Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Documentació Audiovisual

Codi de l'assignatura: 363621

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Jorge Franganillo Fernández

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricopràctica

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'utilitzar les tecnologies de la comunicació i de la informació necessàries per a l'exercici de la professió a fi d'aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

   -

Capacitat per planificar i gestionar recursos tècnics, econòmics i humans en relació amb projectes audiovisuals i multimèdia.

   -

Capacitat per comprendre la funció dels dispositius audiovisuals i multimèdia i saber-los usar.

   -

Capacitat per comprendre l'evolució contínua de la comunicació audiovisual i saber-se adaptar als seus canvis.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre la importància de la documentació en el procés de comunicació audiovisual.

 

— Identificar i conèixer les principals fonts d’informació especialitzades en comunicació audiovisual.

 

— Conèixer i aplicar els processos d’anàlisi documental als documents audiovisuals.

 

— Conèixer els sistemes de consulta i les eines de recuperació de la informació especialitzada en comunicació audiovisual.

 

— Entendre com s’integra el procés de cerca documental en el procés de comunicació audiovisual.

 

Referits a habilitats, destreses

— Familiaritzar-se amb els entorns digitals més habituals en els mitjans de comunicació audiovisual.

 

— Comprendre la importància del treball conjunt dels documentalistes i la resta de professionals audiovisuals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La documentació audiovisual

1.1. Els documents audiovisuals: tipologia i característiques

1.2. El valor del patrimoni audiovisual

1.3. La preservació i digitalització del patrimoni audiovisual

1.4. El paper de la documentació en la comunicació audiovisual

1.5. Productes documentals dels mitjans de comunicació

2. Fonts per a la producció audiovisual

2.1. Tipus de fonts i valoració

2.2. Fonts d’informació periodística

2.3. Fonts d’informació oficial

2.4. Monitoratge i alertes

2.5. Verificació de dades i de contingut generat per usuaris de mitjans socials

2.6. Bancs d’imatges: agències d’estoc i col·leccions obertes 

2.7. Dipòsits audiovisuals: noticiaris cinematogràfics, arxius institucionals, arxius comercials i arxius de cadenes de televisió

2.8. Bancs de sons: efectes sonors i músiques

2.9. Fonts audiovisuals en televisió

2.10. Fonts d’informació per a localitzacions

2.11. Fonts personals i orals

2.12. Fonts d’informació per a produccions històriques o de ficció

2.13. Fonts d’informació científica

3. Centres de documentació audiovisual

3.1. Tipologia, estructura i organització interna

3.2. Perfil i tasques del documentalista audiovisual: el documentalista de mitjans i el documentador cinematogràfic

4. Gestió de la documentació audiovisual

4.1. Ingrés i registre

4.2. Visionament

4.3. Nivells d’arxiu

4.4. Selecció

4.5. Anàlisi documental

4.6. Cerca i recuperació d’informació

4.7. Drets d’ús i d’explotació del material audiovisual

4.8. Directrius d’ús de les imatges d’arxiu

4.9. Venda d’imatges

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El vessant teòric dels continguts de l’assignatura l’introdueix el professorat. Una part d’aquests continguts els ha de posar en pràctica l’estudiant mitjançant exercicis presencials o dirigits. Al llarg de l’assignatura es treballen casos, reals o ficticis, que serveixen per il·lustrar com cal abordar el tractament del material audiovisual segons els objectius de l’empresa, els recursos de què disposa, les característiques del material i les necessitats reals dels usuaris o destinataris.

Atesos els continguts de l’assignatura, és necessari el coneixement de la llengua anglesa per a la lectura de directrius i normes, així com la recerca documental i l’ús d’interfícies informàtiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consta dels elements següents:

— Documentació d’un reportatge, una ficció o un programa de televisió (20 %).

— Activitat sobre la producció i reutilització d’imatges de recurs (30 %).

— Exercicis de recerca en fonts d’informació (30 %).

— Exercicis d’anàlisi documental (20 %).

Cal aprovar, separadament, cadascun d’aquests elements.

 

Reavaluació

Consisteix a lliurar un màxim de dos exercicis que s’han de reavaluar. Per optar-hi, però, cal haver lliurat tots els exercicis i haver obtingut una nota mínima de 3,5 dels elements suspesos.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals a comptar de l’inici del semestre o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula (o l’ampliació de la matrícula, si és posterior a l’inici del semestre).

L’avaluació única està formada per dos elements:

— Dos treballs escrits (40 % de la nota final, 20 % cadascun).

— Un examen teoricopràctic final (60 % de la nota final).

Cal aprovar, separadament, cadascun dels treballs escrits i l’examen final.

 

Reavaluació

Consisteix a lliurar un màxim de dos exercicis que s’han de reavaluar. Per optar-hi, però, cal haver lliurat tots els exercicis i haver obtingut una nota mínima de 3,5 dels elements suspesos.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Agirreazaldegi, Teresa. El uso de la documentación audiovisual en los programas informativos diarios de televisión. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, DL 1997. xx. 620, [302] p. (Tesis doctorales (Euskal Herriko Unibertsitatea)). ISBN 84-7585-881-3.

Catàleg UB  Enllaç

Caldera Serrano, Jorge; Arranz-Escacha, Pilar. Documentación audiovisual en televisión. Barcelona: Editorial UOC, 2012. 114 p. (Profesional de la información (Editorial UOC); 13). ISBN 978-84-9029-859-6.

