Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi Estadística i Presentació de Resultats I

Codi de l'assignatura: 568583

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Justificació de l’assignatura en el Màster

 

Es tracta d’una assignatura pràctica organitzada en dos blocs. En un primer bloc l’alumne aprendrà a crear i organitzar correctament una base de dades per la seva posterior anàlisi i se l’iniciarà en l’anàlisi estadística descriptiva i en l’estadística inferencial univariant de dades.

En el segon bloc s’introduirà a l’alumne en el món de la redacció científica per tal que sigui capaç de comunicar de manera eficaç els resultats obtinguts en els seus treballs, fent especial èmfasi en la redacció i l’organització del Treball Final de Màster. Aquesta part inclou també la gestió de bibliografia i el coneixement i l’ús dels principals indicadors de qualitat en ciència.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

24

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

16

 

-  Seminari

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

16

Aprenentatge autònom

22.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Capacitat d’interrelacionar conceptes bàsics amb aplicacions metodològiques pràctiques.

 

Competències específiques

— Capacitat de dissenyar mesuraments de la diversitat humana actual.

— Capacitat de fer comparacions estadístiques de la biodiversitat humana.

— Capacitat d’analitzar numèricament la diversitat de les poblacions humanes i les implicacions biològiques i socials. 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 - Aprendre a crear, organitzar, gestionar i explotar una base de dades.

- Aprendre a distingir i analitzar els diferents tipus de variables utilitzades en els estudis de Biologia Humana.

- Aprendre a fer una anàlisi descriptiva de les dades.

- Aprendre a fer una anàlisi inferencial univariant i a interpretar els resultats obtinguts.

- Aprofundir en la gestió de bibliografia

- Conèixer els principals indicadors de qualitat en Ciència

- Aprendre a redactar un text científic en anglès, i a presentar‐lo de forma escrita i oral.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Disseny i gestió de bases de dades

1.1. Disseny efectiu d’una base de dades

1.2. Mostreig

1.3. Anàlisi de la variabilitat i tipus de variables

1.4. Creació de noves variables a partir de les existents

1.5. Detecció d’errors

1.6. Representació gràfica

2. Anàlisi univariant

2.1. Dades quantitatives

2.2. Dades qualitatives

2.3. Test de normalitat: proves paramètriques i no paramètriques

3. Gestió de la bibliografia i indicadors de qualitat en ciència

4. Redacció científica d’articles i treballs

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes teòriques s’impartiran en castellà o anglès, depenen del alumnat. Els power-points, bases de dades i bibliografia que es donarà a l’alumne, seran majoritàriament en anglès.
  Pràctiques d’ordinador

Cinc sessions de pràctiques d’ordinador de 2 hores de durada i una de 4 hores, en les que s’alternaran explicacions amb documentació power¿]point i treball pràctic en ordinador, utilitzant el paquet estadístic SPSS o el software de Microsoft Office. S’inclouen exercicis de refoç que es faran a casa.

 

Treball tutoritzat i activitats dirigides

Durant les classes d’estadística es realitzaran treballs pràctics relacionats amb el que s’hagi treballat a cada sessió i es realitzaran a casa exercicis de reforç que seran avaluats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Realització dels exercicis a casa: 40% de la nota final.

Examen d’estadística: 60% de la nota final.