Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biodiversitat Humana I

Codi de l'assignatura: 568577

Curs acadŔmic: 2018-2019

Coordinaciˇ: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i CiŔncies Ambientals

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Justificaciˇ de l’assignatura en el MÓster:

 

Els éssers humans som diferents i complexos en molts aspectes tant biològics com culturals. Aquestes diferències es fan patents tant a escala morfològica com molecular. L’antropologia biològica és l’estudi de la diversitat dels grups humans. L’impacte dels esdeveniments demogràfics, la natalitat, la mortalitat i/o les epidèmies tenen i han tingut implicacions tant en el nostre passat com en el nostre futur. Finalment, cal assenyalar que, des d’una perspectiva antropològica, l’estudi del binomi salut-malaltia a les poblacions humanes i els factors de risc associats ens ajuden a comprendre la generació de variabilitat tant en el vessant evolutiu com en l’ecològic.

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

23

 

-  Teoria

Presencial

 

19

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

17

Aprenentatge aut˛nom

22.5

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

 

Competències específiques

— Capacitat de detectar les conseqüències dels mecanismes generadors de diversitat biològica en la nostra espècie.

— Capacitat per diferenciar en la interpretació de característiques adaptatives de la diversitat humana.

— Capacitat d’identificar els mecanismes de manteniment de la diversitat humana.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la complexitat de l’estudi de la diversitat humana donant una perspectiva històrica de l’antropologia biològica. Analitzar el concepte de raça i els caràcters morfològics de la variació humana.

— Estudiar els factors que modulen la diversitat de les poblacions actuals. Fecunditat diferencial i migracions. Adaptacions de l’espècie humana a l’ambient.

— Conèixer els principals índexs demogràfics que descriuen les poblacions humanes i permeten portar a terme prediccions sobre l’estat de les poblacions en el futur.

— Reflexionar sobre la importància de la salut i la malaltia en les poblacions humanes i en la seva història evolutiva.

— Conèixer els conceptes bàsics d’epidemiologia i ecogenètica per comprendre l’origen de les malalties.

 

 

Blocs temÓtics

 

I. Biodiversitat humana i paradigma racial. Interaccions entre biologia i cultura

*  És una introducció històrica a l’estudi de la diversitat biològica humana, amb la problemàtica del concepte de raça, l’estat actual del paradigma racial, i l’anàlisi dels caràcters antropològics estudiats per interpretar la distribució geogràfica de les poblacions humanes i la història dels poblaments continentals. També s’analitzen les relacions entre les adaptacions biològiques i culturals, i les dades de la demografia per interpretar la història de l’espècie.

1. Complexitat de l’estudi de la diversitat humana. Epistemologia i antropologia. Perspectiva històrica de l’antropologia biològica

2. Paradigma racial. Antropocentrisme, etnocentrisme, racisme. Història del concepte de raça: de les tipologies racials a les filogènies moleculars

3. Caràcters de la biodiversitat humana. Caràcters morfològics i moleculars. Gens, llengües i expansions demogràfiques

4. Biogeografia humana. Història de les poblacions humanes. Poblaments continentals

5. Ecologia de les poblacions humanes. Interacció entre biologia i cultura. Cicle vital i canvis bioculturals. Canvis seculars i estacionals

6. Creixement i migració. Regulació de la població: fecunditat, mortalitat i migració. Salut i població. Les malalties infeccioses. Condicionants del mestissatge

7. Biodemografia. Utilització en antropologia de les dades dels arxius dels fets vitals. Estudi de casos

Paraules clau (bloc I): Antropologia biològica, Història de l’antropologia, Concepte de raça, Caràcters antropològics, Expansions demogràfiques, Antropogeografia, Ecologia humana, Biologia i cultura, Fecunditat, Malalties, Migració, Mestissatge, Biodemografia

 

II. Biodiversitat humana i aspectes epidemiol˛gics

8. Reflexions sobre el binomi salut-malaltia en les poblacions humanes. Factors biològics, ambientals i socioculturals implicats. La transició epidemiològica: la disminució de la mortalitat per infecció i l’augment de les malalties cròniques. La malaltia en el segle XXI

9. Introducció a l’epidemiologia i a l’ecogenètica. Conceptes bàsics en epidemiologia. Disseny d’estudis epidemiològics. Estratègies per establir els factors causals de les malalties. Introducció a la metodologia bàsica per buscar gens i factors ambientals de susceptibilitat

Paraules clau (bloc II): Transició epidemiològica, Causes de la malaltia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Programa de classes teòriques

L’assignatura es divideix en dos blocs temàtics.

 

Programa de seminaris

— Seminari 1. Conferència convidada, a determinar.

— Seminari 2. Conceptes claus per una presentació oral en Biodiversitat

 

Treball tutoritzat i activitats dirigides

Al llarg de l’assignatura el docent assigna lectures. També guia i assessora en la preparació dels seminaris que presenten, preparen i dirigeixen els estudiants.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

— Avaluació del bloc I: prova de síntesi (50 % de la nota final) + presentació d’una diapositiva sintetitzant una idea fonamental del coneixement de la biodiversitat humana a partir d’un text seleccionat. La presentació durant 3 minuts segueix el sistema “Three Minutes Talk (3MT)” (20 % de la nota final).

— Avaluació del bloc II: discussió i presentació d’articles d’actualitat relacionats amb el bloc II. Integració de conceptes(30 % de la nota final).