Catàleg UB  Enllaç

Caridad Sebastián, Mercedes [et al.]. Documentación audiovisual: nuevas tendencias en el entorno digital. Madrid: Síntesis, 2011. 231 p. (Comunicación audiovisual (Síntesis); 11). ISBN 978-84-9756-746-6.

Catàleg UB  Enllaç

Cuadra, Elena de la. Documentación cinematográfica: roles y fuentes del documentalista en el cine. Barcelona: Editorial UOC, 2013. 101 p. (Profesional de la información (Editorial UOC); 19). ISBN 978-84-9029-773-5. 

Catàleg UB  Enllaç

Giménez Rayo, Mabel. Documentación audiovisual de televisión: la selección del material. Gijón: Trea, 2007. 216 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 171). ISBN 978-84-9704-320-5.  

Catàleg UB  Enllaç

López de Solís, Iris. El film researcher. Barcelona: Editorial UOC, 2013. 116 p. (Profesional de la información (Editorial UOC); 13). ISBN 978-84-9029-933-3.

Catàleg UB  Enllaç

Capítol

López de Quintana, Eugenio. “Documentación en televisión”. En: Moreiro, José Antonio (coord.). Manual de documentación informativa. Madrid: Cátedra, 2000, p. 83-181.

Catàleg UB  Enllaç

Article

Agirreazaldegi Berriozabal, Teresa. “La gestió de materials audiovisuals de programes informatius a les cadenes de televisió generalistes” [en línia]. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 26 (juny de 2011). Disponible a: <http://www.ub.edu/bid/26/agirreazaldegi1.htm>. [Consulta: 24 juliol 2017].

Catàleg UB (revista)  Enllaç
Accés article  Enllaç

Anton, Laura.; Guallar, Javier. “Análisis de los archivos audiovisuales en internet de las televisiones autonómicas españolas” [en línia]. Revista española de documentación científica, vol. 37, núm. 1 (2014). Disponible a: <http://dx.doi.org/10.3989/redc.2014.1.1044>. [Consulta: 24 juliol 2017].

En línia (article)  Enllaç
Catàleg UB (revista)  Enllaç

Codina, Lluís. “Entender los bancos de imágenes” [en línia]. El profesional de la información, vol. 20, núm. 4 (julio-agosto 2011), p. 417-423. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.3145/epi.2011.jul.08>. [Consulta: 24 juliol 2017]. 

Accés restringit als usuaris de la UB (revista)  Enllaç
Accés article  Enllaç

Conesa Santamaría, Alícia. “De la videoteca a l’arxiu digital: evolució del Departament de Documentació de Televisió de Catalunya” [en línia]. Trípodos, núm. 31 (2012), p. 99-108. Disponible a: <http://www.raco.cat/index.php/Tripodos/article/view/262075/349257>. [Consulta: 24 juliol 2017].

Catàleg UB (revista)  Enllaç
Accés article  Enllaç

Cuadra, Elena de la; López de Solís, Iris. “Imágenes de archivo en cine de ficción: cine basado en una historia real” [en línia]. Trípodos, núm. 31, (2013), p. 11-36. Disponible a: <http://www.raco.cat/index.php/Tripodos/article/view/262070>. [Consulta: 24 juliol 2017]. 

Catàleg UB  Enllaç
Accés article  Enllaç

Giménez Rayo, Mabel. “La documentación audiovisual en televisión en el mundo 2.0: retos y oportunidades” [en línia]. Trípodos, núm. 31, (2012), p. 79-97. Disponible a: <http://www.raco.cat/index.php/Tripodos/article/view/262074>. [Consulta: 24 juliol 2017].

Catàleg UB (revista)  Enllaç
Accés article  Enllaç

Giménez, Mabel; Guallar, Javier. “Centros de documentación en televisión y productos documentales” [en línia]. El profesional de la información, vol. 23, núm. 1, (2014), p. 13-25. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.ene.02>. [Consulta: 24 juliol 2017].

Accés restringit als usuaris de la UB  Enllaç
Accés article  Enllaç

Hidalgo-Goyanes, Paloma.; López de Solís, Iris. “Reutilización de imágenes de archivo en televisión: derechos de propiedad y de uso” [en línia]. El profesional de la información, vol. 23, núm. 1, (2014), p. 65-71. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.ene.08>. [Consulta: 24 juliol 2017].

Accés restringit als usuaris de la UB   Enllaç
Article  Enllaç

Ripoll-Mont, Silvia.; Tolosa-Robledo, Luisa. “El documentalista de programas de televisión: horizontes profesionales” [en línia]. El profesional de la información, vol. 18, núm. 3, (mayo-junio 2009), p. 341-348. Disponible a: <http://elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2009/mayo/13.pdf>. [Consulta: 24 juliol 2017].

Catàleg UB  Enllaç
Article  Enllaç

Comunicacions, ponències

Caldera Serrano, Jorge.; Zapico Alonso, Felipe. “La cadena documental en el tratamiento de la información audiovisual en los sistemas de información de las televisiones estatales”. En: XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, 2000, vol. II, p. 151-166.

Catàleg UB  Enllaç

Text electrònic

Edmondson, Ray. Audiovisual Archiving: philosophy and principles (CI/2004/WS/2) [en línia]. París: Unesco, 2004. Disponible a: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001364/136477e.pdf>. [Consulta: 24 juliol 2017].

Disponible en línia  Enllaç
Disponible en línia (traducció en castellà)  Enllaç

Franganillo, Jorge. “Reuse of news footage: practical, legal and ethical issues”. Barcelona: 2018. Material docent.

Accés article  Enllaç