Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori d'Aplicacions Gràfiques

Codi de l'assignatura: 363348

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Jorge Gratacos Roig

Departament: Facultat de Belles Arts

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Compilació de competències de l’assignatura LAG per graus
CGU. Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions). GDS - GCR

CET. Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional. GBL

CGU. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques). GBL - GCR

CET. Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l’art. GBL

CET. Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d’experimentació vinculats a la creació o producció artístiques. GBL

CGT. Capacitat d’usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d’una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà. GDS

CET. Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d’aplicació en el projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital, construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics. GDS

CGU. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds). GCR

CGU. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació). GCR

CET. Motivació per a la recerca de la qualitat dels dissenys creats per un mateix i capacitat d’autoexigència i rigor en el treball personal. Capacitat per mantenir-se al dia de les normatives vigents que regulen la qualitat en productes i serveis, familiaritzar-s’hi i saber aplicar-les en el projecte de disseny i en la dinàmica de despatxos i d’agències prestadores de serveis de disseny. GDS

CET. Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d’apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic). GDS

CET. Coneixement de la geometria descriptiva bàsica i habilitat, facilitat i destresa en els diferents sistemes de representació utilitzats habitualment per dissenyar. GDS

CET. Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d’aplicació en el projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital, construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics. GDS

CGT. Capacitat per desenvolupar la sensibilitat i l’habilitat manual. GCR

CET. Capacitat per reconèixer la varietat de béns culturals, les seves matèries primeres i la seva combinació, i per dur a terme els processos, els procediments i les tècniques artístiques, aplicant-hi les tecnologies específiques. GCR

ACRÒNIMS

GBL: grau de Belles Arts
GCR: grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals
GDS: grau de Disseny
CGU: competència general de la Universitat
CGT: competència general de la titulació
CET: competència específica de la titulació

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Introducció teòrica, pràctiques d’ordinador, FAQ i problemes de cada tema.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

20

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

20

 

-  Taller experimental

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

10

(Indicacions a classe.)

Aprenentatge autònom

80

(Preparació i entrega dels treballs. Les indicacions es troben al Campus Virtual.)

 

 

Recomanacions

 

Una part de la pràctica (d’ordinador) de l’assignatura es desenvolupa a l’aula d’informàtica i l’altra part és treball autònom de l’alumne.

Si l’alumne no disposa d’ordinador, a la Facultat hi ha una sala d’usuaris d’informàtica on pot trobar tots els recursos necessaris amb programari lliure.

Les pràctiques de l’assignatura es desenvolupen amb presència del professorat, excepte les programades com a treball autònom.

L’alumnat ha de conèixer el funcionament bàsic d’algun dels sistemes operatius gràfics (Windows, Linux o Mac OS X), i també ha de conèixer el funcionament general de les aplicacions gràfiques. Aquests coneixements són bàsics i fonamentals per poder seguir l’assignatura en les millors condicions.

A l’aula de docència es treballa amb programari professional, de les llicències corresponents del qual es disposa per a cada ordinador. No se’n poden fer còpies perquè són llicències de campus, no pas individuals.


Altres recomanacions

Les fonts documentals són al Campus Virtual del Laboratori d’Aplicacions Gràfiques (LAG) i s’hi especifiquen altres fonts necessàries.

Els grups C1/R1 (Conservació-Restauració de Béns Culturals) i D1/S1 (Disseny) tenen variacions en el temari respecte als grups del grau de Belles Arts.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per desenvolupar la sensibilitat i l'habilitat manual.

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.

   -

Capacitat per reconèixer la varietat de béns culturals, les seves matèries primeres i la seva combinació, i per dur a terme els processos, els procediments i les tècniques artístiques, aplicant-hi les tecnologies específiques.

   -

Coneixement de la geometria descriptiva bàsica i habilitat, facilitat i destresa en els diferents sistemes de representació utilitzats habitualment per dissenyar.

   -

Motivació per a la recerca de la qualitat dels dissenys creats per un mateix i capacitat d'autoexigència i rigor en el treball personal. Capacitat per mantenir-se al dia de les normatives vigents que regulen la qualitat en productes i serveis, familiaritzar-s'hi i saber aplicar-les en el projecte de disseny i en la dinàmica de despatxos i d'agències prestadores de serveis de disseny.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d'apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic).

