dossier d’aprenentatge d’activitats presencials (70 %), assistència (20 %) i actituds i valors (10 %).

• Representació Gràfica: participació, treballs elaborats durant el curs i proves d’adquisició de coneixements (60 %) i treball resum (40 %).


Requisits per aprovar:

• Haver presentat el 80 % dels treballs.

• Haver obtingut almenys un 4 en cada un dels mòduls.

Reavaluació 

Després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,5 i 4,9 poden sol·licitar al professorat del seu grup un procés de reavaluació en el qual se’ls donen les pautes necessàries per millorar la qualificació.

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

 

Avaluació única

L’estudiant pot acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indica les especificitats de cada un dels treballs).

— Examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Gómez Molina, J. J. El manual de dibujo: estrategias de su enseñanza en el siglo XX. Madrid: Ed. Cátedra, 2001.

  Obra que repassa de manera sistemàtica els elements que construeixen el dibuix actual. Aquest llibre està configurat com un manual de manuals, com un inventari dels problemes del dibuixant, de l’aficionat o de l’estudiant d’art.

Catàleg UB  Enllaç

Gombrich, E. H. Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1979.

  Obra fonamental sobre els problemes de la representació en les tradicions figuratives de l’art.

Catàleg UB  Enllaç

Villanueva Bartrina, L. Perspectiva lineal y su relación con la fotografía. Barcelona: Ed. UPC, 1996.

  Text de consulta, de caràcter compilador, que recull, segons criteris perceptius, els diversos mètodes de construcció de la perspectiva lineal, com també les variables relacionades amb els principis geomètrics de les imatges fotogràfiques.

Catàleg UB  Enllaç

Sánchez Gallego, J. A. Geometría descriptiva: sistemas de proyección cilíndrica. Barcelona: Ed. UPC, 1993.

  Obra que tracta els sistemes dièdric directe, axonomètric i acotat: la interrelació i les característiques perceptives i operatives.

Catàleg UB  Enllaç

Cabezas, L. y Ortega, L. F. Análisis gráfico y representación geométrica. Edicions Universitat de Barcelona, 2001

  Text dirigit als estudis d’art i disseny que desenvolupa les relacions entre l’art i la geometria al voltant dels conceptes d’anàlisi gràfica i representació geomètrica.

Catàleg UB  Enllaç

Panofsky, E. La perspectiva como forma simbólica. Ed. Tusquets, Barcelona, 1999.

  Text fonamental en què la perspectiva, més enllà de considerar-se un element tècnic de l’obra d’art, és una «forma simbòlica» de representació, un concepte d’espai compartit per la filosofia i el pensament científic.

Catàleg UB  Enllaç

Lolli, A., Zocchetta, M. y Peretti, R. Struttura uomo. Manuale di anatomia artistica. Ed. Neri Pozza, Vicenza, 1998.

  Obra que desenvolupa una metodologia gràfica diferent de la dels tractats medicocientífics, basada en l’anàlisi gràfica del cos humà com a estructura de formes, volums, proporcions, escorços i moviments.

Catàleg UB  Enllaç

Moreaux, A. Anatomía artística del hombre. Ed. Norma, Madrid, 1987.

  Llibre de consulta considerat una obra de referència clàssica en els manuals d’anatomia artística.

Catàleg UB  Enllaç