   -

Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d'aplicació en el projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital, construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer el lèxic, els codis i els conceptes propis del dibuix, de les tècniques i de les tecnologies, i saber-los utilitzar.

 

• Conèixer els formats d’arxius gràfics i saber-los utilitzar.

 

• Conèixer les diferents modalitats de producció i de representació gràfica, les tècniques i tecnologies que s’apliquen als treballs artístics, i saber-les utilitzar de manera adequada.

 

Referits a habilitats, destreses

• Utilitzar el programari corresponent a cadascuna de les tecnologies de producció d’imatges i procediments d’informació.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció i anàlisi de l’evolució històrica de les aplicacions gràfiques digitals

*  Visió històrica de l’evolució i anàlisi de les aplicacions gràfiques. Durada d’una setmana (1a setmana)

1.1. Història de les aplicacions digitals

1.2. Història de les aplicacions gràfiques digitals

2. Coneixement i usos correctes dels formats d’arxius gràfics (FAG)

*  Estudi, continguts i aplicacions dels formats d’arxius gràfics. Durada d’una setmana (2a setmana)

2.1. Què és un arxiu?

2.2. Què és un format d’arxiu?

2.3. Sistemes d’emmagatzematge d’imatges

2.4. Tipus de FAG

2.5. Descripció i característiques dels FAG

2.6. Aplicacions dels FAG

3. Creació i tractament d’imatges digitals: mapa de bits i vectorials

*  Producció i anàlisi de les imatges digitals del tipus mapa de bits («bitmap»). Producció i anàlisi de les imatges del tipus vectorial. Veure’n les aplicacions. Durada de quatre setmanes (de la 3a setmana a la 6a)

3.1. Imatges de mapa de bits

3.2. Imatges vectorials

4. Conceptes de maquetació en suports físics i virtuals

*  Introduir, en general, els conceptes bàsics de maquetació. Estudiar-ne l’aplicació en els diferents entorns, tant físics (paper) com virtuals (web, presentacions, etc.). Durada de quatre setmanes (des de la 7a setmana fins a la 10a)

4.1. Conceptes de maquetació

4.2. Espai paper

4.3. Espai virtual: Internet

4.4. Espai virtual: presentacions

5. Introducció a les aplicacions de CAD i 3D

*  Conceptes fonamentals de 2D i 3D. Les aplicacions en els diversos projectes. Durada de cinc setmanes (des de l’11a setmana fins a la 15a).

5.1. Conceptes bàsics dels sistemes CAD

5.2. Fonaments de 2D

5.3. Fonaments de 3D

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’adquireixen les habilitats i capacitat d’utilitzar-les en els processos de creació. La metodologia de l’ensenyament de l’assignatura es vincula a les modalitats organitzatives següents:

• Classes magistrals en què el professorat desenvolupa els continguts històrics, teòrics i tècnics de l’assignatura.

• Seminaris tutorats pel professorat per orientar els estudiants en tècniques concretes i les seves aplicacions en els processos de creació (disseny o CR).

• Exercicis pràctics amb l’objectiu d’obtenir els coneixements i les habilitats necessaris per aplicar-los al projecte de creació (DS o CR).

• Estudi de casos aplicats a problemes i a aspectes concrets en relació amb la utilització de les tècniques.

• Les activitats i metodologies descrites estan orientades a conèixer les aplicacions bàsiques que es poden desenvolupar dins de l’àmbit de l’art: imatges gràfiques, mapa de bits, vectorials (2D i 3D), i maquetació en diversos suports: paper, web i presentacions.

El programa general dels alumnes del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals (C1/R1) i del grau de Disseny (D1/S1) té variacions per adaptar-se a les competències i objectius específics. El professorat ho indica tant el primer dia de classe com en el Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
L’avaluació és continuada a partir de cadascuna de les activitats formatives que es duen a terme i de la participació en les diverses activitats programades. Els instruments d’avaluació són l’ús del Campus Virtual, les activitats d’assaig, les pràctiques, els problemes, l’estudi de casos i els treballs dels quals s’expliciten els criteris d’avaluació, així com l’assistència (obligatòria) i la participació activa.

Es duen a terme els exercicis que s’hagin proposat per part del professorat per a cada tema, seguint l’esquema informatiu que hi ha en el Campus Virtual de l’assignatura. Hi ha dos treballs de les parts de l’assignatura: el primer treball és el que correspon als temes 1, 2, 3 i 4 (T1), i el segon, al tema 5 (T2).

Per poder-se avaluar i qualificar, l’alumnat ha d’haver enviat els exercicis i els dos treballs obligatoris, exclusivament a través del Campus Virtual (no hi ha cap altra possibilitat), i a més, s’ha d’haver assistit com a mínim al 80 % de les classes (24 sessions de les 30 totals); això representa que el màxim de faltes d’assistència a la primera part és de 4 sessions i a la segona part de 2.

 

Sistema de qualificació

La qualificació és en el rang de 0 a 10 amb un decimal (segons els criteris de valoració i qualificació del Consell d’Estudis).

El sistema d’avaluació inclou quatre categories, que són les següents:

• Assistència (A). Ponderació 10 %. Del total de les 30 assistències a l’assignatura, 20 corresponen del tema 1 fins al tema 4 i 10 al tema 5. A la primera part, el màxim de faltes d’assistència és de 4, i a la segona part, el màxim és de 2. En funció d’aquests valors, els controls de les assistències c1 i c2 han de complir que ambdós tinguin el valor d’1, per poder ser avaluat. Si fos el cas que un o l’altre fossin 0, la part quedarà suspesa. Si fos el cas que ambdós valors són igual a 0, l’assignatura quedarà suspesa tot i que s’hagin presentat els treballs. Més avall veurem l’algorisme per a calcular la NGf(nota global final).

• Exercicis (E). Ponderació 30 %. El repartiment de la qualificació serà de la manera següent: 20 % per als temes 1-4 (E1) i 10 % per al tema 5 (E2). Cada tema té, com a mínim, 2 exercicis. Càlcul de la qualificació dels exercicis: E = (E1 * 0,2) + (E2 * 0,1)

• Treballs finals

— Temes de l’1 al 4 (T1). Ponderació 42 %. Es descriurà al Campus Virtual.

— Tema 5 (T2). Ponderació 18 %. Es descriurà al Campus Virtual.

• Fotografia al Campus Virtual (f). El valor de tenir o no tenir la fotografia real i actualitzada (tipus carnet) penjada al Campus fa que l’alumne sigui identificat correctament pel professor, ja que substitueix la fitxa en paper que s’emprava tradicionalment. En cas que no hi sigui o sigui incorrecta, descompta 1 punt de la NGf.

A continuació presentem una taula explicativa del funcionament dels ítems que participen en la nota final, incloent-hi també els factors (c1 i c2) que controlen el total d’assistències a cada part de l’assignatura.

            Categoria         ID         Ponderació (%)      Concepte

Assistència                    A                     10                    Recordar que l’assistència és obligatòria

Exercicis 1-4                  E1                    20                   Qualificació dels exercicis dels temes 1-4

Exercicis 5                     E2                    10                    Qualificació dels exercicis del tema 5

Temes 1-4                     T1                     42                    Treball final dels temes 1-4

Tema 5                          T2                     18                    Treball final del tema 5

Control 1                       c1                    [1, 0]                  Control de l’assistència de la part 1 (temes 1-4)

Control 2                       c2                     [1, 0]                 Control de l’assistència de la part 2 (tema 5)

Fotografia                      f                      [–1, 0]                Fotografia carnet al Campus Virtual

L’algorisme per calcular la qualificació final de l’assignatura NGf és:

NGf = ((A * c1 * c2) * 0,10) + (E1 * 0,20) + (E2 * 0,10) + ((T1 * c1) * 0,42) + ((T2 * c2) * 0,18) ¿ f

Un cas particular és quan s’incompleix l’assistència a les dues parts, cas en què els valors dels controls c1 i c2 són 0; aleshores es redueix el càlcul de la qualificació a l’algorisme:

NGf = (E1 * 0,20) + (E2 * 0,1) ¿ f

 

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al mateix Campus Virtual del grup de l’assignatura, i es poden consultar individualment, a través de l’apartat «Qualificacions».

 

Reavaluació

Un cop revisades les qualificacions publicades al Campus Virtual, s’obre el procés de reavaluació, que dura uns 3 dies.

Per poder acollir-se a la reavaluació, l’alumnat ha de complir les dues condicions següents:

Els controls d’assistència c1 i c2 han de ser tots dos igual a 1.

La qualificació del curs (NGf) ha d’estar en el rang de [4,5-4,9].

La qualificació final obtinguda de la reavaluació no pot sobrepassar la qualificació d’un 5, és a dir, aprovar l’assignatura.

En cas que la qualificació sigui més baixa de 4,5, l’alumnat no pot optar a la reavaluació.

En cas de poder optar a la reavaluació, s’ha de presentar el que indiqui el professorat, i així poder augmentar la qualificació en les dècimes que falten per aprovar (un 5).

El professorat indica el dia, l’hora i el lloc on es duu a terme la reavaluació ja sigui de manera presencial o virtual.

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

Els estudiants que optin per l’avaluació única (AU) han de complir els requisits següents:

• Tenir la matrícula activa de l’assignatura.

• Fer la sol·licitud d’AU, dins del període establert per la Comissió Acadèmica de la Facultat de Belles Arts o per la normativa vigent de la UB, dirigida al professorat del grup. El professor ho notifica al coordinador de l’assignatura que també ho notifica al cap d’estudis i a la secretaria d’estudiants.

És imprescindible haver entregat tots els exercicis que s’hagin programat durant el curs en el Campus Virtual de l’assignatura-grup en el dia i hora indicats. Si no es compleix aquesta condició, l’alumne no té dret a realitzar l’AU i la seva qualificació és de suspens.

 

Parts de l’AU

Segons el grau on s’estigui matriculat, les competències a assolir en l’assignatura LAG són diferents i, per tant, es dona la informació següent només a títol informatiu: Els alumnes dels graus de Disseny i de Conservació-Restauració dels Béns Culturals fan aquesta AU el mes de gener, mentre que els alumnes del grau de Belles Arts la fan dins del període d’avaluació del semestre en el qual s’hagi desenvolupat l’assignatura matriculada (en cap cas es pot canviar el semestre), i que ve indicat pel calendari acadèmic.

El coordinador de l’assignatura comunica la informació necessària i la data de realització de l’AU via Campus Virtual.

Les proves a realitzar són les següents:

Pràctiques d’ordinador (P). Es plantegen 3 exercicis a desenvolupar durant un temps de 2 hores. Cada exercici té una puntuació màxima d’1 punt (total màxim 3 punts).

Teòrica escrita (T). D’una durada d’1 hora, on es plantegen 4 qüestions del temari. Cada qüestió té una puntuació màxima d’1 punt (total màxim 4 punts).

Oral (O). El coordinador de l’assignatura s’encarrega de fer aquesta prova. Es plantegen un màxim de 4 qüestions que l’alumnat ha de respondre en un temps màxim límit d’1 hora (total màxim 3 punts).

La nota final és la suma de: P + T + O

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GRATACÓS-ROIG, Jordi; BATLLE-CASANOVAS, Montserrat. Imagen Digital. Tratamiento Raster. 6a Edició. Barcelona: Edicions Belles Arts, 1999. [Temas TIGA , 2]. DL: B.42554-1999.

Catàleg UB  Enllaç

MATEOS BARRADO, J. F. Edición de medios digitales con software libre: Tratamiento de vídeo, audio e imagen con software gratuito. Madrid: Anaya, 2008.

NEGROPONTE, Nicolas. El mundo digital. (1ª ed.). Barcelona: Ediciones B, 1995.

https://cataleg.ub.edu/record=b1269868~S1*cat  Enllaç

FRASER, Bruce; MURPHY, Chris; BUNTING, Fred. Uso y administración del color. Madrid: Ediciones Anaya Multimedia, 2003. DL: M-35.702-2003. ISBN: 84-415-1572-7.